Заместник-директор по учебната дейност –
                                       хуманитарни науки
                                          Бончо Ангелов


 

        Магистър по  български език и литература

        Образование:   висше  - ВТУ ,,Кирил и Методий” ;

         специалност - българска филология;

 

                                                                            
 

           Квалификация :

-   18-месечна следдипломна квалификация по организация и управление на образованието в СУ ,,Климент Охридски”, приключила със защита на дипломна работа на тема ,,Организационни и педагогически  аспекти на работата с  надарени ученици”;

-   Втора професионално-квалификационна степен  в ДИПКУ ,,Петър Берон” към ШУ „Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен  чрез защита на дипломна работа по литература на тема ,, Развитие на творческите заложби на учениците чрез обучението по литература”;

-    Втора професионално-квалификационна степен  в ДИПКУ ,,Петър Берон” към ШУ „Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен  чрез защита на дипломна работа  по български език на тема ,, Диагностика на  правописно-пунктуационни грешки”;

-    Първа професионално-квалификационна степен  в ДИПКУ ,,Петър Берон” към ШУ „Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен  чрез защита на дипломна работа, изследваща връзката митология-литература,  на тема ,, Интерактивните методи в обучението по литература”;

Педагогически  опит и публикации:

-    Двадесет и  четири години учител по български език и литература в основни училища и гимназии, от които 14 години  в НГХНИ ,,Константин Преславски гр. Варна като преподавател по български език и литература, езикова култура, фолклор и митология, а от 2008 година – помощник директор по учебната дейност;

Интереси :

Траен изследователски интерес към митологията  и нейното присъствие в авторските литературни  текстове. 

Педагогическа ангажираност и публикации: 

-   Член на екипи, разработили и спечелиили проекти към НФ,,Култура”, ОП ,,Развитие на човешките ресурси”, община Варна;

-   Член на авторски екип, разработил учебна програма по естетика;

-    Член на авторски екип на сборник с тестове за кандидатстване след завършен  начален етап на обучение и след завършен седми клас;

 

                                                                             За контакти : 052 / 622 – 334