ПРАВИЛНИК

за

дейността на НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА

„КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”- ВАРНА

 

 

 

 

 

 

учебна 2012-2013 година


 

Глава първа. Общи положения

 

Чл. 1. Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски” - Варна е общинско училище. Обучението и възпитанието на учениците се провежда на книжовен български език, по утвърдени програми от Министерството на образованието, младежта и науката.

Чл 2. Учениците ползват право на безплатно образование, като не заплащат такси за училищно обучение. За дейности извън държавните образователни изисквания се заплащат такси за училищно обучение по условия и ред, определени със заповед на Министъра на образованието, младежта и науката.

Чл. 3. (1) Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски” - Варна осъществява прием на ученици завършили:

- четвърти клас по ред и условия,  определени в Правила за прием на гимназията и Правилник за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП);

- седми клас, съгласно утвърден държавен план-прием, по реда на Правила за прием на гимназията и Наредба № 11 от 28 март 2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища.

(2) Извън случаите по предходната алинея ученици могат да постъпят в гимназията при наличие на свободни места и полагане на приравнителни изпити  по ред и условия,  определени в ППЗНП.

(3) Приемането на ученици над държавния прием се извършва по реда на чл. 52 от ППЗНП. При различие в училищните учебни планове учениците продължават обучението си в гимназията след успешно положени приравнителни изпити по съответните предмети по ред и условия, определени със заповед на директора на гимназията.

Чл. 4. (1) Попълването на свободни места в 5, 6, 7 и 8 (непрофилирано обучение) клас се извършва по реда, определен в ППЗНП. При наличие на свободно място училището провежда кампания за широкото му огласяване, с цел осъществяване на оптимален подбор.

(2) Попълването на свободни места в профилирани паралелки на 8, 9, 10, 11 и 12 се извършва по реда, определен в чл. 51 от ППЗНП. При наличие на свободно място училището провежда кампания за широкото му огласяване, с цел осъществяване на оптимален подбор.

Чл. 5. Обучението в Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски” – Варна се извършва в паралелки, както следва:

1. От V до VІІІ клас:

а) непрофилирани паралелки

б) паралелки с разширено изучаване на:

- музика;

- изобразително изкуство;

в) паралелки с изучаване на хореография

2. В профилирани паралелки от VІІІ до ХІІ клас:

- Хуманитарен (Български език и литература) - VІІІ до ХІІ клас;

- Хуманитарен (История и цивилизация) - VІІІ до ХІІ клас;

- Чуждоезиков (Съвременни и класически езици) -VІІІ до ХІІ клас;

- Изкуства (Изобразително изкуство) - VІІІ до ХІІ клас;

- Изкуства (Музика) - VІІІ до ХІІ клас;

- Изкуства (Хореография) - IX до XII клас.

Чл. 6. Учениците в Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски” – Варна  могат да придобият:

- основно образование - след успешно завършен VІІІ клас;

            - основно образование - след успешно завършен ІХ клас по смисъла на чл. 34, ал. 5 от ППЗНП и утвърдените учебни планове

- средно образование - след успешно завършен 12 клас и успешно положени държавни зрелостни изпити.

Чл. 7. Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски” – Варна организира обучението в дневна, индивидуална и самостоятелна форма. Гимназията може да предлага и други форми на обучение, посочени в чл. 78 от ППЗНП, при възможност и след решение на педагогическия съвет.

Чл. 8. Всички въпроси, свързани с учебното време, форми на проверка и оценка, завършване на клас и степен на образование, се определят съгласно Закона за народната просвета, ППЗНП и държавните образователни изисквания.

 

Глава втора. УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЕТО

 

Раздел I. УЧИТЕЛИ

 

Чл. 9. Учителят организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пълното им интегриране в училищната и социалната среда.

Чл. 10. (1) Обществеността, административните органи, децата и учениците изразяват почит и уважение към учителите.

(2) Административните органи и обществеността оказват помощ и съдействие на учителите за провеждане на ефективна възпитателна и образователна дейност.

