Организация на дейностите

   Заявление за преместване

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ

Средно училище за хуманитарни науки и изкуства

“Константин Преславски” - Варна

 

                                                                                                                     Утвърждавам: Е. Груев

Г Р А Ф И К

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ ПРЕМЕСТВАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

 СЛЕД ЗАВЪРШЕН ІV КЛАС

НА МЕСТА, ОПРЕДЕЛЕНИ С УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

1.  Подаване на заявление за избор на паралелка/група (прилага се копие на удостоверението за завършен начален етап на основното образование):

- от 24.06.2020 г. до 28.06.2020 г. (вкл.) - онлайн на електронната поща на училището – nghni_varna@abv.bg сканирани или заснети, като прикачен файл/файлове към имейла, или

- от 24.06.2020 г. до 26.06.2020 г. (вкл.) - в канцеларията на училището, при спазване на всички противоепидемични мерки, определени в заповедите на министъра на здравеопазването.

        

     2. Класиране на учениците (извършва се, ако желаещите са повече от местата, утвърдени с училищния план-прием) - на 30 юни 2020 г.

        

          3. Обявяване на списъка на класираните ученици по паралелки и групи - на 30 юни 2020 г. до 17:00 ч.

 

        4. Подаване на заявления за записване на учениците от обявения списък (прилага се оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование и копие от удостоверението за раждане) - на 01, 02 и 03 юли 2020 г. до 17:00 ч.

 

         5. Обявяване на свободни места - на 03 юли 2020 г. до 17:30 ч.