Профили/професии

                                    ПРОФЕСИЯ „СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ“
                         СПЕЦИАЛНОСТ „СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

 

1.      Обща информация
Срок на обучение: 5 години (VIII - XII клас)
Интензивно изучаване на английски език (18 часа седмично в 8 клас)

Професионалното образование по тази специалност се придобива след:

·         успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература;

·         успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по теория и практика на професията „Съдебен служител“, специалност „Съдебна администрация“.

Завършилите успешно обучението си получават диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация.

2.      Представяне
         
Съдебните служители са лицето на Темида. Ако работата на администрацията не е на ниво, то тогава обликът на цялата съдебна система няма да е положителен. Съдебните служители са първите, които гражданите срещат при влизането си в съда. Те са гръбнакът на системата.
          
Професията „Съдебен служител” е нова и гарантира попълването на пазарната ниша с качествено образовани кадри, които могат да работят като съдебни администратори, да заемат различни административни длъжности в съдилища, прокуратура, следствие, адвокатски кантори, нотариални кантори, кантори на частни съдебни изпълнители и др.
          Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на съдебната администрация, които притежават интегрирани знания, практически умения и сериозни професионални компетенции. Необходимостта е продиктувана от динамичното развитие на съдебния сектор, устойчивата тенденция за увеличение на броя на всички видове дела и спецификата на предоставяните услуги, изискващи и специфични компетентности. Обучението предоставя комплексна и професионална подготовка, ориентирана към познаване на основните насоки и дейности на органите на съдебната власт, познания за основни правни отрасли и свързаните с тях правни институти, форми и процедури на отделните видове процеси, а също и начини за извънсъдебно уреждане на спорове.
       
Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски” – Варна Ви предлага възможност да придобиете отлични знания и умения в сферата на съдебната администрация:

• отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;

• знания и умения по общи деловодни техники;

• знания за основи на правото, административно право и процес, гражданско право и процес, наказателно право и процес;

• знания в областта на счетоводството, публичните финанси и статистиката;

• комуникативност, организираност, умение за работа в екип, лоялност;

• съвременни офис процедури;

• работа със стандартно офис оборудване;

• компютърна грамотност – MS Office (Word, Еxcel), както и специализирани деловодни програми.

Обучението подготвя специалисти, които могат да се реализират веднага след завършване на средното си образование като административни секретари, съдебни секретари, съдебни деловодители, съдебни статистици, съдебни архивари и др., както и да продължат обучението във ВУЗ по специалности от професионални направления „Право“ и „Публична администрация“.

3.      Учебен план

 

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО     

РАВНИЩЕ  -  завършено основно образование

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ                - 5 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ             -     дневна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  -       клас

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО   

РАВНИЩЕ –                                 завършен ХІІ клас

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА

РАМКА (НКР) – 4

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТВ2”

 

ТИПОВ УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

 

Утвърден със Заповед РД 09 – 2606/14.09.2018 г.

СПЕЦИАЛНОСТ : код 346040 „Съдебен служител“
   
ПРОФЕСИЯ: код 3460401 „Съдебна администрация“
   
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

 

код 346 „Секретарски и административни офис дейности“

София, 2018 г.
 

ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас                           І срок  - 18 учебни седмици

 

VIІІ и ІХ  клас                                             ІІ срок - 18 учебни седмици

 

Х клас                                                           ІІ срок - 20 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

 

ХІ клас                                                         ІІ срок - 20 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

 

ХІІ клас                                                        ІІ срок 13 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за конкретната учебна година график.

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ НА СРЕДНАТА СТЕПЕН 

Видове подготовка, учебни предмети

I гимназиален етап

II гимназиален етап

ОБЩО

Класове

Общо

Класове

Общо

 

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ – Х

ХІ

ХІІ

XІ – ХII

VІІІ – ХІІ

Учебни седмици

36

36

36

2

 

36

2

29

2

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Раздел А – задължителни учебни часове

I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

144

108

108

 

360

108

 

87

 

195

555

2.

Чужд език – …

648

144

72

 

864

 

 

 

 

 

864

3.

Чужд език – …

 

72

72

 

144

72

 

58

 

130

274

4.

Математика

108

108

72

 

288

72

 

58

 

130

418

5.

Информационни технологии

36

36

18

 

90

 

 

 

 

 

90

6.

История и цивилизации

 

144

126

 

270

 

 

 

 

 

270

7.

География и икономика

 

72

90

 

162

 

 

 

 

 

162

8.

Философия

36

36

72

 

144

 

 

 

 

 

144

9.

Гражданско образование

 

 

 

 

 

36

 

29

 

65

65

10.

Биология и здравно образование

 

90

72

 

162

 

 

 

 

 

162

11.

Физика и астрономия

 

90

72

 

162

 

 

 

 

 

162

12.

Химия и опазване на околната среда

 

90

72

 

162

 

 

 

 

 

162

13.

Музика

18

18

18

 

54

 

 

 

 

 

54

14.

Изобразително изкуство

18

18

18

 

54

 

 

 

 

 

54

15.

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

 

216

72

 

58

 

130

346

II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията

 

 

 

 

 

72

 

58

 

130

130

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

18

3.

Предприемачество

36

 

 

 

36

 

 

 

 

 

36

4.