Чл. 11. Учителят има право да:

1. членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи;

2. дава мнения и да прави предложения по дейността на училището до административните органи в системата на народната просвета;

3. получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от директора на гимназията, РИО - Варна и МОМН;

4. получава подкрепа от директора на училището при изпълнение на професионалните си задължения;

5. присъства лично, когато ръководството на училището взема решения, отнасящи се до пряката му работа или касаещи взаимоотношенията му с родители и ученици;

6. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

7. участва в класирането на проекти на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

8. използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

Чл. 12. (1) Учителят е длъжен да:

1. изпълнява задълженията си, определени в Кодекса на труда, нормативните актове в системата на народната просвета, Правилника за вътрешния трудов ред на НГХНИ „Константин Преславски” – Варна, длъжностната характеристика, Етичен кодекс за работа с деца и Етичен кодекс за поведението на учителите и служителите в НГХНИ „Константин Преславски” – Варна;

2. работи за запазване авторитета и уважението към НГХНИ „Константин Преславски” - Варна, да бъде лоялен към колегите си и ръководство на гимназията, да изпълнява заповедите и решенията на ръководството и педагогическия съвет на гимназията;

3. опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес на територията на училището и на други дейности, организирани от него или от училището;

4. преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети „чужд език” и „майчин език”;

5. общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовно-езиковите норми;

6. изпълнява определената му норма преподавателска работа за съответната учебна година;

7. участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява решенията му;

8. изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

9. уведoмява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни  занятия, с цел създаване на необходимата организация за недопускане на свободни часове;

10. не допуска в час ученик без предвидената в този правилник униформа на НГХНИ „Константин Преславски” – Варна;

11. отстранява ученик, който пречи на учителя или съучениците си по време на учебен час, като записва в дневника на класа „отстранен от час” и попълва типов протокол, който предава на класния ръководител на ученика;

12. изисква от учениците ученическа книжка при изпитване;

13. вписва лично в ученическата книжка и в дневника поставените от него оценки, при спазване на сроковете, определени в Наредба 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване;

14. носи дневника на съответния клас, да извършва проверка и вписва в дневника отсъстващите ученици във всеки учебен час;

15. провежда индивидуални срещи с родителите в приемното си време или в друго удобно за двете страни време.

16. информира родителите писмено и на индивидуални срещи за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда;

17. насочва учениците към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика и при зачитане на правото му да взема решения;

18. прилага методи на обучение и възпитание, насочени към преодоляване на отрицателни стереотипи;

 19. отрази чрез забележка в дневника извършено от ученика нарушение на ППЗНП и този Правилник;

20. поддържа и повишава професионалната си квалификация;

21. да се явява на работа с облекло и във вид, които съотвестват на положението му на учител и на добрите нрави;

            22. води и съхранява учебната документация, съобразно изискванията на нормативната уредба - да се разписва лично в дневника на класа в рамките на учебния час и да попълва материалната книга за взетите учебни часове за деня;

            23. опазва училищната материално-техническа база.

(2) На отстранения ученик по т. 11 от предходната алинея се поставя неизвинено отсъствие в дневника на класа. При липса на протокол неизвиненото отсъствие на ученика се счита за недействително.

Чл. 13.  (1) Учителят няма право да:

1. нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него;

2. допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна;

3. внася и да употребява алкохол в училището, както и извън него при провеждане на дейности, в които участват ученици;

4. пуши в сградата на училището, училищния двор и в прилежащите територии, както и при провеждане на дейности, в които участват ученици;

5. извършва образователни услуги срещу заплащане на ученици, които се обучават или ще полагат изпити в НГХНИ „Константин Преславски” – Варна;

6. използва мобилен телефон по време на учебен час.

7. консумира в класните стаи, физкултурния салон и хореографските зали закуски и други хранителни продукти.

8. предоставя на трети лица (външни за училището) информация, обсъждана на педагогически съвет, както и да отказва изпълнението на решенията на педагогическия съвет;

            9. внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

10. организира екскурзии или други форми на извънкласни дейности с ученици без предварително подадена молба до директора на НГХНИ „Константин Преславски” – Варна и получено разрешение за провеждането на мероприятието.

