Профили/професии

                              

                                  

                      ПРОФИЛ „МУЗИКА“ – STE(A)M паралелка

(по рамков учебен план за профилирана подготовка с разширено изучаване на английски език)

Профилиращи предмети - Музика, Информационни технологии, Биология и здравно образование

Приемът в Профил „Музика“ се осъществява след завършен VII клас, след задължителен изпит за проверка на способностите по музика! Срокът на обучение е пет години. Обучението съчетава изкуство и наука и е напълно в синхрон със съвременните европейски тенденции и приоритетите, зададени от МОН.
          Хорариумът на часовете по чужд език в VIII клас (разширена подготовка по английски език – 12 часа седмично) обезпечава свободното общуване и дава възможности за бъдеща реализация.
           В IX клас се въвежда изучаване на ІІ чужд език - според желанията на учениците и възможностите на училището (немски, френски, италиански или руски език).
           Учениците завършват курса на обучение с полагане на Държавни зрелостни изпити по български език и литература и по един от профилиращите предмети, избран от ученика. По желание учениците могат да положат и трети държавен зрелостен изпит.
          Учебните програми на изучаваните предмети подпомагат развитието на индивидуалните способности на учениците, стимулират личностната изява и осигуряват стабилна музикално-практическа, музикално-теоретична и научна подготовка.
        Представяне на профилиращите предмети „Музика“, „Информационни технологии“, „Биология и здравно образование“:

Профилиращ предмет МУЗИКА

Учебният план включва индивидуални часове по музикален инструмент или пеене по избор (кавал, гайда, гъдулка, тамбура, акордеон, китара, пиано, народно пеене, поп и джаз пеене) и пиано/електронни инструменти. Учениците имат възможност да участват в редица извънкласни дейности, които подпомагат тяхното музикално и личностно развитие – представителен народен хор, представителен народен оркестър, гайдарски оркестър, духов оркестър, китарен оркестър, тамбурашки оркестър, вокални групи и камерни формации по класове.
          Останалите специфични за профила учебни предмети, задължителни и избираеми модули са „Солфеж и начална хармония“, „Теория на музиката“, „Музикална култура“, „Българска народна музика“, „Анализ на музиката“ и „Музикален театър“, които са в основата на музикалното обучение и гарантират необходимата музикално-теоретична подготовка. Връзката между музиката и STEM-профилиращите предмети се осъществява в избираемите модули „Музикален софтуер“ и „Музикотерапия“.

Профилиращи предмети ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ и БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Изучаването на Информационни технологии като профилиращ предмет осигурява базови познания и универсални умения, подпомагащи бъдеща реализация във всяка една сфера на съвременния живот и особено приложими в областта на музикалното изкуство – създавано, представяно и все повече обвързано със средствата на съвременните технологии. Изучаването на биология и здравно образование като профилиращ предмет е свързано със знанията за живота и неговото функциониране, с познаване на процесите в човешкото тяло, пряко свързани с музикално-сценичното изпълнение - паметта, концентрацията, дишането, мускулатурата, овладяването на емоциите и т. н.
          След завършване на втори гимназиален етап учениците могат да продължат обучението си във ВУЗ във всякакви специалности (включително „Музикална педагогика“, „Изпълнителско изкуство“, „Дирижиране“, „Ръководство на народни състави“, „Тонрежисура“, „Арт-мениджмънт“ и др.).
          Сериозната подготовка по музикален инструмент или пеене, резултат от педагогическото майсторство на учителите от катедра „Музика”, намира своя израз в огромния брой спечелени награди и призови места (над 700) във всички национални и регионални конкурси. Ежегодно ученици от профила са удостоявани със стипендии от Община Варна по Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от 2004 г.
         Училищният учебен план е разработен по рамков учебен план за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език и е част от Иновативния проект на училището.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

I гимназиален етап

II гимназиален етап

ОБЩО

Класове

Общо

Класове

Общо

VІІІ

2019/2020

ІХ

2020/2021

Х

2021/2022

VІІІ - Х

ХІ

2022/2023

ХІІ

2023/2024

XІ - ХII

VІІІ - ХІІ

Учебни седмици

36

36

36

 

36

31

 

 

