Профили/професии

                              

                                     Професия „Танцьор“ с две специалности –

„Български танци“ и „Модерен танц“

 

Приемът на ученици в паралелката с обучение по професия „Танцьор“ е след завършен VII клас. Обучението е с 5-годишен срок и завършва с държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация. Общата професионална подготовка очертава рамката, в която може да се реализира професията. Отрасловата и специфичната професионална подготовка насищат обучението с важни теоретични знания и практически умения, намиращи приложение по време на учебната и учебно-творческата практика, провеждана в реална професионална репетиционна и концертна среда. Наред с овладяването на танцово-сценичните умения, учениците получават и пълната общообразователна подготовка, обхващаща учебния материал от осми до дванадесети клас. Обемът знания и предвидения за това хорариум от часове е в пълно съответствие с държавните образователни изисквания за всички средни училища и гимназии. Изучаването на английски език, който в XI и XII клас се конкретизира в чужд език по професията, дава добра основа за реализация в сферата на туризма, развлекателния бизнес в страната и чужбина, а добрата обща подготовка – за продължаване на образованието в други области на познанието, в български или в чуждестранни университети.

Учениците избират специалността при постъпване в училище и се обучават по съответния учебен план. Паралелката се дели на две групи по предметите, различни за двете специалности.

Специфика на обучението по професия „Танцьор“,

специалност „Български танци“

 

Освен изграждането на основните качества и умения у бъдещите изпълнители, учениците усвояват танци от различните фолклорни райони на България.

Усвояването на танцовите движения, стила и характера на танците от всяка една фолклорна област допринася за развитието и усъвършенстването на различни страни от цялостното формиране на бъдещите танцьори. Това допринася в най-голяма степен за постигане на виртуозност и артистична зрялост.

Наред с българският танцов фолклор се изучават класически екзерсис, български екзерсис, танци на народите, теория и методика на специалността, композиция, импровизация и сценично поведение, актьорско майсторство.

За съвременния професионален танцьор, независимо в каква сфера и жанр ще се реализира, заниманията от изброените специални предмети са абсолютно необходими за цялостното изграждане на съвременния танцов артист не просто като изпълнител, а като познавач, ценител и творец.

Концертните изпълнения, в които участват ученици от всички класове, се подготвят в часовете по танцов ансамбъл. Танцът е неразделно свързан с музиката. Екипността във взаимоотношенията между хореограф и корепетитор е изключително важна за добрата атмосфера и високите резултати в процеса на обучение. Музикалният съпровод в часовете по български танци е на акордеон, а в часовете по класически екзерсис – на пиано.

 

УЧЕБЕН ПЛАН

„Български танци“

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 212 МУЗИКАЛНИ И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА

ПРОФЕСИЯ:                                                код 212050 ТАНЦЬОР

СПЕЦИАЛНОСТ:                                       код 2120501 БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ -               средно

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ -                            5 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИ -                           дневна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА -              клас

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършен VII клас

 

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Начало на учебната година: 15.09.

Клас

Първи срок

Втори срок

VІІІ, ІХ,

18 учебни седмици

18 учебни седмици

Х и ХІ

18 учебни седмици

20 учебни седмици, от които 2 седмици за учебно-творческа практика

ХІІ

18 учебни седмици

13 учебни седмици, от които 2 седмици за учебно-творческа практика

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ

 

 

 

I гимназиален етап

II гимназиален етап

ОБЩО

 

 

Класове

Общо

Класове

Общо

 

 

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ – Х

ХІ

ХІІ

XІ – ХII

VІІІ – ХІІ

 

 

Учебни седмици

36

36

36

2

 

36

2

29

2

   

 

 

Раздел А – задължителни учебни часове

 

 

Учебни предмети

 

 

Български език и литература

144

108

108

-

360

108

-

87

-

195

555

 

 

Чужд език – английски

144

72

72

-

288

-

-

-

-

-

288

 

 

Втори чужд език

-

72

72

-

144

72

-

58

-

130

274

 

 

Математика

108

108

72

-

288

72

-

58

-

130

418

 

 

Информационни технологии

36

36

18

-

90

-

-

-

-

-

90

 

 

История и цивилизации

72

72

126

-

270

-

-

-

-

-

270

 

 

География и икономика

36

36

90

-

162

-

-

-

-

-

162

 

 

Философия

36

36

72

-

144

-

-

-

-

-

144

 

 

Гражданско образование

-

-

-

-

-

36

-

29

-

65

65

 

 

Биология и здравно образование

54

36

72

-

162

-

-

-

-

-

162

 