(2) В молбата по точка 10 от предходната алинея се предоставя информация за броя на учениците, датите на провеждане, цена, маршрут  и  други данни, свързани с опазване живота и здравето на учениците.

Чл. 14. Учител, определен за класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

2. да анализира и оценява рисковете фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

3. да контролира посещаемостта на учебните часове на учениците от паралелката;

4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове и за ситуациите, свързани с отстраняването на ученика от учебен час;

5. своевременно да уведомява педагогическия съветник при възникване на проблемни ситуации с ученици;

6. писмено да уведомява родителите за извършеното от ученика нарушение и за правата на ученика и родителя в процедурата по налагане на наказание;

7. писмено да уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки, които отразява в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика;

8. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

9. да предоставя информация на родителите за графика на приемното време на учителите в училището.

10. да изготвя характеристика:

а) в края на всяка учебна година за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина и да я предоставя на родителя срещу подпис;

б) за цялостното развитието на ученика при завършване на основно и средно образование;

в) при преместване на ученик в друго училище.

11. да организира и провежда родителски срещи, на които се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците;

12. да не обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделни ученици от паралелката;

13. да организира и провежда часа на класа по предварително утвърден план, както и извънучилищните дейности с ученици;

14. да води редовно и да съхранява училищната и учебна документация за паралелката.

15. целогодишно следи за състоянието на учебниците в паралелката (от V до VІІ клас). В началото и в края на учебната година приема и предава учебниците съгласно вътрешните правила за тяхната употреба;

16. да  вписва веднъж месечно броя на получените отсъствия в ученическата книжка на ученика;

17. до трето число на месеца изготвя и представя справка за броя на получените отсъствия за предходния месец и наличието на ученици, допуснали 5 и повече неизвинени отсъствия в рамките на отчетения период;

            18. периодично да организира и провежда индивидуални срещи с учениците от паралелката и да работи за развитието на паралелката  като общност;

19. да участва в процедурите за налагане на наказание и мерки по отношение на учениците в случаите и по реда, предвидени в ППЗНП и този Правилник;

20. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците по съответния учебен предмет;

21. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

22. преди налагане на наказание на ученика за неизпълнение на задълженията му, определени с ППЗНП и с този правилник, уведомява дирекция “Социално подпомагане” по местоживеенето му за извършеното нарушение в изпълнение на чл. 140г, ал. 7 от ППЗНП;

23. на родителска среща в началото на учебната година  предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището и ги запознава с настоящия правилник;

24. да уведомява помощник-директора АСД за нанесените щети на материалната база и да проследява възстановяването на щетите при установена вина.

Чл. 15. (1) Главният дежурен учител организира и контролира работата на дежурните учители за съответния ден и отговаря за приемането на учениците в училищната сграда в началото на смяната и през голямото междучасие. Когато ученик се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на ППЗНП и този Правилник, както и когато състоянието му не позволява да участва в образователно -възпитателния процес, главният дежурен учител го отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

(2) Дежурните учители контролират реда и опазването на материално-техническата база в коридорите и класните стаи по време на междучасие, а също така не допускат в сградата ученици без задължителната ученическа униформа.

 

Раздел II. УЧЕНИЦИ

 

Чл. 16. Учениците в НГХНИ „Константин Преславски” – Варна:

- се обучават при условия, които им гарантират - равни възможности за физическо, духовно и социално развитие; техните права, свобода и сигурност; зачитане на личното им достойнство; възпитание в дух на разбирателство и толерантност;

- участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.