Раздел А - задължителни учебни часове

Учебни предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

144

108

108

360

108

93

201

561

Първи чужд език

432

216

72

720

72

62

134

854

Втори чужд език

-

72

72

144

72

62

134

278

Математика

108

108

72

288

72

62

134

422

Информационни технологии

36

36

18

90

-

-

-

90

История и цивилизации

72

72

126

270

-

-

-

270

География и икономика

36

36

90

162

-

-

-

162

Философия

36

36

72

144

-

-

-

144

Гражданско образование

-

-

-

-

36

31

67

67

Биология и здравно образование

54

36

72

162

-

-

-

162

Физика и астрономия

54

36

72

162

-

-

-

162

Химия и опазване на околната среда

36

54

72

162

-

-

-

162

Музика

18

18

18

54

-

-

-

54

Изобразително изкуство

18

18

18

54

-

-

-

54

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

216

72

62

134

350

Общо за раздел А

1116

918

954

2988

432

372

804

3792

Раздел Б - избираеми учебни часове

Общ годишен брой часове за раздел Б

90

234

198

522

720

620

1340

1862

Непрофилирана подготовка

Български език и литература

-

-

-

-

72

62

134

134

Музика – Музикален инструмент/Пеене

54

54

54

162

-

-

-

162

Музика – Пиано/електронни инструменти

36

36

36

108

-

-

-

108

Българска народна музика

-

72

36

108

-

-

-

108

Музика - Анализ на музиката

-

72

72

144

-

-

-

144

Профилирана подготовка

Музика – Музикален инструмент/Пеене (задължителен модул)

-

-

-

-

36

31

67

67

Музика – Пиано/електронни инструменти (задължителен модул)

-

-

-

-

36

31

67

67

Музика - Музикална култура (задължителен модул)

-

-

-

-

36

31

67

67

Музика – Теория на музиката (задължителен модул)

-

-

-

-

36

31

67

67

Музика – Музикален инструмент/Пеене (избираем модул)

-

-

-

-

36

31

67

67

Музика - Анализ на музиката (избираем модул)

-

-

-

-

36

31

67

67

Музика – Солфеж и начална хармония (избираем модул)

-

-

-

-

36

31

67

67

Музика – Музикален театър (избираем модул)

-

-

-

-

36

31

67

67

Информационни технологии – Обработка и анализ на данни (задължителен модул)

-

-

-

-

72

-

72

72

Информационни технологии – Мултимедия (задължителен модул)

-

-

-

-

72

-

72

72

Информационни технологии – Уеб дизайн (задължителен модул)

-

-

-

-

-

62

62

62

Информационни технологии – Решаване на проблеми с ИКТ (задължителен модул)

-

-

-

-

-

62

62

62

Информационни технологии – Музикален софтуер (избираем модул)

-

-

-

-

36

31

67

67

Биология и здравно образование – Клетката – елементарна биологична система (задължителен модул)

-

-

-

-

72

-

72

72

Биология и здравно образование - Многоклетъчна организация на биологичните системи (задължителен модул)

-

-

-

-

72

44

116

116

Биология и здравно образование - Биосфера - структура и процеси (задължителен модул)

-

-

-

-

-

32

32

32

Биология и здравно образование - Еволюция на биологичните системи (задължителен модул)

-

-

-

-

-

48

48

48

Биология и здравно образование – Музикотерапия (избираем модул)

-

-

-

-

36

31

67

67

Общо за раздел А + раздел Б

1206

1152

1152

3510

1152

992

2144

5654

Раздел В – факултативни учебни часове

Солфеж и начална хармония

72

72

72

216

-

-

-

216

Хореография

-

-

-

-

36

31

67

67

Оркестър/Хор

72

72

72

216

72

62

134

350

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1350

1296

1296

3942

1260

1085

2345

6287

 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.      Училищният учебен план е неразделна част от иновативен проект за включване на училището в системата на иновативните училища, съгласно Решение № 391 на Министерския съвет на Република България от 17.07.2017 год. за приемане на списъка на иновативните училища (обн. - ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.).

2.      Часовете от Раздел Б – избираеми учебни часове и от Раздел В – факултативни учебни часове са разпределени за разширена и допълнителна подготовка на основание чл. 82 и чл. 85 от ЗПУО за придобиване на ключови компетентности в областта на българския език, на културна компетентност и умения за изразяване чрез творчествво, както и за профилирана подготовка по музика, информационни технологии и биология и здравно образование.

