Процедура за възлагане на обществена поръчка
 


 


Процедура за възлагане на обществена поръчка

 

 


 

 

                                            Процедура за обществена поръчка

договаряне без покана с предмет
"Доставка на Газьол за отопление, маркиран-червен, за нуждите на Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства /НГХНИ/ "Константин Преславски" - гр. Варна за срок от 1 /една/ календарна година."

        идентификационен номер в РОП 02679-2014-0002

 
О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 


                               
                                 Процедура за възлагане на обществена поръчка


 с предмет „Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на двадесет броя преносими компютри, девет броя стационарни интерактивни дъски и  един брой мобилна интерактивна дъска за нуждите на НГХНИ „Константин Преславски” - Варна, в изпълнение на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище
 

 

     Във връзка с чл. 9а, ал. 5 от ППЗОП, НГХНИ „Константин Преславски” – Варна, уведомява всички заинтересовани лица, че публичната покана за обявената по реда на глава VIIIa от ЗОП обществена поръчка, публикувана на 27.10.2014 г. на портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9035153 е оттеглена.


 

 


 

                 Процедура за възлагане на обществена поръчка

 с предмет „Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на двадесет броя преносими компютри, девет броя стационарни интерактивни дъски и  един брой мобилна интерактивна дъска за нуждите на НГХНИ „Константин Преславски” - Варна, в изпълнение на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“

  идентификационен номер в РОП 9035471