Икономика

 

 

36

 

36

 

 

 

 

 

36

 

Общо за раздел А

1116

1116

990

 

3222

432

 

348

 

780

4002

                         


 

 

Учебни предмети за професионална подготовка

I гимназиален етап

II гимназиален етап

ОБЩО

 

Класове

Общо

Класове

Общо

 

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ – Х

ХІ

ХІІ

XІ – ХII

VІІІ – ХІІ

 

 

Учебни седмици

36

36

36

2

 

36

2

29

2

   

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Раздел Б - избираеми учебни часове

III.

Отраслова професионална подготовка

 

1.

Обща икономическа теория

 

 

18

 

18

 

 

 

 

 

18

 

2.

Институции и право на Европейския съюз

 

 

36

 

36

 

 

 

 

 

36

 

3.

Основи на право

 

 

72

 

72

36

 

58

 

94

166

 

4.

Счетоводство

 

 

 

 

 

36

 

 

 

36

36

 

5.

Публични финанси

 

 

 

 

 

 

 

29

 

29

29

 

6.

Статистика

 

 

 

 

 

36

 

 

 

36

36

 

7.

Работа с клиенти в съдебната администрация

 

 

 

 

 

36

 

 

 

36

36

 

8.

УЧЕБНА ПРАКТИКА:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.

Работа с клиенти в съдебната администрация

 

 

 

 

 

36

 

 

 

36

36

 

IV.

Специфична професионална подготовка

 

1.

Етика и комуникации

 

 

 

 

 

36

 

 

 

36

36

 

2.

Съдебна администрация

 

 

 

 

 

72

 

29

 

101

101

 

3.

Кореспонденция и документооборот

 

 

 

 

 

36

 

 

 

36

36

 

4.

Деловодство и архивиране в органите на съдебната власт

 

 

 

 

 

 

 

29

 

29

29

 

5.

Протоколиране на съдебни заседания

 

 

 

 

 

36

 

29

 

65

65

 

6.

Наказателно право и процес

 

 

 

 

 

36

 

 

 

36

36

 

7.

Гражданско право и процес

 

 

 

 

 

 

 

58

 

58

58

 

8.

Административно право и процес

 

 

 

 

 

36

 

 

 

36

36

 

9.

Стенография

 

 

 

 

 

36

 

 

 

36

36

 

10.

ИКТ в съдебната власт

 

 

 

 

 

 

 

29

 

29

29

 

11.

УЧЕБНА ПРАКТИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.

Етика и комуникации

 

 

 

 

 

36

 

29

 

65

65

 

11.2.

Кореспонденция и документооборот

 

 

 

 

 

36

 

 

 

36

36

 

11.3.

Деловодство и архивиране в органите на съдебната власт

 

 

 

 

 

 

 

29

 

29

29

 

11.4.

Протоколиране на съдебни заседания

 

 

 

 

 

 

 

58

 

58

58

 

11.5.

Компютърна обработка на информацията

 

 

 

 

 

72

 

 

 

72

72

 

11.6.

ИКТ в съдебната власт

 

 

 

 

 

 

 

58

 

58

58

 

11.7.

Компютърен машинопис и текстообработка

36

36

36

 

108

 

 

 

 

 

108

 

11.8.

Стенография

 

 

 

 

 

36

 

29

 

65

65

 

11.9.

Комплексна учебна практика

 

 

 

 

 

 

 

58

 

58

58

 

12.

Производствена практика

 

 

 

64

64

 

64

 

64

128

192

 

V.

Разширена професионална подготовка

 

 

 

 

 

72

 

29

 

101

101

 

VI.

Разширена подготовка

 

 

 

 

 

 

 

29

 

29

29

 

 

Общо за раздел Б

36

36

162

64

298

720

64

580

64

1428

1726

 

 

Общо за раздел А+ раздел Б

1152

1152

1152

64

3520

1152

64

928

64

2208

5728

 

Раздел В – факултативни учебни часове

VII.

Допълнителна подготовка

144

144

144

 

432

144

 

124

 

268

700

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1296

1296

1296

64

3952

1296

64

1052

64

2476

6428

 


 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1.      Професионалното образование по този учебен план се придобива след:

·    успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература;

  • успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по теория и практика на професията „Съдебен служител“, специалност „Съдебна администрация“.

2.      Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

3.      Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили успешно някои от изпитите по т. 1. по свое желание, получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование.

4.      Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда в две части - по теория на професията и по практика на професията, по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. Организацията и провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се определят с наредба на министъра на образованието и науката, а съдържанието им – съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията.

5.      Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на професионална квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г.).

ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.     Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, рамкова програма „В” – вариант В2 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител“.

2.      Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.

3.     Учебните часове, предоставени за изучаване на чужд език по професията в Раздел А на учебния план в ХІ и ХІІ клас, в зависимост от вида на училището, формата на обучение и от това, дали чуждият език се изучава интензивно, разширено или не, в задължителните учебни часове може да се разпределят за изучаване на първия и/или втория чужд език.

4.      Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната професионална подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията.

5.      Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и  възможностите на училището

6.      Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането й. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на стопанската организация (предприятие), в която се провежда практическото обучение.

7.      Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за изучаване на учебни предмети, модули и/или дейности, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците.