Прием след завършен VII клас в профил "Музика"

  Профили/професии

                              

                                  

   

ПРОФИЛ „МУЗИКА“

(по рамков учебен план за профилирана подготовка с интензивно изучаване на английски език)

Профилиращи предмети - Музика, Английски език

Приемът в Профил „Музика“ се осъществява след завършен VII клас по реда на Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование, след задължителен изпит за проверка на способностите по музика! Срокът на обучение е пет години.

Задължителните профилиращи предмети съгласно Наредба 7 за профилираната подготовка са музика и английски език. В края на Х клас учениците избират още два профилиращи предмета. Курсът на обучение завършва с полагане на Държавни зрелостни изпити по български език и литература и по един от четирите профилиращи предмети, изучавани във втори гимназиален етап.

Хорариумът на часовете по чужд език в VIII клас (интензивна подготовка по английски език – 18 часа седмично) обезпечава свободното общуване и дава възможности за бъдеща реализация. В IX клас се въвежда изучаване на ІІ чужд език - според желанията на учениците и възможностите на училището (немски, френски, италиански или руски език).

Обучението в този профил дава възможност на учениците да придобият много добра подотовка по музика - да разполагат с широк набор от практически умения, както и с познания и способност за теоретично осмисляне на изкуството, изграден вкус и богата информираност за художественото наследство и култура. Това се постига както чрез изучаваните предмети по училищен учебен план, така и чрез материалните условия в училището и организираните допълнителни форми за творческа ангажираност и изява.

Учебният план включва индивидуални часове по музикален инструмент или пеене по избор (кавал, гайда, гъдулка, тамбура, акордеон, китара, пиано, народно пеене, поп и джаз пеене), а след VIII клас и по пиано/електронни инструменти. Учениците имат възможност да участват в редица извънкласни дейности, които подпомагат тяхното музикално и личностно развитие – представителен народен хор, представителен народен оркестър, гайдарски оркестър, духов оркестър, китарен оркестър, тамбурашки оркестър, вокални групи и камерни формации по класове.

Специфичните за профила учебни предмети, задължителни и избираеми модули са „Музикална култура“, „Теория на музиката“, Музикален инструмент/пеене“, Пиано/електронни инструменти“, „Озвучителна техника и музикален софтуер“, „Солфеж и начална хармония“, които са в основата на музикалното обучение и гарантират необходимата музикално-теоретична подготовка.

Сериозната практическа подготовка по музикален инструмент или пеене, резултат от педагогическото майсторство на учителите от катедра „Музика”, намира своя израз в огромния брой спечелени награди и призови места във всички национални и регионални конкурси. Ежегодно ученици от профила са удостоявани със стипендии от Община Варна по наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от 2004 г.

След завършване на средното си образование учениците могат да продължат обучението си във висши учебни заведения в страната и чужбина, по всякакви специалности (включително „Музикална педагогика“, „Изпълнителско изкуство“, „Дирижиране“, „Ръководство на народни състави“, „Тонрежисура“, „Арт-мениджмънт“ и др.), а също и да работят като самостоятелни творци, изпълнители, озвучители, аниматори и в много други приложни сфери.

Училищният учебен план е разработен по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език.

УЧЕБЕН ПЛАН

 

 

I гимназиален етап

II гимназиален етап

ОБЩО

Класове

Общо

Класове

Общо

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ - Х

ХІ

ХІІ

XІ - ХII

VІІІ - ХІІ

Учебни седмици

36

36

36

 

36

31

 

 

Раздел А - задължителни учебни часове

Учебни предмети

 

Български език и литература

144

108

108

360

108

93

201

561

Първи чужд език

648

144

72

720

72

62

134

854

Втори чужд език

-

72

72

144

72

62

134

278

Математика

108

108

72

288

72

62

134

422

Информационни технологии

36

36

18

90

-

-

-

90

История и цивилизации

-

144

126

270

-

-

-

270

География и икономика

-

72

90

162

-

-

-

162

Философия

36

36

72

144

-

-

-

144

Гражданско образование

-

-

-

-

36

31

67

67

Биология и здравно образование

-

90

72

162

-

-

-

162

Физика и астрономия

-

90

72

162

-

-

-

162

Химия и опазване на околната среда

-

90

72

162

-

-

-

162

Музика

18

18

18

54

-

-

-

54

Изобразително изкуство

18

18

18

54

-

-

-

54

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

216

72

62

134

350

Общо за раздел А

1080

1098

954

3132

432

372

804

3936

Раздел Б - избираеми учебни часове

Общ годишен брой часове за раздел Б

72

54

198

324

720

620

1340

1664

Непрофилирана подготовка

Български език и литература

-

-

36

36

-

-

-

36

Математика

-

-

36

36

-

-

-

36

Музика – Музикален инструмент/пеене

36

36

36

108

-

-

-

108

Музика – Пиано/електронни инструменти

36

18

36

90

-

-

-

90

Солфеж и начална хармония

-

-

54

54

-

-

-

54

Профилирана подготовка

Музика – I профилиращ

-

-

-

-

-

-

-

-

-       Задължителен модул „Музикална култура“

-

-

-

-

36

31

67

67

-       Задължителен модул „Теория на музиката“

-

-

-

-

36

31

67

67

-       Задължителен модул „Музикален инструмент/пеене“

-

-

-

-

36

31

67

67

-       Задължителен модул „Пиано/електронни инструменти“

-

-

-

-

36

31

67

67

-       Избираем модул „Озвучителна техника и музикален софтуер“

-

-

-

-

36

31

67

67

Английски език – II профилиращ

-

-

-

-

-

-

-

-

-       Устно  общуване (задължителен модул)

-

-

-

-

36

31

67

67

-       Писмено общуване (задължителен модул)

-

-

-

-

36

31

67

67

-       Езикът чрез литературата (задължителен модул)

-

-

-

-

36

31

67

67

-       Култура и междукултурно общуване (задължителен модул)

-

-

-

-

36

31

67

67

-       Езикова култура (избираем модул)

-

-

-

-

36

31

67

67

Трети профилиращ предмет (по избор)

-

-

-

-

180

155

335

335

Четвърти профилиращ предмет (по избор)

-

-

-

-

180

155

335

335

Общо за раздел А + раздел Б

1152

1152

1152

3456

1152

992

2144

5600

Раздел В – факултативни учебни часове

Български език и литература

-

-

-

-

36

62

98

98

Чужд език - английски

-

-

36

36

-

-

-

36

Математика

-

-

-

36

-

-

-

36

Солфеж и начална хармония

72

72

-

36

-

-

-

36

Музикознание

36

36

72

108

72

62

134

314

Учебен хор

36

36

36

108

36

-

36

144

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1296

1296

1296

3888

1296

1116

2412

6300