Профили/професия

     Паралелка с разширена подготовка по български език и литература

V - VII клас 

Паралелката с разширена подготовка по български език и литература е част от иновативния проект на училището, одобрен от Министерство на образованието и науката и обхваща прогимназиалния етап от V - VII клас.

Обучението в тази паралелка има за цел високо качество на езиковото и общокултурното развитие на учениците, което се постига чрез надграждане на изискванията на учебната програма за прогимнзиален етап в българското училище. Освен задължителните 5 часа седмично учениците имат допълнително час и половина за избираема подготовка по предмета и три часа факултативна подготовка (един час езикова култура и два часа фолклор и митология).

С цел задълбочено развитие на високи компетентности програмата включва:

·         теми и дейности, насочени към функционална грамотност;

·         умения за извличане и обработване на информация от различни източници;

·         комуникативни компетентности в устното и в писменото общуване;

·         възможности за творческо развитие и изяви в конкурси, творчески проекти, училищен вестник и алманах с лично творчество, литературни издания;

·         иновативна практика за прилагане на знанията чрез участие в училищен проект за фолклорна експедиция и свързаната с него изследователска и презентационна дейност.

Чрез разширената подготовка в ключовата за развитието възраст V – VII клас се надграждат уменията за учене чрез формиране на активна лична позиция и способност за работа в екип. Прилагат се иновативни методи и нови дигитални технологии.

Непрекъснато се осъвременява материалната база. Кабинетите по български език и литература имат свой уникален облик, създаващ творческа нагласа и естетически вкус у подрастващите. Повечето са снабдени с интерактивни дъски, всички – с компютър, проектор или видео екран. Според нуждите на учебния процес се използват електронни учебници, правят се презентации от ученици и учители, свързани с конкретна изследователска задача. Библиотеката към училището работи целодневно, има богат книжен и електронен фонд.

Часовете за избираема подготовка доразвиват на по-високо ниво изучаваното. Акцентира се на речевата практика, както и на междупредметните връзки. Литературните компетентности се изграждат не само върху изучаваните по програмата творби, но и върху тематично близки текстове по избор на учителя. Допълнителният час по математика допринася за повече упражнения с цел усвояването на материала и компенсирането на пропуски в начален етап.

Факултативната подготовка обхваща часове по езикова култура и по фолклор и митология, в които има възможности за повече упражнения от функционален тип. Те отговарят на интересите на учениците, работи се индивидуално и в екипи. В тях задължителността преминава в учене чрез правене и преживяване. В презентации и драматизации оживяват художествени образи и представи, правят се изложби, свързани с традициите и запазване на националния ни дух. Предвидена е възможност учениците по желание да изучават като втори чужд език руски език. Акцентира се на развлекателния и игрови подход, преподава се по системата „Матрьошка“. Учениците отрано и с удоволствие се включват в традиционните за училището „Вечери на чуждите езици“.

Учениците, обучавани в паралелката с разширена подготовка по български език и литература, редовно показват отлични резултати на Националното външно оценяване след завършен VII клас.