Чл. 17. Ученикът има право да:

1. избира профила на обучение и предметите предвидени в учебния план като избираеми;

2. участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности, в това число и форми на ученическо самоуправление;

3. получава информация по въпроси, свързани със своето обучение - при постъпването му в училище, в началото на всяка учебна година, както и при поискване;

4. получава индивидуална помощ от учителите съобразно образователните си  потребности;

5. получава индивидуална консултация от учителя по изучаван предмет при организиране на самостоятелната си подготовка за учебните занятия;

6. бъде защитен от училището при нарушаване и накърняване на личното му достойнство и човешки права;

7. ползва училищната материално-техническа база в учебно време, както и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора на училището;

8. бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната, извънучилищната дейност и принос за развитието на училищната общност и издигане авторитета на училището;

9. да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната дейност в училището;

10. получава стипендии по условия и ред, определени с нормативен акт на Министерския съвет;

11. на достъп до училищната компютърна мрежа и Интернет, при спазване на училищната политика, както и да работи в мрежата и в извънучебно време по утвърден от директора график под контрола на определен от директора служител;

12. бъде информиран и консултиран от представител на дирекция ”Социално подпомагане” преди налагане на наказание по чл. 139 от ППЗНП с оглед защита на правата и интересите му;

13. бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие със своите потребности, желания и способности;

14. участва, включително и в присъствието на родител, при решаване на въпроси,  засягащи неговите права и интереси;

15. да избира и бъде избиран в органите за управление на ученическите колективи.

Чл. 18. (1) Ученикът е длъжен да:

1. съхранява авторитета на училището и да развива училищните традиции;

2. спазва поведение на взаимно уважение при общуването си със съученици, педагогически и непедагогически персонал;

3. посещава редовно учебните часове и да не отсъства без уважителна причина  за присъствените форми на обучение;

4. идва на училище с униформа, определена от педагогическия съвет по предложение на Училищното настоятелство:

- за момичетатазимна - черно-бял пуловер с емблемата на гимназията и черен, прав, дълъг панталон или черни, прави, дълги дънки (изчистени от аксесоари), или черна пола; лятна – черно-бяла блуза с емблемата на гимназията и черен, прав, дълъг панталон или черни, прави, дълги дънки (изчистени от аксесоари), или черна пола;

- за момчетатазимна - черно-бял пуловер с емблемата на гимназията и черен, прав, дълъг панталон или черни, прави, дълги дънки (изчистени от аксесоари); лятна – черно-бяла блуза с емблемата на гимназията и черен, прав, дълъг панталон или черни, прави, дълги дънки (изчистени от аксесоари);

5. се явява с официалната униформа на гимназията при откриването на учебната година, празника на гимназията, празничното шествие на 24 май и в случаите, когато това се изисква от класния ръководител или ръководството на училището;

6. присъства в часовете по физическо възпитание и спорт с тениска с емблемата на гимназията;

7. спазва Закона за народната просвета (ЗНП), ППЗНП, този правилник, нормите на поведение в училище и законите на страната;

8. идва старателно подготвен за учебни занятия, да изпълнява зададените домашни работи и изискванията на учителя за нормално протичане на образователно-възпитателния процес;

9. да проявява внимателно и грижовно отношение към по-малките ученици;

10. не напуска сградата на гимназията при неявяване на учител без разрешение от директора или помощник-директор учебна дейност;

11. носи ученическата си книжка ежедневно и при поискване да я представя на съответния преподавател, директора или помощник-директора по учебна дейност при поискване, както и на родителите за подпис;

12. опазва и съхранява училищното имущество, поддържа добра хигиена в класната стая, коридорите и училищния двор;

13. опазва правилата за безопасна работа в компютърната мрежа и в кабинетите по физика, химия, биология, информатика, труд и техника, физкултурен салон и спортните площадки;

14. носи ученическата си лична карта в училище и извън него;

15. изпълнява указанията на учителите и с поведението си да проявява толерантност и уважение към тях;

16. не пречи с действията си на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час;

17. се запознае с Правилника за дейността на гимназията което удостоверява с подпис;

18. спазва правилата за безопасни условия на обучение и труд и противопожарна охрана;

19. спазва указанията при нормална и екстремна обстановка в сградата и района на училището;

20. възстанови щетите и повредите на училищното имущество в зависимост от участието му - индивидуално, групово или по класове в срок до 1 седмица от констатиране  на нарушението;

21. изключи всички електронни средства (мобилни апарати, електронни бележници и др.), които могат да попречат на осъществяването на образователно-възпитателния процес, преди започване на учебния час;

22. да представи  на класния ръководител медицинска бележка при отсъствие по здравословни причини в срок до три календарни дни от явяването си в училище, подписана и от медицинското лице в гимназията.

