+ Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга  Структура Контакти Карта на сайта


 

СВОБОДНИ МЕСТА

в СУ за ХНИ „Константин Преславски“ – Варна

за учебната 2021/2022 към 15.04.2022 г., както следва:

паралелка

профил/професия/разширена подготовка

брой места

VIIв

Общообразователна паралелка с разширено изучаване на хореография

1

VIIIж

професия “Танцьор“, специалност „Български танци“

1

IХж

професия “Танцьор“, специалност „Модерен танц“ с разширено изучаване на АЕ

1

Хe

профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на НЕ

1

Хж

професия “Танцьор“, специалност „Модерен танц“ с разширено изучаване на АЕ

1

Хж

професия “Танцьор“, специалност „Български танци“ с разширено изучаване на АЕ

1

Хз

профил „Музика“ с разширено изучаване на АЕ

4

ХIг

профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на НЕ

3

ХIд

профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на АЕ

1

ХIж

професия “Танцьор“, специалност „Модерен танц“ с разширено изучаване на АЕ

1

ХIж

професия “Танцьор“, специалност „Български танци“ с разширено изучаване на АЕ

2

ХIIа

профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на АЕ

1

XIIд

профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на АЕ

1

XIIж

професия “Танцьор“, специалност „Модерен танц“ с разширено изучаване на АЕ

4

XIIж

професия “Танцьор“, специалност „Български танци“ с разширено изучаване на АЕ

1

XIIз

профил „Музика“ с разширено изучаване на АЕ

4

XIIи

профил „Изобразително изкуство“ с интензивно изучаване на АЕ

1

 

Заявления за заемане на свободните места се подават в СУ за ХНИ „Константин Преславски“ – Варна, ул. „Атанас Георгиев“ 20, стая 214, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа.

            В случай, че постъпилите заявления за записване са повече от свободните места в съответната паралелка, кандидатите се класират в низходящ ред чрез последователно прилагане на следните критерии:

-        общ успех от завършен предходен клас или учебен срок;

-        среден прогнозен общ успех от текущи оценки (когато преместването се извършва след началото на учебната година и преди края на учебен срок);

-        сбор от оценките (от завършен предходен клас) по учебните предмети, определени като първи и втори профилиращ предмет за съответната профилирана паралелка, за която ученикът кандидатства.

За ученици, желаещи да се запишат на свободни места в VIII клас и са повече от свободните места в съответната паралелка, се прилага чл. 59, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.