 

Физика и астрономия

54

36

72

-

162

-

-

-

-

-

162

 

 

Химия и опазване на околната среда

36

54

72

-

162

-

-

-

-

-

162

 

 

Музика

18

18

18

-

54

-

-

-

-

-

54

 

 

Изобразително изкуство

18

18

18

-

54

-

-

-

-

-

54

 

 

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

-

216

72

-

58

-

130

346

 

 

Обща професионална подготовка

 

 

Чужд език по професията – английски език

-

-

-

-

-

72

-

58

-

130

130

 

 

Здравословни и безопасни условия на труд

-

18

-

-

18

-

-

-

-

-

18

 

 

Предприемачество

36

-

-

-

36

-

-

-

-

-

36

 

 

Икономика

-

-

36

-

36

-

-

-

-

-

36

 

 

Общо за раздел А

864

792

990

-

2646

432

-

348

-

780

3426

 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

 

Отраслова професионална подготовка

 

 

Теория и методика на танца

-

-

36

-

36

72

-

58

-

130

166

 

 

История на танца

-

-

-

-

-

36

-

18

-

54

54

 

 

Композиция и импровизация

-

-

-

-

-

36

-

29

-

65

65

 

 

Актьорско майсторство

-

-

-

-

-

36

-

40

-

76

76

 

 

Специфична професионална подготовка

 

 

Български танци

18

18

36

-

72

72

-

87

-

159

231

 

 

Танци на народите

-

-

-

-

-

36

-

58

-

94

94

 

 

Класически екзерсис

-

-

-

-

-

36

-

29

-

65

65

 

 

Учебна практика:

 

 

- Български танци

18

18

36

-

72

180

-

87

-

267

339

 

 

- Танци на народите

-

-

18

-

18

72

-

29

-

101

119

 

 

- Класически екзерсис

-

18

-

-

18

36

-

29

-

65

83

 

 

- Репертоар

-

18

-

-

18

36

-

58

-

94

112

 

 

Производствена практика

-

-

-

64

64

-

64

-

64

128

192

 

 

Разширена професионална подготовка

 

 

Български танцов фолклор

108

234

36

-

378

-

-

-

-

-

378

 

 

Български екзерсис

72

36

-

-

108

36

-

29

-

65

173

 

 

Репертоар

72

18

-

-

90

36

-

-

-

36

126

 

 

Разширена подготовка

 

 

Репертоар

-

-

-

-

-

-

-

29

-

29

29

 

 

Общо за раздел Б

288

360

162

64

874

720

64

580

64

1428

2302

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

1152

1152

1152

64

3520

1152

64

928

64

2208

5728

 

 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

 

Допълнителна подготовка

 

 

Български език

-

-

-

-

-

36

-

58

-

94

94

 

 

Екзерсис

72

72

144

-

288

72

-

58

-

130

418

 

 

Танцов театър

72

72

-

-

144

36

-

-

-

36

180

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1296

1296

1296

64

3952

1296

64

1044

64

2468

6420

 

                           

 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

1.                Пълният курс на обучение за VIIIХІІ клас дава възможност за:

-        придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование;

-        придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация.

2.                Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен ХІІ клас и положени държавни изпити по теория и по практика на професията: Танцьор, специалност „Български танци“.

3.                Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация се провеждат по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката.

4.                Организацията на държавните изпити се определя при условията и по реда на Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование и Закона за професионалното образование и обучение.

5.                Придобитата трета степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

6.                Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално образование, е определено в Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, утвърдена от министъра на образованието и науката.

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.                Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план, Наредба № 61 от 13.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Танцьор“.

2.                Практическото обучение се организира като учебно-творческа практика на основание чл. 29, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 от ЗПОО.

3.                Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.

4.                Учебно-творческата практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането й. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на институцията (организацията), в която се провежда практическото обучение.

5.                Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за осигуряване на допълнително обучение по учебни предмети от общообразователната и професионалната подготовка, в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището.

6.                Съгласно Правилника за дейността на училището изборът на учебните предмети от раздел Б и раздел В се извършва от ученика и родителите в началото на етапа на обучение.

7.                Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ЗП, включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат във физкултурния салон или на физкултурните площадки в зависимост от сезонните промени, извън останалите учебни часове.

8.                Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното разписание на училището, провежда се един път седмично. Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическо самоуправление.

 

**************************************************************

Специфика на обучението по професия „Танцьор“,

специалност „Модерен танц“

 

Целта на обучението е да се създадат кадри с максимално широко приложение и реализация: от трупи за модерен балет до танцов театър, оперета и мюзикъл.