(2) При неспазване на задълженията си по т. 4 и 6 на предходната алинея, ученикът се отстранява от училище до отпадането на причината за отстраняването му. За времето,   през което е отстранен, на ученика се поставя неизвинено отсъствие.

(3) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят го отстранява до края на учебния час и му поставя неизвинено отсъствие.

(4) Когато ученикът се яви в училище в състояние, което не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя. За времето, през което е отстранен, на ученика се поставя неизвинено отсъствие.

Чл. 19. Дежурният ученик е длъжен да почиства и подготвя дъската за работа, да докладва на учителя за отсъстващи ученици, да докладва на дежурния учител за нарушения на реда и нанесени вреди на материалната база.

Чл. 20. (1) Ученикът няма право да:

1. участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични средства и алкохол;

2. участва в политически партии и организации до навършване на 18 годишна възраст;

3. да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя и другите членове на педагогическия персонал, непедагогическия персонал и съучениците си; да проявява каквито и да е форми на физическо или психическо насилие или тормоз спрямо тях;

4. създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения;

5. преписва и подсказва;

6 консумира в класните стаи, физкултурните салони и хореографските зали, (включително и в съблекалните към тях) закуски и други хранителни продукти;

7. носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

8. посещава физкултурните салони и хореографски зали извън определените в програмата учебни часове или извънкласни дейности;

9. посещава училище и присъства в час в периода, за който е освободен от учебни занятия по здравословни причини;

10. извършва всякаква дистрибуторска и търговска дейност в сградата на гимназията и района около нея;

11. бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

12. влиза  по време на учебен час  в класни стаи, хранилища, физкултурни салони и хореографски зали, различни от мястото, където се провежда учебния час на неговата паралелка;

13. носи в училище пособия и вещи, несвързани с учебния процес;

14. да играе карти в училището;

15. присъства на абитуриентския бал на гимназията преди завършване на последния гимназиален клас.

(2) Когато пречи на учителя или съучениците си по време на учебен час, ученикът може да бъде отстранен до края на часа, като в дневника се вписва неизвинено отсъствие. Отстраненият ученик е длъжен да не напуска сградата на гимназията и да стои пред вратата на съответната класна стая.

Чл. 21. (1) Ученикът носи отговорност за опазване на личното си имущество.

(2) За изгубени вещи, включително мобилни телефони, скъпи вещи и парични суми, училището не носи отговорност.

Чл. 22. Неизпълнението на задълженията, предвидени в ППЗНП и в този Правилник, е нарушение на училищната дисциплина.

 

Раздел III. РОДИТЕЛИ

 

Чл. 23. Родителят е страна в образователно-възпитателния процес, която активно съдейства за осъществяване на целите и задачите му, съобразно действащите нормативни документи и настоящия Правилник за дейността на гимназията.

Чл. 24. Родителите имат следните права:

1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата си в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго,  удобно за двете страни,  време;

3. да участват в родителските срещи;

4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;

5. да участват в училищното настоятелство.

      Чл. 25. Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище. При налагащо се отсъствие лично да уведомяват класния ръководител;

2. да се запознаят срещу подпис с учебния план и училищния учебен план, по който се обучава децата им, както и с Правилника за дейността на училището – в началото на всяка учебна година и при поискване;

3. да не допускат явяването на ученика за учебни занятия и когато представя гимназията на официални места без униформено облекло;

4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

5. да се явяват в училище, когато важни прични налагат това и когато бъдат поканени от класния ръководител, педагогическия съветник, помощник-директор или директора;

6. при отсъствие на ученика по здравословни причини, в срок до три календарни дни от явяването му в училище, да представи  на класния ръководител медицинска бележка, подписана и от медицинското лице в гимназията.

