Профили/професия

                             
 

Профил „Хуманитарни НАУКИ“

Профилиращи предмети: БЕЛ и История и цивилизации, или БЕЛ и Философия

Приемът в този профил се осъществява след завършен VII клас. Учебните програми на предметите, които подпомагат профила, стимулират индивидуалните интереси, способности и дарования на учениците в областта на езикознанието и литературата. Като приоритетно, обучението по български език и литература дава възможност за формиране на задълбочени знания, свързани със закономерностите на художественото изобразяване, за адекватно осмисляне и интерпретиране на литературните текстове и разбиране на процесите в българската и световната литература.

Предметите Езикова култура, Риторика и Старобългарски език дооформят спецификата на обучението. Хорариумът на часовете по чужд език (интензивно изучаван английски или немски) гарантира свободно общуване, възможност за четене на чуждестранна литература в оригинал и придобиване на опит в областта на художествения превод.

Опознаването на ораторското изкуство и езикова култура спомага за усъвършенстване на индивидуалния стил на говорене и писмено изразяване, за логичност и аргументираност при изказа.

В IX клас се въвежда изучаване на ІІ чужд език - според желанията на учениците и възможностите на училището (английски, немски, френски, италиански или руски език).

Профилираната подготовка се осъществява в ХI и XII клас, като за целта учениците избират още два профилиращи предмета.

Обучението завършва с полагане на два Държавни зрелостни изпита - по Български език и литература и по един от останалите профилиращи предмети, изучавани във втори гимназиален етап.

Възпитаниците на профила са носители на много престижни награди в областта на хуманитаристиката – от националните конкурси „Петя Дубарова“, „Живеем в земята на Ботев“, „Моята България“ и др. Имат възможност да се изявяват в ежегодната Национална литературна конференция, организирана от училището, да се включват с авторски текстове или преводи в ежегодния Алманах на училището или в училищния вестник „Профили“; да участват в ежегодния конкурс за публична реч на катедра „Философия“; да изпробват перото си в Националната олимпиада по български език и литература, да участват в училищни проекти или международен обмен по програма Еразъм+.

Завършилите този профил намират своята реализация в различни области на хуманитарни, природни, икономически или правни науки, морско дело, медицина. Успешно продължават обучението си в престижни висши учебни заведения в страната и чужбина.

Учебният план е разработен по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език, при спазване на Наредба №4/30.11.2015 год. за учебния план и Наредба № 7/11.08.2016 г. за профилираната подготовка.

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН

 

Образователна степен: Средна

I гимназиален етап

II гимназиален етап

 

Класове

Общо

Класове

Общо

ОБЩО

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ – Х

ХІ

ХІІ

XI – XII

VІІІ – ХІІ

Учебни седмици

36

36

36

 

36

31

 

 

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

144

108

108

360

108

93

201

561

Първи чужд език

648

144

72

864

72

62

134

998

Втори чужд език

72

72

144

72

62

134

278

Математика

108

108

72

288

72

62

134

422

Информационни технологии

36

36

18

90

 -

-

90

История и цивилизации

 -

144

126

270

 -

-

270

География и икономика

 -

72

90

162

 -

-

162

Философия

36

36

72

144

 -

 

-

144

Гражданско образование

 -

 -

 -

0

36

31

67

67

Биология и здравно образование

 -

90

72

162

 -

-

162

Физика и астрономия

 -

90

72

162

 -

-

162

Химия и опазване на околната среда

 -

90

72

162

 -

-

162

Музика

18

18

18

54

 -

-

54

Изобразително изкуство

18

18

18

54

 -

 -

 -

54

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

216

72

62

134

350

Общо за раздел А

1080

1098

954

3132

432

372

804

3936

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ годишен брой часове за раздел Б

72

54

198

324

720

620

1340

1664

Български език и литература

36

54

90

180

-

-

-

180

Първи чужд език

-

-

36

36

-

-

-

36

Математика

36

-

72

108

-

-

-

108

I профилиращ (БЕЛ)

-

-

    -

0

180

155

335

335

II профилиращ (История и цивилизации или Философия)

-

-

-

0

180

155

335

335

III профилиращ (по избор на ученика)

-

-

-

0

180

155

335

335

IV профилиращ (по избор на ученика)

-

-

-

0

180

155

335

335

Общо за раздел А + раздел Б

1152

1152

1152

3456

1152

992

2144

5600

Раздел В - факултативни учебни часове

Общ годишен брой часове за раздел В

72

144

108

324

-

-

-

324

Български език и литература

-

-

-

0

-

31

31

31

Старобългарски език

36

36

36

108

-

-

-

108

Езикова култура

36

36

36

108

-

-

-

108

Латински език

-

-

-

0

36

31

67

67

Математика

-

36

-

36

-

-

-

36

Риторика

-

36

36

72

-

-

-

72

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1224

1296

1260

3780

1188

992

2242

6022

 

Пояснителни бележки:

-        В осми, девети и десети клас – в раздел Б се разширява подготовката по български език и литература, по математика и по първи чужд език; в раздел В се въвеждат нови учебни предмети „Старобългарски език“, „Езикова култура“ и „Риторика“, допълва се и подготовката по математика.

-       В единадесети и дванадесети клас – избираемите учебни часове от Раздел Б се разпределят за профилирана подготовка между 4 профилиращи предмета, като първите два от тях са определени със сформирането на паралелката в осми клас при държавния план-прием след завършено основно образование (БЕЛ и история, или БЕЛ и философия). Третият и четвъртият профилиращи предмети учениците са избрали в края на десети клас от предложените от училището. Обучението по първия и втория профилиращ предмет се осъществява по паралелки. Обучението по третия и четвъртия профилиращ предмет се осъществява в сборни групи от ученици от различни единадесети класове. Всеки профилиращ предмет се изучава чрез задължителни модули, определени в приложенията към чл. 4, ал. 1 от Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка. Задължителните модули по всеки профилиращ предмет се изучават общо 4 часа седмично, по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката. Обучението по всеки профилиращ предмет включва и по 1 час седмично избираем модул, съгласно чл. 3, ал. 4 от Наредба № 7 за профилираната подготовка и се осъществява по учебна програма, утвърдена от директора на училището. Избраните и изучавани профилиращи предмети не могат да се променят в 11 и 12 клас. В раздел В се изучават основите на латинския език, както и се подпомага подготовката за ДЗИ по БЕЛ.