Учебната програма е съставена на база богатия опит на преподавателския екип, широкия спектър от наблюдения, специализации и участия в семинари с представители на последното поколение млади хореографи и преподаватели по класически екзерсис и съвременни танцови техники. Световна тенденция в модерната педагогика е изграждането на танцьори, които владеят максимален брой стилове и съвременни танцови техники, наред с изключително добра подготовка по класически танц. В тази връзка е и стремежът ни да се изградят комплексни качества у бъдещите танцьори, чрез изучаване на основни танцови стилове:

·       Класически танц - изработва всички необходими качества за един танцьор, като му дава задължителната основа в теоретично и техническо отношение и помага за изграждане на правилна постановка на корпуса, краката и ръцете;

·       Модерен танц е учебен предмет, който включва изучаването на различни видове, стилове и течения в съвременното танцово изкуство. Чрез овладяването и съчетаването на различни съвременни танцови техники учениците усвояват умения за себеизразяване чрез пластика и движение, за пресъздаване на различни образци на танцовото изкуство и за реализация в различни по съдържание и специфика танцови спектакли. Основните съвременни стилове в програмата са:

-         Техника „Греъм“ - тази техника се характеризира със свиване, отпускане, падане и изправяне на човешкото тяло, работа с коремната и тазовата област, движенията се изпълняват предимно на земята.

-         Техника „Кънингам“ - тази техника е фокусирана върху разположението на човешкото тяло в пространството, ритъма и артикулацията на движенията, които следват една естествена енергийна линия.

-         Техника „Лимон“ - тази техника набляга върху търсенето на връзката между енергия и гравитация, като използва силата на тежестта на тялото.

-         Техника „Релийз“ - това е техника, която очертава яснотата и лекотата на движенията в съчетание с ефективно изполване на човешката енергия и правилно дишане.

·       Джаз танц - форма на танц, която демонстрира индивидуалния стил и оригиналност на танцьора. Този тип танци е енергичен и забавен, състоящ се от уникални движения, големи скокове и бързи пируети.

Наред с изброените предмети се изучават класически екзерсис, теория и методика на специалността, композиция и импровизация, актьорско майсторство, репертоар - необходими за цялостното изграждане на съвременния танцов артист не просто като изпълнител, а като познавач, ценител и творец. Учениците от паралелката участват в ансамбъла на училището по модерни танци, с който изнасят многобройни концерти и се представят отлично в национални и международни конкурси.

Съчетанието на изброените учебни предмети и дейности отличава нашето професионално обучение от всички останали, предлагани в страната, повечето от които са тясно профилирани.

 

УЧЕБЕН ПЛАН

„Модерен танц“

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 212 МУЗИКАЛНИ И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА

ПРОФЕСИЯ:                                                код 212050 ТАНЦЬОР

СПЕЦИАЛНОСТ:                                       код 2120502 МОДЕРЕН ТАНЦ

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ -               средно

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ -                            5 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИ -                           дневна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА -              клас

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършен VII клас

 

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Начало на учебната година: 15.09.

Клас

Първи срок

Втори срок

VІІІ, ІХ,

18 учебни седмици

18 учебни седмици

Х и ХІ

18 учебни седмици

20 учебни седмици, от които 2 седмици за учебно-творческа практика

ХІІ

18 учебни седмици

13 учебни седмици, от които 2 седмици за учебно-творческа практика

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ

 

 

 

I гимназиален етап

II гимназиален етап

ОБЩО

 

 

Класове

Общо

Класове

Общо

 

 

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ – Х

ХІ

ХІІ

XІ – ХII

VІІІ – ХІІ

 

 

Учебни седмици

36

36

36

2

 

36

2

29

2

   

 

 

Раздел А – задължителни учебни часове

 

 

Учебни предмети

 

 

Български език и литература

144

108

108

-

360

108

-

87

-

195

555

 

 

Чужд език – английски

144

72

72

-

288

-

-

-

-

-

288

 

 

Втори чужд език

-

72

72

-

144

72

-

58

-

130

274

 

 

Математика

108

108

72

-

288

72

-

58

-

130

418

 

 

Информационни технологии

36

36

18

-

90

-

-

-

-

-

90

 

 

История и цивилизации

72

72

126

-

270

-

-

-

-

-

270

 

 

География и икономика

36

36

90

-

162

-

-

-

-

-

162

 

 

Философия

36

36

72

-

144

-

-

-

-

-

144

 

 