Чл. 26. При постъпване на ученик в НГХНИ „Константин Преславски” – Варна и преди началото на всяка учебна година, неговите родители (настойници/попечители) декларират, че поемат отговорност:

1. да се запознаят и да спазват разпоредбите на ЗНП, ППЗНП и този Правилник;

2. да изискват от детето си спазване на разпоредбите на ЗНП, ППЗНП, този Правилник и специфичните изисквания на образователно-възпитателния процес за съответните паралелки;

3. да присъстват редовно на организираните от училището родителски срещи;

4. редовно да контролират поведението, успеха на детето си и ученическата му книжка;

5. в случай на отсъствие на детето по здравословни причини да уведомят класния ръководител до 24 часа след установяване на заболяването;

6. да носят отговорност за всички бележки на детето си, представени в училище с цел извиняване на допуснати отсъствия;

7. при отсъствие на детето по уважителни причини, предварително да представят писмена молба до класния ръководител или директора;

8. да осигуряват учебници, учебни помагала и други пособия необходими за провеждане на учебния процес;

9. да осигурят присъствието на ученика при задължителните пленери, организирани от училището;

Чл. 27. Родителят подписва декларация за получаване на безплатни учебници на детето си и носи отговорност за връщането им в края на учебната година във вид, годен за повторна употреба. В случай на загубване, унищожаване или невъзможност за употреба, учебниците се възстановяват от родителя.

 


Глава трета. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С БЕЗОПАСНИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

 

Чл. 28. Всеки работник, служител и  ученик имат право:

1. да получат качествено и навременно обучение и инструктаж по безопасни условия на обучение и труд;

2. да откажат изпълнението на възложена работа, за която не е инструктиран или няма изискваща се правоспособност;

3. да откажат изпълнението на възложена работа или дейност при възникване на сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето му, като уведоми незабавно за това прекия си ръководител/съответния учител или училищното ръководство;

Чл. 29. Всеки работник, служител , ученик е  длъжен да се грижи  за собствената си безопасност и за безопасността на лицата, които биха могли да пострадат при извършваната от него дейност.

Чл. 30. (1) Основните задължения на работещите в училището и учениците, свързани с безопасните условия на обучение и труд, са:

1. да спазват нормите, правилата и изискванията за безопасна работа и обучение, за които са обучени и инструктирани;

2. да уведомят съответните длъжностни лица за всички случаи на повреди, аварии и др., които създават опасност за тяхното и на други хора здраве, а така също и за възникналите злополуки;

3. при възникнал инцидент, свързан с насилие, в който участват ученици от гимназията,  незабавно да уведомяват училищното ръководство;

3. да оказват долекарска помощ на пострадали при злополуки или получили други увреждания;

4. да употребяват по предназначение за оказване на долекарска помощ съоръжения и медикаменти само за определената цел;

5. да оказват съдействие за реализирането на всички мерки, свързани с осигуряването на безопасността и опазване на здравето на хората и за контрола в тази насока. 

 

Глава четвърта. ОТСЪСТВИЯ ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ

 

Чл. 31. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини при представяне на медицинска бележка, заверена от медицинското лице в училище; документ от спортния клуб, в който членува, или с молба от родителя  или настойника/попечителя на ученика.

Чл. 32. (1) При отсъствие по здравословни причини ученикът (родителят или настойникът/попечителят) е длъжен да информира класния ръководител в срок от 24 часа.

(2) Медицинската бележка, с която ученикът удостоверява законността на отсъствията си от учебни занятия, трябва да бъде издадена от личния лекар на ученика или специалист по профила на заболяване.

(3) В срок до три календарни дни от явяване на ученика в училище медицинската бележка, придружена от амбулаторния лист за преглед, се представя на медицинското лице в здравния кабинет в гимназията. След съпоставяне реквизитите на двата документа медицинското лице изписва имената си и поставя подпис върху медицинската бележка.

