Профили/професия

                                Паралелка с разширена подготовка по хореография
                                                                    
V - VII клас

Паралелката с разширена подготовка по хореография е част от иновативния проект на училището, одобрен от Министерство на образованието и науката и обхваща прогимназиалния етап от V - VII клас.
        
Ранното обучение по хореография дава възможност за хармонично физическо развитие на детето в периода на полово съзряване и развитие на детските заложби и таланти чрез опознаване на творческия процес. Обучението е пряко свързано с професионалното ориентиране на ученика и му позволява да направи съзнателен избор на профил или професия след завършване на основното образование. От гледна точка на възпитанието, обучението по хореография дава възможност за емоционално изразяване на детето и му осигурява балансирано развитие в тази деликатна възраст.
          В паралелката учениците се разделят на две групи в часовете по хореография. Едната група изучава български народни танци, а другата – съвременни танцови техники (модерен танц). Часовете от раздел Б (избираеми) се разпределят за обучение по танци, а часовете от раздел В (факултативни) се разпределят за обучение по класически и характерен екзерсис, което е основополагащо за подготвката на тялото при изучаването на танцовите техники. Обучението по хореография се провежда в специализирани кабинети, отговарящи на всички съвременни изисквания за качествено и безопасно провеждане на часовете – паркет, станки, огледала, вентилация. Към всяка танцова зала има прилежащи съблекални, всеки ученик разполага с персонално шкафче за лични вещи или учебни материали. За успешното обучение на учениците грижа имат висококвалифицирани учители –хореографи и корепетитори.
          Часовете по предметите от задължителна подготовка се провеждат с целия клас. Те са същите като във всички останали училища и осигуряват цялата необходима подготовка за успешно явяване на НВО след завършен
VII клас.
        
Учениците имат възможност за постоянни изяви и участия в регионални и национални конкурси. За по-интензивна подготовка за конкурсите училището организира творчески лагери извън града, което допълнително осмисля свободното време на децата и подпомага тяхната социализация и уменията им за работа в екип. Десетките награди и отличия на нашите ученици на национални и международни конкурси допринасят за изграждане на добро самочувстие, удовлетвореност от труда и чувство за принадлежност и национална идентичност.
          Училището разполага със собствена концертна зала и артсалон, в които всяка година учениците представят своята продукция, провеждат празнични концерти и творчески срещи. На разположение на учениците е огромен гардероб с носии от различни фолклорни области, с което пресъздаването на танците става още по-въздействащо и автентично.
          Всяка година в училището се провежда Пролетен салон на изкуствата, в рамките на който учениците имат редица възможности за изява на своите таланти пред публика.
          Обучение по други изкуства и хуманитарни науки в училището допълнително дава възможност за обогатяване културата на учениците чрез неформалното общуване.