Профили/професии

                         

ПремЕСТВАНЕ след завършен IV КЛАС

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII клас

 

I.     Преместване след завършен IV клас

в общообразователни паралелки с разширена и допълнителна подготовка по:

 

      1.   Български език и литератураедна паралелка;

(подробна информация)

      2.  Изобразително изкуство и Музика – една паралелка с две групи;

(подробна информация)

      3.  Хореография – една паралелка с две групи с изучаване на български народни танци или модерен танц.

(подробна информация)

    Преместване след IV клас
    Прием след 7 клас
    Свободни места
    Форми на обучение
    Признаване на завършен клас в чужбина
    Училищни учебни планове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Прием след завършен VII клас

в профилирани или професионални паралелки, както следва:

 

1.      Професионална паралелка за придобиване на квалификация по професия 346040 „Съдебен служител“, специалност 3460401 „Съдебна администрация“ по типов учебен план за професията с интензивно изучаване на чужд език (английски език) – една паралелка.

·         Прием след завършен VII клас. Срок на обучение – 5 г.

·         Придобиване на трета степен на професионална квалификация.

·         Интензивно изучаван език в VIII клас – английски (18 часа седмично).

·         Балообразуването включва утрояване на резултата по български език и литература от НВО, резултата по математика от НВО и оценките по български език и литература и чужд език от свидетелството за завършено основно образование.

·         Обучението по професията дава основни познания за структурата и функционирането на съдебната система, гарантира достатъчно познания за професионална реализация веднага след придобиване на средното образование, както и за продължаване на обучението във ВУЗ по специалности от професионални направления „Право“ или „Публична администрация“.

(подробна информация)

2.      Профил „Хуманитарни науки” по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на английски език – една паралелка.

·         Прием след завършен VII клас. Срок на обучение – 5 г.

·         Профилиращи предмети – Български език и литература, История и цивилизации.

·         Интензивно изучаван език в VIII клас – английски (18 часа седмично).

·         Балообразуването включва утрояване на резултата по български език и литература от НВО, резултата по математика от НВО и оценките по български език и литература и чужд език от свидетелството за завършено основно образование.

·         Обучението по български език и литература дава възможност за формиране на задълбочени знания, свързани със закономерностите на художественото изобразяване, за адекватно осмисляне и интерпретиране на литературните текстове и разбиране на процесите в българската и световната литература.

(подробна информация)

3.      Профил „Хуманитарни науки” по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на немски език – една паралелка.

·         Прием след завършен VII клас. Срок на обучение – 5 г.

·         Профилиращи предмети – Български език и литература, Философия.

·         Интензивно изучаван език в VIII клас – немски (18 часа седмично).

·         Балообразуването включва утрояване на резултата по български език и литература от НВО, резултата по математика от НВО и оценките по български език и литература и чужд език от свидетелството за завършено основно образование.

·         Обучението по български език и литература дава възможност за формиране на задълбочени знания, свързани със закономерностите на художественото изобразяване, за адекватно осмисляне и интерпретиране на литературните текстове и разбиране на процесите в българската и световната литература.

(подробна информация)

4.      Профил „Обществени науки” по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на английски език – една паралелка.

·         Прием след завършен VII клас. Срок на обучение – 5 г.

·         Профилиращи предмети – История и цивилизации, География и икономика.

·         Интензивно изучаван език в VIII клас – английски (18 часа седмично).

·         Балообразуването включва утрояване на резултата по български език и литература от НВО,  резултата по математика от НВО и оценките по история и цивилизации и география и икономика от свидетелството за завършено основно образование.

·         Обучението по история и цивилизации е подчинено на разбирането за изучаване на света и неговата цялост в развитие, на идеята, че националната история е част от световната.

(подробна информация)

5.   Профил „Изобразително изкуство“ по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на английски език – една паралелка.

·    Прием след завършен VII клас, след изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство. Срок на обучение – 5 г.

·       Профилиращи предмети – Изобразително изкуство, Английски език.

·       Интензивно изучаван език в VIII клас – английски (18 часа седмично).

·       Балообразуването включва оценката по БЕЛ и математика от НВО, 2 пъти оценката от проверката на способностите по изобразително изкуство, оценките по изобразително изкуство и чужд език от VII клас.

·       Учениците се обучават по живопис, графика и приложни изкуства. Така придобиват комплексни знания и специализирани практически умения по съответния вид изкуство. Участват в пленери и в редовните изложби на училищната галерия.

(подробна информация)

6.   Профил „Музика“ по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на английски език и индивидуално обучение по народно пеене, поп и джаз пеене, тамбура, гайда, гъдулка, кавал, пиано, китара или акордеон – една паралелка.

·    Прием след завършен VII клас, след изпит за проверка на способностите по музика. Срок на обучение – 5 г.

·       Профилиращи предмети – Музика, Английски език.

·       Интензивно изучаван език в VIII клас – английски (18 часа седмично).

·       Балообразуването включва оценката по БЕЛ и математика от НВО, 2 пъти оценката от проверката на способностите по музика, оценките по музика и чужд език от VII клас.

·       Учебният план предвижда индивидуално обучение по музикален инструмент: гъдулка, гайда, кавал, тамбура, народно пеене, поп и джаз пеене, китара, пиано, акордеон и пиано. Изучават се и основните музикално-теоретични дисциплини „Солфеж и начална хармония“ и „Музикознание“, а във втори гимназиален етап „Озвучителна техника и музикален софтуер“. Учениците имат възможност да участват в редица извънкласни дейности, които подпомагат тяхното музикално развитие – представителен народен хор, представителен народен оркестър, гайдарски оркестър, китарен оркестър, детски народен хор, вокални групи и камерни формации по класове.

(подробна информация)

7.   Професионална паралелка за придобиване на квалификация по професия 212050 „Танцьор“ с две специалности 2120501 „Български танци“ и 2120502 „Модерен танц“ по рамков учебен план за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език (английски език) – една паралелка с две групи.

·    Прием след завършен VII клас. Срок на обучение – 5 г.

·       Придобиване на трета степен на професионална квалификация.

·       Учениците избират специалността при постъпване в училище и се обучават по съответния училищен учебен план. Паралелката се дели на две групи по предметите, различни за двете специалности.

·      Балообразуването включва оценката по БЕЛ и математика от НВО, 2 пъти оценката от проверката на способностите по физическо възпитание и спорт, оценките по физическо възпитание и спорт и музика от VII клас.

            (подробна информация)