(4) В срок до три календарни дни от явяване на ученика в училище медицинската бележка, подписана от медицинското лице в гимназията, се предава на класния ръководител.

(5)  Направените от учениците отсъствия се оформят като неизвинени, когато:

1. не е представена медицинска бележка, подписана от медицинско лице в гимназията;

2. медицинската бележка, подписана от медицинско лице в гимназията, е представена след изтичане на срока, посочен в предходната алинея.

Чл. 33. Отсъствия по уважителни причини, извън случаите по чл. 136, ал. 1, т. 1 от ППЗНП, се разрешават:

а) до три дни в една учебна година - от класния ръководител, след подадено писмено уведомление от родителя или настойника/попечителя на ученика преди началната дата на отсъствието.

б) до 7 дни в една учебна година - с разрешение на директора, след подадена писмена молба от родителя или настойника/попечителя на ученика преди началната дата на отсъствието.

Чл. 34. (1) Отсъствията на ученик от учебен час без уважителни причини са неизвинени отсъствия.

(2) Закъснение до 15 минути за три учебни часа, без уважителни причини, се счита за един учебен час неизвинено отсъствие.

(3) Закъснението за учебен час повече от 15 минути се счита за цяло отсъствие.

(4) Неизвинени отсъствия се поставят и на отстранени от училище и учебен час ученици, поради нарушаване на чл. 19, ал. 1, т. 4, 6 и 16 от този правилник, за времето на отстраняване.

Чл. 35. (1) Ученик, който по здравословни причини не може да участва в часовете по физическо възпитание и спорт, се освобождава със заповед на директора въз основа на решение на педагогическия съвет, след представен протокол от ЛКК и молба от родител или настойник/попечител, подписана и от ученика.

(2) Учениците, освободени по предходната алинея,  присъстват задължително в учебните часове по физическо възпитание и спорт и уплътняват времето с определени дейности, предложени от учителя по физическо възпитание и спорт, които не застрашават здравословното им състояние. При отсъствие на ученика от часа, се регистрира неизвинено отсъствие в дневника.

(3) Молбата за освобождаване се подава не по-късно от пет календарни дни от датата на издаване на протокола от лекарска консултативна комисия.

(4) Когато не са спазени сроковете и процедурата за освобождаване от часове по физическо възпитание и спорт, отсъствията на ученикът се водят неизвинени до момента на подаване на документите

Чл. 36. (1) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителната или от задължителноизбираемата подготовка, директорът на училището по предложение на педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година.

(2) В случаите на ал. 1 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това, съгласно чл.137а, ал. 2 от ППЗНП.

(3) Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка.

 

Глава пета. НАКАЗАНИЯ

 

Чл. 37. (1) За неизпълнение на задълженията си, определени в ППЗНП и този Правилник, на ученика се налагат наказания съгласно член 139, ал. 1 от ППЗНП:

1. забележка;

2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;

3. предупреждение за преместване в друго училище;

4. преместване в друго училище;

5. преместване от дневна форма  в самостоятелна форма на обучение - за ученици, навършили 16 годишна възраст.

(2) Дейности в полза на училището са - почистване на класни стаи, коридори, санитарни възли, училищен двор; окопаване и почистване на тревните площи в двора на училището; подпомагане на ремонтни дейности и други.

(3) Организацията по изпълнението на дейности в полза на училището се осъществява от председателя на УКПППУ, педагогическите съветници и класните ръководители на съответните ученици, като дейностите са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците.

(4) Дейностите в полза на училището се извършват в рамките на не повече от два астрономически часа на ден, като общият брой часове се определят в зависимост от тежестта на извършеното нарушение, но не повече от шест астрономически часа.

Чл. 38. При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в ППЗНП и този Правилник, освен наказание по член 139, ал. 1 от ППЗНП на ученика може да бъде наложена мярка намаляване на поведението по смисъла на член 139, ал. 5 от ППЗНП. Педагогическият съвет с решение определя ограниченията, произтичащи от налагането на тази мярка.

