+ Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга  Структура Контакти Карта на сайта


 

СВОБОДНИ МЕСТА

в СУ за ХНИ „Константин Преславски“ – Варна

за учебната 2022/2023 към 09.12.2022 г.,  както следва:

паралелка

профил/професия/разширена подготовка

брой места

VIIIд

Професия „Танцьор“, специалност „Модерен танц“, без разширено и без интензивно изучаване на чужд език

3

IXж

Професия „Танцьор“, специалност „Български танци“, без разширено и без интензивно изучаване на чужд език

1

Хж

Професия „Танцьор“, специалност „Модерен танц“ с разширено изучаване на английски език

1

Профил „Музика“ с разширено изучаване на английски език

1

ХIе

Профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на немски език

1

ХIж

Професия „Танцьор“, специалност „Модерен танц“ с разширено изучаване на английски език

2

ХIз

Профил „Музика“ с разширено изучаване на английски език

2

ХIIг

Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на немски език

3

XIIд

Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на английски език

1

XIIж

Професия „Танцьор“, специалност „Модерен танц“ с разширено изучаване на английски език

1

XIIж

Професия „Танцьор“, специалност „Български танци“ с разширено изучаване на английски език

2

XIIз

Профил „Музика“ с разширено изучаване на английски език

1


     Заявления за заемане на свободните места се подават в СУ за ХНИ „Константин Преславски“ – Варна, ул. „Атанас Георгиев“ 20, стая 214, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа.

В случай, че постъпилите заявления за записване са повече от свободните места в съответната паралелка/специалност, кандидатите се класират в низходящ ред чрез последователно прилагане на следните критерии:

-       общ успех от завършен предходен клас или учебен срок;

-       среден прогнозен общ успех от текущи оценки (когато преместването се извършва след началото на учебната година и преди края на учебен срок);

-       сбор от оценките (от завършен предходен клас) по учебните предмети, определени като първи и втори профилиращ предмет за съответната профилирана паралелка, за която ученикът кандидатства.

Учениците, желаещи да се запишат на свободни места в VIII клас, прилагат към заявлението си копие на свидетелството за завършено основно образование и служебна бележка по чл. 58, ал. 6 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ако има такава). Ако кандидатите са повече от обявените места в съответната паралелка или специалност, се прилага чл. 59, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.