Презентация

  Профили/професии

                                 

               Профил „Изобразително изкуство“

Профилиращи предмети – Изобразително изкуство и Английски език

 

Приемът се извършва след завършен VII клас по реда на Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование и въз основа на резултата от изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство. Срокът на обучение е 5 години.

Задължителните профилиращи предмети съгласно Наредба 7 за профилираната подготовка са изобразително изкуство и английски език. В края на Х клас учениците избират още два профилиращи предмета. Курсът на обучение завършва с полагане на Държавни зрелостни изпити по български език и литература и по един от четирите профилиращи предмети, изучавани във втори гимназиален етап.

Приетите ученици в VIII клас изучават интензивно английски език – по 18 часа седмично. Изучаването на английски език и като профилиращ предмет отваря врати пред всеки завършил ученик да реализира знанията, уменията и таланта си по целия свят. В IX клас се въвежда изучаване на ІІ чужд език, в зависимост от желанието на учениците и възможностите на училището.

Обучението в този профил дава възможност на учениците да придобият много добра практическа и теоретична подотовка по изобразително изкуство - да разполагат с широк набор от практически умения, както и с познания и способност за теоретично осмисляне на изкуството, изграден вкус и богата информираност за художественото наследство и култура. Това се постига както чрез изучаваните предмети по училищен учебен план, така и чрез материалните условия в училището и организираните допълнителни форми за творческа ангажираност и изява.

В първи гимназиален етап (от VIII до Х клас), в рамките на допълнителната и разширената подготовка всички ученици изучават рисуване и живопис, графика и приложни изкуства, където практически усвояват основите, принципите, технологията и етапите на творческия процес. Във втори гимназиален етап (XI и XII клас) профилираната подготовка по изобразително изкуство включва задължителните модули „Теория на изкуството“, „Изкуство и изразни средства“, „Визуална култура“ и „Дигитални изкуства“. В рамките на избираемия модул се изучава „Компютърна графика и дизайн“. Във факултативните часове (общо 4 часа седмично) класът се дели на две групи. Всеки ученик избира едно от изучаваните в първи гимназиален етап студиа - живопис, графика или приложни изкуства. Според броя на заявленията студиото с най-малко желаещи не се сформира, а учениците се разпределят в останалите две до 13 ученици в група.

Преди началото на учебната година за всеки клас задължително се организира учебно-творческа практика (пленер) в рамките на една учебна седмица (30 часа).

Действащата галерия в училището - Арт-салон „Ракурси” предлага място за срещи на различни в гледните си точки авторски търсения. Възможността за постоянно участие в изложби стимулира идеите и творческо себеизразяване на учениците. Ежегодно най-добрите работи се публикуват в Алманаха на училището. Учениците в този профил са носители на многобройни награди от различни международни, национални и регионални конкурси, включват се в международни проекти по програма Еразъм+, в ежегодния Пролетен салон на изкуствата в училището, в Дните на активността, в „Пътуващи изложби“, в регионални проекти и др.

След завършване на средното си образование учениците могат да продължат обучението си в страната или чужбина, а също и да работят като самостоятелни творци или като дизайнери-изпълнители. Компютърната подготовка позволява работа в сферата на рекламата, полиграфията и дизайна. Учениците могат да се реализират и като изпълнители в сценографията и костюма, куклен театър, грим и перуки, дизайнерски бюра и в много, много други приложни сфери.

УЧЕБЕН ПЛАН

 

 

I гимназиален етап

II гимназиален етап

ОБЩО

Класове

Общо

Класове

Общо

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ - Х

ХІ

ХІІ

XІ - ХII

VІІІ - ХІІ

Учебни седмици

36

36

36

 

36

31

 

 

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

144

108

108

360

108

93

201

561

Първи чужд език

648

144

72

864

72

62

134

854

Втори чужд език

-

72

72

144

72

62

134

278

Математика

108

108

72

288

72

62

134

422

Информационни технологии

36

36

18

90

-

-

-

90

История и цивилизации

-

144

126

270

-

-

-

270

География и икономика

-

72

90

162

-

-

-

162

Философия

36

36

72

144

-

-

-

144

Гражданско образование

-

-

-

-

36

31

67

67

Биология и здравно образование

-

90

72

162

-

-

-

162

Физика и астрономия

-

90

72

162

-

-

-

162

Химия и опазване на околната среда

-

90

72

162

-

-

-

162

Музика

18

18

18

54

-

-

-

54

Изобразително изкуство

18

18

18

54

-

-

-

54

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

216

72

62

134

350

Общо за раздел А

1080

1098

954

3132

432

372

804

3936

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ годишен брой часове за раздел Б

72

54

198

324

720

620

1340

1664

Непрофилирана подготовка

Български език и литература

-

-

36

36

-

-

-

36

Математика

-

-

36

36

-

-

-

36

Изобразително изкуство –графика

72

54

72

252

-

-

-

252

Изобразително изкуство –приложни изкуства

-

-

54

252

-

-

-

252

Профилирана подготовка

Изобразително изкуство - Теория на изкуството (задължителен модул)

-

-

-

-

36

31

67

67

Изобразително изкуство - Изкуство и изразни средства (задължителен модул)

-

-

-

-

72

62

134

134

Изобразително изкуство - Визуална култура (задължителен модул)

-

-

-

-

18

18

36

36

Изобразително изкуство - Дигитални изкуства (задължителен модул)

-

-

-

-

18

13

31

31

Изобразително изкуство – Компютърна графика и дизайн (избираем модул)

-

-

-

-

36

31

67

67

Английски език – Устно общуване (задължителен модул)

-

-

-

-

36

31

67

67

Английски език – Писмено общуване (задължителен модул)

-

-

-

-

36

31

67

67

Английски език – Езикът чрез литературата (задължителен модул)

-

-

-

-

36

31

67

67

Английски език – Култура и междукултурно общуване (задължителен модул)

-

-

-

-

36

31

67

67

Английски език – Езикова култура (избираем модул)

-

-

-

-

36

31

67

67

Трети профилиращ предмет (по избор)

-

-

-

-

180

155

335

335

Четвърти профилиращ предмет (по избор)

-

-

-

-

180

155

335

335

Общо за раздел А + раздел Б

1152

1152

1152

3456

1152

992

2144

5600

Раздел В – факултативни учебни часове

Български език и литература

-

36

-

36

-

-

-

36

Първи чужд език

-

-

36

36

-

-

-

36

Математика

36

-

-

36

-

-

-

36

Рисуване и живопис

72

72

90

234

-

-

-

234

Приложни изкуства

36

36

18

90

-

-

-

90

Студио (графика, живопис, приложни изкуства)

-

-

-

-

144

124

268

268

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1296

1296

1296

3888

1296

1116

2412

6300