Чл. 39. Класният ръководител уведомява своевременно родителите или настойниците/попечителите на ученика за допуснатите неизвинени отсъствия, както следва:

а) за допуснати 3 (три) неизвинени отсъствия – първо предупредително писмо;

б) за допуснати 8 (осем) неизвинени отсъствия – второ предупредително писмо;

в) за допуснати 13 (тринадесет) неизвинени отсъствия - трето предупредително писмо.

Чл. 40.  За допуснати неизвинени отсъствия ученикът се наказва по член 139, ал. 1 от ППЗНП както следва:

1. над 5 (пет) неизвинени отсъствия – със “забележка”;

2. над 10 (десет) неизвинени отсъствия – с “предупреждение за преместване в друго училище”;

3. над 15 (петнадесет) неизвинени отсъствия – с “преместване в друго училище“ или с “преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, навършили 16-годишна възраст.

Чл. 41. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.

(2) Преди налагане на наказанието „забележка” директорът, а за наказанията „извършване на дейности в полза на училището”, „предупреждение за преместване в друго училище”, „преместване в друго училище” и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение”, съответно педагогическият съвет, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, педагогически съветник или ресурсен учител.

(3) Родителите имат право да присъстват на изслушването и да изразят мнение. Класният ръководител уведомява родителите за деня, часа и мястото, където ще бъде изслушан ученика.

(4) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

(5) Преди налагане на наказанията „извършване на дейности в полза на училището”, „предупреждение за преместване в друго училище”, „преместване в друго училище” и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение” и мярката „намаляване на поведението” класният ръководител е длъжен да уведоми в срок най-малко три календарни дни преди датата на провеждане на педагогическия съвет Дирекция „Социално подпомагане”, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция "Социално подпомагане" може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.

(6) Наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 4 и 5 от ППЗНП се налагат за тежки провинения, както и за допуснати неизвинени отсъствия.

Чл. 42. (1) Срокът за налагане на наказанията по член 139, ал.1, т. 1 и 4 от ППЗНП е до края на учебната година, а по член 139, ал. 1, т. 2, 3 и 5 от ППЗНП се определя в заповедта за налагането им.

(2) Когато наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 4 и 5 от ППЗНП са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

(3) Всички наказания се вписват в ученическата книжка, дневника на класа и личния картон на ученика.

Чл. 43. (1) Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени, като заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

(2) Ученикът  след заличаване на наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 4 от ППЗНП  може да продължи обучението си в училището, в което е преместен, или в НГХНИ „Константин Преславски” – Варна след полагане на приравнителни изпити, при разлика между учебните планове и/или училищните учебни планове.

Чл. 44. Ученик с наложено наказание „извършване на дейности в полза на училището”, „предупреждение за преместване в друго училище”, „преместване в друго училище” и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение”  губяи право на стипендия до изтичане срока на наказанието.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Този правилник се издава на основание § 8 от Преходни и Заключителни разпоредби на ППЗНП и влиза в сила от 15.09.2012 г. (приет с решение на педагогическия съвет Протокол № 19 от 14.09.2012 г.), като отменя действащия до тази дата Правилника за дейността на НГХНИ „Константин Преславски” – Варна.

§ 2. Правилникът е задължителен за всички служители,  ученици и техните родители в НГХНИ „Константин Преславски” - Варна, както и за всички други лица, намиращи се територията на гимназията.

§ 3. Разпоредбите на чл. 19, ал. 1, т. 6 от този Правилник влиза в сила от учебната 2012/2013 година за учениците от пети, шести, осми и девети клас.

§ 4. В началото на учебната година класните ръководители запознават учениците с Правилника на училището в часа на класа, а родителите – на родителска среща. При постъпване на ученик в хода на учебната година, класният ръководител запознава с настоящия правилник ученика и неговите родители в деня на записване. Запознаването с този Правилник се удостоверява с подпис.

§ 5. Помощник-директорът по АСД  запознава всички работници и служители в НГХНИ „Константин Преславски” - Варна с настоящия правилник и с извършените в него промени, в тридневен срок след влизането им в сила, както и при постъпване на работни или служител на работа в гимназията.