Механизъм за противодействие на тормоза и насилието  Алгоритъм за противодействие на тормоза и насилието  
   Квалификация на формите на насилие   Единни училищни правила  
   Приложение_Насоки за интервенция    Кога, кой и къде може да подава сигнал  
Механизъм за приемане на различието и изява на дарбите Механизъм за насочване на чужденци към определен клас.  
 Въпросник за ученици