+ Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга  Структура Контакти Карта на сайта


СВОБОДНИ МЕСТА

в СУ за ХНИ „Константин Преславски“ – Варна

за учебната 2022/2023 към 06.12.2022 г., както следва:

паралелка

профил/професия/разширена подготовка

брой места

VIIIд

Професия “Танцьор“, специалност „Модерен танц“, без разширено и без интензивно изучаване на чужд език

3

IХж

Професия “Танцьор“, специалност „„Български танци“, без разширено и без интензивно изучаване на чужд език

1

Хж

Професия “Танцьор“, специалност „Модерен танц“ с разширено изучаване на АЕ

2

Профил „Музика“ с разширено изучаване на АЕ

1

ХIе

Профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на НЕ

1

ХIж

Професия “Танцьор“, специалност „Модерен танц“ с разширено изучаване на АЕ

2

ХIз

Профил „Музика“ с разширено изучаване на АЕ

2

ХIIг

Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на НЕ

3

XIIд

Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на АЕ

1

XIIж

Професия “Танцьор“, специалност „Модерен танц“ с разширено изучаване на АЕ

1

XIIж

Професия “Танцьор“, специалност „Български танци“ с разширено изучаване на АЕ

2

XIIз

Профил „Музика“ с разширено изучаване на АЕ

1

 

Заявления за заемане на свободните места се подават в СУ за ХНИ „Константин Преславски“ – Варна, ул. „Атанас Георгиев“ 20, стая 214, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа.

За заемане на свободните места в VIII клас към заявлението се прилага копие на свидетелството за завършено основно образование и служебна бележка по чл. 58, ал. 6 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ако има такава).

Ако учениците, желаещи да се запишат за свободно място в VIII клас са повече от свободните места в съответната паралелка/специалност, се прилага чл. 57, 58 и 59 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.