Средно училище за хуманитарни науки и изкуства

“Константин Преславски” - Варна

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН IV КЛАС

НА МЕСТА, ОПРЕДЕЛЕНИ С УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

1. За учебната 2022/2023 година в V клас на СУ за ХНИ „Константин Преславски“ – Варна могат да се преместят 78 ученици в 3 паралелки по 26 ученици, както следва:

- една паралелка с разширена подготовка по български език и литература (26 ученици) в една група;

- една паралелка с разширена подготовка по изобразително изкуство и по музика (26 ученици) в две групи – група за разширена подготовка по изобразително изкуство (13 ученици) и група за разширена подготовка по музика (с изучаване на гайда, гъдулка, кавал, тамбура, китара, акордеон, пиано, народно пеене или поп и джаз пеене - 13 ученици);

- една паралелка с разширена подготовка по хореография (26 ученици) в две групи – подготовка по български народни танци и подготовка по модерни танци (по 13 ученици във всяка група).

2. Всички ученици в пети, шести и седми клас се обучават по училищни учебни планове, в които общообразователните учебни предмети са еднакви и с еднакъв брой часове. Паралелката се дели на групи само в часовете за разширена подготовка по хореография, по музика и по изобразително изкуство.

3. Право на участие в преместването по училищния план-прием има всеки ученик, който успешно е завършил началния етап на основно образование. Препоръчително е да посети консултация по учебния предмет, който желае да изучава разширено в пети клас (български език и литература, изобразително изкуство, музика, хореография). Консултацията е безплатна и се организира в училището по предварително оповестен график.

4. Учениците (чрез своите родители, настойници, попечители) могат да подадат заявление за преместване в една или в повече от една паралелка/група, подредени по реда на желанията, с приложено копие от удостоверението за завършен начален етап на основното образование (оригиналът се носи за справка).

5. Заявлението и удостоверението по т. 4 се подават от 20.06.2022 г. до 23.06.2022 г. онлайн на електронната поща на училището: nghni_varna@abv.bg (сканирани или заснети, като прикачен файл/файлове към имейла), или в канцеларията на училището.

6. При подаване на заявление:

- онлайн - заявлението се обработва от определения за това служител чрез поставяне на входящ номер, който заявителят получава в срок от 24 часа на имейла, от който го е подал (в случай че след посочения период заявителят не е получил имейл с входящ номер, следва да се свърже със служител от училището на телефон 052/622 337);

- в училището - заявителят получава входящ номер при подаване на заявлението.

7. В случай че постъпилите заявления за преместване са повече от местата в паралелките/групите по точка 1 от настоящите правила, се извършва класиране на желаещите след последователно прилагане на следните критерии:

7.1. Подреждане в низходящ ред по бал - сбора от точките от НВО и съответните оценки в удостоверението за завършен начален етап на основното образование, приравнени към точки, както следва:

- за паралелката с разширена подготовка по български език и литература: три пъти точките от НВО по БЕЛ + точките от НВО по математика + два пъти оценката по български език и литература + оценката по математика + оценката по чужд език;

- за паралелката с група за разширена подготовка по музика: точките от НВО по БЕЛ + точките от НВО по математика + оценката по български език и литература + оценката по математика + оценката по чужд език + три пъти оценката по музика;

- за паралелката с група за разширена подготовка по изобразително изкуство: точките от НВО по БЕЛ + точките от НВО по математика + оценката по български език и литература + оценката по математика + оценката по чужд език + три пъти оценката по изобразително изкуство.

- за паралелката с групи за подготовка по хореография: точките от НВО по БЕЛ + точките от НВО по математика + оценката по български език и литература + оценката по математика + оценката по чужд език + два пъти оценката по физическо възпитание и спорт + оценката по музика;

За приравняването на оценки към точки се използва следната скала:

            - отличен 6 се приравнява на 50 точки;

            - много добър 5 се приравнява на 39 точки;

            - добър 4 се приравнява на 26 точки;

            - среден 3 се приравнява на 15 точки.

7.2. Подреждане в низходящ ред по сбора от точките от националното външно оценяване по български език и литература и математика.

7.3. Подреждане в низходящ ред по поредността на желанието за съответната паралелка/група в заявлението за преместване (от първо до пето).

7.4. Подреждане в низходящ ред по сбора от оценките по български език и литература и математика от удостоверението за завършен начален етап на основното образование.

7.5. Подреждане в низходящ ред по оценката по чужд език от удостоверението за завършен начален етап на основното образование.

7.6. Подреждане в низходящ ред по оценката по човекът и обществото от удостоверението за завършен начален етап на основното образование.

7.7. Подреждане в низходящ ред по оценката по човекът и природата от удостоверението за завършен начален етап на основното образование.

7.8. Подреждане в низходящ ред по общия успех от удостоверението за завършен начален етап на основното образование. Общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в общообразователната подготовка (раздел А от рамковия учебен план за общо образование за основната степен на образование).

7.9.Подреждане в низходящ ред по брой на други деца от семейството, обучаващи се в училището.

 7.10. Подреждане в низходящ ред по случайно число (от най-малкото към най-голямото), генерирано онлайн в присъствието на родителите. Конкретната процедура, платформата, която ще се използва и времето на генериране на случайните числа ще бъдат оповестени, ако се стигне до прилагането на този последен критерий.

8. Класирането на учениците се обявява до 17:00 часа на 24.06.2022 г. в училище и на адрес: http://www.nghni-varna.com/.

9. От 27.06.2022 г. до 28.06.2022 г. класираните ученици подават в училището следните документи за преместване:

            - заявление до директора;

            - оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основното образование;

            - копие на удостоверението за раждане.

10. След срока по т. 9, при наличие на незаети места, родителите на следващите в класирането за съответната паралелка/група ученици се уведомяват за възможността да подадат заявление за преместване, като се повтаря процедурата по т. 9 по утвърден от директора график, до запълване на местата, определени с училищния план-прием.

11. За незаети се смятат местата:

            - за които няма ученици, желаещи да се преместят;

            - на класирани, но незаписали се ученици в срока, съгласно графика;

            - на записали се и след това изтеглили документите си ученици.

12. Незаетите места се обявяват в училището и на адрес: http://www.nghni-varna.com/.

13. Над максимално определения в училищния план-прием брой места в паралелка и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието могат да бъдат преместени близнаци в паралелката, в която един от тях е записан, ако отговарят на условията на т. 3.

14. В срок до началото на учебната 2022/2023 година списъците на приетите ученици по паралелки се утвърждават със заповед на директора.