Профили/професии

                                             Профил „Обществени НАУКИ“

(с интензивно изучаване на английски език)

Профилиращи предмети: история и цивилизации и география и икономика

Приемът в този профил се осъществява след завършен VII клас.

Обучението по история и цивилизации е подчинено на разбирането за изучаване на света и неговата цялост в развитие, на идеята, че националната история е част от световната.

Основните модули, заложени в учебната програма (Власт и институции, Култура и духовност и Човек и общество), осигуряват овладяването на обем от знания за развитие на историческото мислене. Избираемият модул Археология в XI и XII клас изследва спецификата и разнообразието на различните сфери на живота в историческите периоди, чрез материалните останки от човешката дейност. Практически умения учениците могат да придобият чрез реално участие в археологически проучвания, експедиции и разкопки.

Идеята, заложена в учебната програма по география и икономика, е учениците да осмислят значението, мястото и ролята на географските познания като необходимо условие за разбиране на глобалните процеси в съвремеността, обучението им да допринесе за формиране и повишаване на тяхната географска култура, за постигане на компетентност за ползотворно участие в обществения живот.

Основните модули, заложени в учебната програма, са следните: Природноресурсен потенциал. Устойчиво развитие; Геополитическа и обществена култура; Съвременно икономическо развитие; Европа, Азия и България; България и регионална политика; Географска и икономическа информация. Профилираното обучение в XI и XII клас се допълва и разширява с избираемите модули Етнография и Географски практикум.

Интензивно изучаваният английски език гарантира свободно общуване и възможност за ползване на източници с историческа и географска информация от цял свят. Задълбоченото обучение по история и цивилизации и география и икономика дава широки перспективи за работа в сферата на туризма, международните икономически отношения, за реализация в областта на хуманитарните и правните науки, за продължаване на образованието в български или чуждестранни висши учебни заведения.

В IX клас се въвежда изучаване на ІІ чужд език - според желанията на учениците и възможностите на училището (немски, френски, италиански или руски език).

Профилираната подготовка се осъществява в ХI и XII клас, като за целта учениците избират още два профилиращи предмета.

Обучението завършва с полагане на два Държавни зрелостни изпита - по български език и литература и по един от профилиращите предмети, изучавани във втори гимназиален етап

 

Учебен план:

 

 

Образователна степен: Средна

I гимназиален етап

II гимназиален етап

 

Класове

Общо

Класове

Общо

ОБЩО

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ - Х

ХІ

ХІІ

XI - XII

VІІІ - ХІІ

Учебни седмици

36

36

36

 

36

31

   

Раздел А - задължителни учебни часове

Учебни предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

144

108

108

360

108

93

201

561

Чужд език - английски език

648

144

72

864

72

62

134

998

Чужд език – по избор в IX клас

-

72

72

144

72

62

134

278

Математика

108

108

72

288

72

62

134

422

Информационни технологии

36

36

18

90

-

-

-

90

История и цивилизации

-

144

126

270

-

-

-

270

География и икономика

-

72

90

162

-

-

-

162

Философия

36

36

72

144

-

-

-

144

Гражданско образование

-

-

-

-

36

31

67

67

Биология и здравно образование

-

90

72

162

-

-

-

162

Физика и астрономия

-

90

72

162

-

-

-

162

Химия и опазване на околната среда

-

90

72

162

-

-

-

162

Музика

18

18

18

54

-

-

-

54

Изобразително изкуство

18

18

18

54

-

-

-

54

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

216

72

62

134

350

Общо за раздел А

1080

1098

954

3132

432

372

804

3936

Раздел Б - избираеми учебни часове

Общ годишен брой часове за раздел Б

72

54

198

324

720

620

1340

1664

Български език и литература

36

54

36

126

-

-

-

126

Английски език

-

-

36

36

-

-

-

36

Математика

36

-

36

72

-

-

-

72

История и цивилизации

-

-

36

36

-

-

-

36

География и икономика

-

-

54

54

-

-

-

54

История и цивилизации (I профилиращ)