Гражданско образование

-

-

-

-

-

36

-

29

-

65

65

 

 

Биология и здравно образование

54

36

72

-

162

-

-

-

-

-

162

 

 

Физика и астрономия

54

36

72

-

162

-

-

-

-

-

162

 

 

Химия и опазване на околната среда

36

54

72

-

162

-

-

-

-

-

162

 

 

Музика

18

18

18

-

54

-

-

-

-

-

54

 

 

Изобразително изкуство

18

18

18

-

54

-

-

-

-

-

54

 

 

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

-

216

72

-

58

-

130

346

 

 

Обща професионална подготовка

 

 

Чужд език по професията – английски език

-

-

-

-

-

72

-

58

-

130

130

 

 

Здравословни и безопасни условия на труд

-

18

-

-

18

-

-

-

-

-

18

 

 

Предприемачество

36

-

-

-

36

-

-

-

-

-

36

 

 

Икономика

-

-

36

-

36

-

-

-

-

-

36

 

 

Общо за раздел А

864

792

990

-

2646

432

-

348

-

780

3426

 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

 

Отраслова професионална подготовка

 

 

Теория и методика на танца

-

-

36

-

36

72

-

58

-

130

166

 

 

История на танца

-

-

-

-

-

36

-

18

-

54

54

 

 

Композиция и импровизация

-

-

-

-

-

36

-

29

-

65

65

 

 

Актьорско майсторство

-

-

-

-

-

36

-

40

-

76

76

 

 

Специфична професионална подготовка

 

 

Модерен танц

18

18

36

-

72

72

-

87

-

159

231

 

 

Джаз танц

-

-

-

-

-

36

-

58

-

94

94

 

 

Класически екзерсис

-

-

-

-

-

36

-

29

-

65

65

 

 

Учебна практика:

 

 

Модерен танц

18

18

36

-

72

180

-

87

-

267

339

 

 

Джаз танц

-

-

18

-

18

72

-

29

-

101

119

 

 

Класически екзерсис

-

18

-

-

18

36

-

29

-

65

83

 

 

Репертоар

-

18

-

-

18

36

-

58

-

94

112

 

 

Производствена практика

-

-

-

64

64

-

64

-

64

128

192

 

 

Разширена професионална подготовка

 

 

Съвременни танцови техники

108

234

36

-

378

-

-

-

-

-

378

 

 

Екзерсис

72

36

-

-

108

36

-

29

-

65

173

 

 

Репертоар

72

18

-

-

90

36

-

-

-

36

126

 

 

Разширена подготовка

 

 

Репертоар

-

-

-

-

-

-

-

29

-

29

29

 

 

Общо за раздел Б

288

360

162

64

874

720

64

580

64

1428

2302

 

 

Общо за раздел А + раздел Б

1152

1152

1152

64

3520

1152

64

928

64

2208

5728

 

 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

 

Допълнителна подготовка

 

 

Български език

-

-

-

-

-

36

-

58

-

94

94

 

 

Класически танци

72

72

144

-

288

72

-

58

-

130

418

 

 

Танцов театър

72

72

-

-

144

36

-

-

-

36

180

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1296

1296

1296

64

3952

1296

64

1044

64

2468

6420

 

                           

 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1.                Пълният курс на обучение за VIIIХІІ клас дава възможност за:

-        придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование;

-        придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация.

2.                Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен ХІІ клас и положени държавни изпити по теория и по практика на професията: Танцьор, специалност „Модерен танц“.

3.                Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация се провеждат по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката.

4.                Организацията на държавните изпити се определя при условията и по реда на Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование и Закона за професионалното образование и обучение.

5.                Придобитата трета степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

6.                Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално образование, е определено в Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, утвърдена от министъра на образованието и науката.

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.                Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план, Наредба № 61 от 13.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Танцьор".

2.                Практическото обучение се организира като учебно-творческа практика на основание чл. 29, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 от ЗПОО.

3.                Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.

4.                Учебно-творческата практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането й. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на институцията (организацията), в която се провежда практическото обучение.

5.                Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за осигуряване на допълнително обучение по учебни предмети от общообразователната и професионалната подготовка, в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището.

6.                Съгласно Правилника за дейността на училището изборът на учебните предмети от раздел Б и раздел В се извършва от ученика и родителите в началото на етапа на обучение.

7.                Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ЗП, включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат във физкултурния салон или на физкултурните площадки в зависимост от сезонните промени, извън останалите учебни часове.

8.                Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното разписание на училището, провежда се един път седмично. Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическо самоуправление.