ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността
 на обществените съвети към детските градини и училищата


Издаден от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Чл. 2. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.

 

 

 

 

  Закон за предучилищното
 и училищното образование

 

Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., изм. и доп., бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., изм., бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. и доп., бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 23.05.2018 г.


Глава четиринадесета
ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ

Чл. 265. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище се създава обществен съвет.