-

-

    -

-

-

-

-

-

-         Задължителен модул „Власт и институции“

-

-

    -

-

72

31

103

103

-         Задължителен модул „Култура и духовност“

-

-

    -

-

36

31

67

67

-         Задължителен модул „Човек и общество“

-

-

    -

-

36

62

98

98

-         Избираем модул „Археология“

-

-

    -

-

36

31

67

67

География и икономика (II профилиращ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-         Задължителен модул „Природноресурсен потенциал. Устойчиво развитие“

-

-

-

-

36

-

36

36

-         Задължителен модул „Геополитическа и обществена култура“

-

-

-

-

36

-

36

36

-         Задължителен модул „Съвременно икономическо развитие“

-

-

-

-

36

-

36

36

-         Задължителен модул „Европа, Азия и България“

-

-

-

-

36

-

36

36

-         Задължителен модул „България и регионална политика“

-

-

-

-

-

62

62

62

-         Задължителен модул „Географска и икономическа информация“

-

-

-

-

-

62

62

62

-         Избираем модул „Етнография“

-

-

-

-

36

-

36

36

-         Избираем модул „Географски практикум

-

-

-

-

-

31

31

31

III профилиращ (по избор на ученика)

-

-

-

-

180

155

335

335

IV профилиращ (по избор на ученика)

-

-

-

-

180

155

335

335

Общо за раздел А + раздел Б

1152

1152

1152

3456

1152

992

2144

5600

Раздел В - факултативни учебни часове

Общ годишен брой часове за раздел В

144

108

144

396

144

124

288

684

Български език

-

-

-

-

72

62

134

134

Старобългарски език

-

-

36

36

-

-

-

36

Езикова култура

-

-

36

36

-

-

-

36

Математика

-

36

-

36

-

-

-

36

Историческа работилница

72

36

36

144

36

31

67

211

География и картография

72

72

-

144

-

-

-

144

Краезнание

-

-

36

36

-

-

-

36

Туризъм

-

-

-

-

36

31

67

67

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1296

1296

1296

3888

1296

1116

2412

6300

                 

 

Пояснителни бележки:

1.  Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образование; чл. 12, ал. 2, т. 2, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Наредба № 7 за профилираната подготовка.

2.      Избираемите учебни часове от Раздел Б във втори гимназиален етап са разпределени за профилирана подготовка между 4 профилиращи предмета, като първите два от тях са определени със сформирането на паралелката в осми клас при държавния план-прием след завършено основно образование. Третият и четвъртият профилиращи предмети учениците избират в края на първи гимназиален етап от предложените от училището.

3.      Обучението по първия и втория профилиращ предмет се осъществява по паралелки. Обучението по третия и четвъртия профилиращ предмет може да се осъществява в сборни групи от ученици от различни класове, съобразно разпределението в XI клас.

4.      Всеки профилиращ предмет се изучава чрез задължителни модули, определени в приложенията към чл. 4, ал. 1 от Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка. Задължителните модули по всеки профилиращ предмет се изучават общо 4 часа седмично, по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

5.      Обучението по всеки профилиращ предмет включва и по 1 час седмично избираем модул, съгл. чл. 3, ал. 4 от Наредба № 7 за профилираната подготовка и се осъществява по учебна програма, утвърдена от директора на училището.

6.      Изучаваните профилиращи предмети не могат да се променят в 11 и 12 клас.

7.      Факултативните учебни часове от Раздел В са разпределени за допълнителна подготовка на основание чл. 85 от ЗПУО за придобиване на ключови компетентности в областта на българския език, математическа компетентност и на социални и граждански компетентности.

8.      Изучаването на учебните предмети, предложени в раздел В на училищния учебен план, не е задължително за ученика, освен ако не е заявил желанието си писмено чрез попълване на заявление преди постъпването си в училището и/или най-късно до началото на съответнатаа учебна година., съгласно член 18, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.

9.      Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ЗП, включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат във физкултурния салон или на физкултурните площадки в зависимост от метеорологичните условия, извън останалите учебни часове.

10.   Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното разписание на училището, провежда се един път седмично. Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическо самоуправление.

11.   Училищният учебен план не може да се променя през учебната година, съгласно член 16, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.

12.   Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в СУ за ХНИ К. Преславски - Варна, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.

13.   Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.