3.      При разпределението на учебните часове, на основание и при спазване на чл. 15 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план и Наредба № 7/11.08.2016 г. за профилираната подготовка са направени следните промени:

-             Осми клас – в раздел Б се надгражда обучението по музика, като се въвеждат нови учебни предмети „Музика - Музикален инструмент/Пеене с хорариум 54 часа, които се осигуряват съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план и „Музика – Пиано/електронни инструменти с хорариум 36 часа; в раздел В се въвеждат нови учебни предмети ,,Солфеж и начална хармония“ с хорариум 72 часа и „Оркестър/Хор“ – със 72 часа.

-             Девети клас - в раздел Б се надгражда обучението по музика, като продължава обучението по новите учебни предмети „Музика - Музикален инструмент/Пеене“ с хорариум 54 часа и „Музика – Пиано/електронни инструменти“ – 36 часа, въвеждат се нови учебни предмети – „Българска народна музика“ с хорариум 72 часа и „Анализ на музиката“ с хорариум 72 часа, които се осигуряват от рамковия учебен план; в раздел В продължава обучението по новите учебни предмети ,,Солфеж и начална хармония“ с хорариум 72 часа и „Оркестър/Хор“ – със 72 часа.

-             Десети клас –– в раздел Б се надгражда обучението по музика, като продължава обучението по новите учебни предмети „Музика - Музикален инструмент/Пеене“ с хорариум 54 часа, „Музика – Пиано/електронни инструменти“ – 36 часа, „Българска народна музика“ с хорариум 36 часа и „Анализ на музиката“ с хорариум 72 часа, които се осигуряват от рамковия учебен план; в раздел В продължава обучението по новите учебни предмети ,,Солфеж и начална хармония“ с хорариум 72 часа и „Оркестър/Хор“ – със 72 часа.

-                      Единадесети клас – в раздел Б се обезпечава профилираната подготовка по музика, информационни технологии и по биология и здравно образование, като за всеки профилиращ предмет се разпределят по 4 часа за задължителните модули и по 1 час за задължителния избираем модул. Разширява се профилираната подготовка по музика чрез допълнителните избираеми модули „Солфеж и начална хармония“ с 36 часа, „Анализ на музиката“ с 36 часа и Музикален театър, също с хорариум 36 часа. Интегрирането на профилиращите предмети се реализира чрез избираемите модули по информационни технологии („Музикален софтуер“ – 36 часа) и по биология и здравно образование („Музикотерапия“ – 36 часа). В раздел В продължава обучението по „Оркестър/Хор“ със 72 часа; въвежда се нов учебен предмет „Хореография“ с хорариум 36 часа.

-                      Дванадесети клас – в раздел Б продължава обезпечаването на профилираната подготовка по музика, информационни технологии и по биология и здравно образование, като за всеки профилиращ предмет се разпределят по 4 часа за задължителните модули и по 1 час за задължителния избираем модул. Продължава разширяването на профилираната подготовка по музика чрез допълнителните избираеми модули „Солфеж и начална хармония“ с 31 часа, „Анализ на музиката“ с 31 часа и Музикален театър, също с хорариум 31 часа. Продължава интегрирането на профилиращите предмети чрез избираемите модули по информационни технологии („Музикален софтуер“ – 31 часа) и по биология и здравно образование („Музикотерапия“ – 31 часа). В раздел В продължава обучението по „Оркестър/Хор“ с 62 часа и по новия учебен предмет „Хореография“ с хорариум 31 часа.

4.      Съгласно Правилника за дейността на училището и иновативната организация на учебния процес изборът на учебните предмети от раздел Б и раздел В се извършва от ученика и родителите в началото на етапа на обучение.

5.      Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ЗП, включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортнa дейност, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Предвидените часове за спортна дейност, по един час седмично, се провеждат във физкултурния салон или на физкултурните площадки в зависимост от сезонните промени, извън останалите учебни часове.

6.      Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното разписание на училището, провежда се един път седмично. Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическо самоуправление.

7.      Училищният учебен план не може да се променя през учебната година, съгласно член 16, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.

8.      Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в СУ за ХНИ К. Преславски - Варна, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.

9.      Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от Наредба № 4/30.11.2015 год.  за учебния план.