СУ за ХНИ „КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” – ВАРНА

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), чл. 9, ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и заповед № 1969/16.06.2014 г. на кмета на Община Варна
          1. Предмет на конкурса: Отдаване под наем на помещения за образователни и учебни дейности по обособени позиции, намиращи се в сградата на СУ за ХНИ „Константин Преславски”, гр. Варна, ул. „Атанас Георгиев“ № 20.
          2. Срок и място за получаване на конкурсната документация: от 12.02.2020 година до 26.02.2020 г. (включително) всеки работен ден, от 09:00 часа до 11:00 часа, в канцеларията на СУ за ХНИ „Константин Преславски” — Варна.
          3. За участие в процедурата кандидатите внасят депозит в размер на стартовата наемна цена по банкова сметка на СУ за ХНИ „Константин Преславски” – Варна.
          4. Срок и място за подаване на предложенията: всеки работен ден от 12.02.2020 година до 26.02.2020 г. (включително) всеки работен ден, от 09:00 часа до 11:00 часа, в канцеларията на СУ за ХНИ „Константин Преславски” — Варна.
          5. Оглед на обекта: от 12.02.2020 г. до 26.02.2020 година (включително) всеки работен ден, от 09:00 часа до 11:00 часа, в сградата на СУ за ХНИ „Константин Преславски” — Варна.
         6. Конкурсът ще се проведе на 27.02.2020 година от 13:00 часа в сградата на СУ за ХНИ „Константин Преславски” – Варна.

За информация: телефон 0896738841.

 


 

СУ за ХНИ „КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” – ВАРНА

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), чл. 9, ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и заповед № 1969/16.06.2014 г. на кмета на Община Варна

1. Предмет на конкурса: бюфет, находящ се на партерен етаж в сградата на СУ за ХНИ „Константин Преславски”, гр. Варна, ул. „Атанас Георгиев“ № 20, в едно с инвентара в него.

2. Срок и място за получаване на конкурсната документация:  от 12.09.2019 г. до 26.09.2019 г. (включително), всеки работен ден, от 09:00 до 14:00  часа, в стая 214.

3. За участие в процедурата кандидатите внася депозит в размер на стартовата месечна наемна цена по банкова сметка на СУ за ХНИ „Константин Преславски” – Варна.

4. Срок и място за подаване на предложенията: всеки работен ден от 12.09.2019 г. до 26.09.2019 г. /включително/, от 9:00 до 17:00 часа, в стая 214.

5. Оглед на обекта: от 12.09.2019 г. до 26.09.2019 г. (включително), всеки работен ден, от 9:00 до 14:00  часа.

6. Конкурсът ще се проведе на 27.09.2019 г. от 15:00 часа в сградата на СУ за ХНИ „Константин Преславски” - Варна.

 

За информация: телефон 0896738841.

 


 


 

 

 


Процедура за възлагане на обществена поръчка
 


 


Процедура за възлагане на обществена поръчка

 

 


 

 

                                            Процедура за обществена поръчка

договаряне без покана с предмет
"Доставка на Газьол за отопление, маркиран-червен, за нуждите на Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства /НГХНИ/ "Константин Преславски" - гр. Варна за срок от 1 /една/ календарна година."

        идентификационен номер в РОП 02679-2014-0002

 
О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 


                               
                                 Процедура за възлагане на обществена поръчка


 с предмет „Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на двадесет броя преносими компютри, девет броя стационарни интерактивни дъски и  един брой мобилна интерактивна дъска за нуждите на НГХНИ „Константин Преславски” - Варна, в изпълнение на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище
 

 

     Във връзка с чл. 9а, ал. 5 от ППЗОП, НГХНИ „Константин Преславски” – Варна, уведомява всички заинтересовани лица, че публичната покана за обявената по реда на глава VIIIa от ЗОП обществена поръчка, публикувана на 27.10.2014 г. на портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9035153 е оттеглена.


 

 


 

                 Процедура за възлагане на обществена поръчка

 с предмет „Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на двадесет броя преносими компютри, девет броя стационарни интерактивни дъски и  един брой мобилна интерактивна дъска за нуждите на НГХНИ „Константин Преславски” - Варна, в изпълнение на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“

  идентификационен номер в РОП 9035471