Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет

 

  Квалификация  
     
  ДВУГОДИШЕН ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО  


 

                            
                   Национална гимназия
       за хуманитарни науки и изкуства
       “Константин Преславски” Варна

 

 

                                                                

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

2016 - 2020 г.

 

Настоящата стратегия има за цел да определи посоките за развитие на училището в съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) и придружаващите го стандарти, да гарантира качественото  образование и съхраняване на многообразието от профили и образователни степени, чрез които се осъществява обучението. Стратегията се основава на  анализ на досегашните постижения и резултати от учебния и възпитателния процес, на текущото състояние на материално-техническата база и човешките ресурси, на демографските изменения и миграционните процеси, на тенденциите за масово и безалтернативно навлизане на модерните технологии и др.

1.      МИСИЯ  

Стратегическата цел, определяща посоката в развитието на НГХНИ ,,Константин Преславски” - Варна е единството на образованост, възпитаност и творческа реализация на личността на ученика.

2.      ВИД НА УЧИЛИЩЕТО 

2.1.         Визия

Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства ,,Константин Преславски” - Варна е учебно заведение с утвърден авторитет както на регионално, така и на национално ниво. При създаването си през 1988 г. като Хуманитарна гимназия обучението стартира с един профил – „Хуманитарен”. Реализирането на стратегията, разработена през 1996 година от директора Валентина Крачунова, очертава пътя за развитие на институцията чрез разгръщането на могообразие от профили и тяхното интегриране в учебната, изследователската, художествeно-творческата и възпитателната дейност.  През 1997 г. започва приемът в профил „Изкуства“ – Изобразително изкуство, а две години по-късно са приети първите ученици в профил „Изкуства“ – Музика. Доизграждането на образователния хуманитарно-творчески облик на гимназията е осъществено с разкриването и реализирането на профил ,,Чуждоезиков“ - Съвременни и класически езици и разкрития през 2006 година профил „Изкуства“ – Хореография.

През 2003 г. училището е преобразувано и придобива статут на Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства. Това дава възможност за обучение по авторски учебни планове и програми, научна интеграция, основаваща се на договорни взаимоотношения с водещи български висши учебни заведения и утвърждаване на добри педагогически и творчески практики, свързани с интерактивното обучение, иновациите в образованието, проектния подход, разкриването и развитието на научен и творчески потенциал както за учителите, така и за учениците. Високите резултати на възпитаниците на училището на Националното външно оценяване за VІІ и VІІІ клас и особено отличните резултати на задължителния Държавен зрелостен изпит по български език и литература, ежегодните участия на ученици в националните кръгове на олимпиади и състезания по хуманитарните дисциплини и чуждите езици, както и завоюваните лауреатски звания, националните и международни награди на литературни и исторически конкурси и форуми, изключително успешното представяне на обучаващите се в профилите по изкуствата на национални и международни  конкурси - всичко това са само част от фактите, свидетелстващи за високото качество на образователно-възпитателния процес в гимназията, творческия дух и високата мотивация на възпитаниците да реализират върхови постижения. Тези резултати, съчетани с успешната реализация на зрелостниците след дипломирането им, градят авторитета на Националната гимназия и са показател за качеството на образованието, което възпитаниците й получават.

НГХНИ ,,Константин Преславски” - Варна е училище с модерна материално-техническа база. Учебият процес се реализира в 33 специализирани кабинети по отделните учебни предмети, 16 от които са оборудвани с интерактивни дъски. За обучението по изкуствата  са обособени и оборудвани рисувателен кабинет, художествени ателиета за студията по живопис, графика и скулптура, 15 музикални кабинета за индивидуална работа по пиано, пеене и музикален инструмент, 4 репетиционни зали за обучението по хореография. Осигурени са учебно-технически и дидактически средства за модерно и резултатно обучение, които ежегодно се обновяват и обогатяват. През последните години в резултат на ефективното използване на механизмите, предоставяни от делегираните бюджети, със собствени средства и осигурено спонсорство е осъществено саниране на сградата чрез подмяна на външната дограма, реновиране на учебните кабинети с полагане на нови подови настилки и подмяна на вратите. Оборудвани са индивидуални работни места в 2/3 от кабинетите, като тази дейност ще продължи и през следващите години. За развитие и изява на научния и творческия потенциал на учениците училището разполага с концертна зала, училищна галерия с професионален статут, училищна учебна сбирка по история и етнография, училищна библиотека с над 15 000 заглавия.

В гимназията работят като преподаватели както млади специалисти, така и педагози с богат опит, изявени варненски творци в областта на музиката, литературата, живописта, скулптурата и графиката, членове на творчески съюзи, автори на поетични и критически книги, художници със самостоятелни национални и международни изложби, хореографи с авторски сценични изяви, автори на обработки по фолклорни музикални текстове, преподаватели във ВУЗ. От преподаващите 132 учители, 58 притежават професионално-квалификационна степен. Четирима учители са носители на наградата на МОН ,,Неофит Рилски”. В предходните години колективът на гимназията е двукратно удостояван с награди: през 2001 година – специална награда на кмета на община Варна, през 2006 година - награда ,,Варна” в системата на народната просвета. Индивидуалните носители на награда ,,Варна” са над 10. От учредяването на наградата на община Варна за млад учител, ежегодно учители от гимназията са удостоявани с приза  за успешен старт в професията. През 2011 година директорът на гимназията Валентина Крачунова е удостоена с наградата - Почетен знак с лента на кмета на община Варна за плодотворно партньорство и по повод Деня на Варна, а през 2012 г. е удостоена с Почетен знак – златен „За заслуги към Варна. Тя е и двукратен носител на наградата на МОН – Почетно отличие „Неофит Рилски“ за 2003 и 2006 година и на награда „Варна“ за 2004 година.

НГХНИ ,,Константин Преславски” - Варна е един от центровете на хуманитаристиката и обучението по изкуствата в град Варна и страната. От създаването на гимназията през 1988 година учителският колектив достойно защитава характерните за същността на училището духовни и културни традиции. Двадесет и осем години ръководството и колективът на гимназията достойно утвърждават авторитета й на културен и образователен център. С респектиращите си успехи 132–членният педагогически колектив и 1550-те ученици имат изключителен принос в издигането на авторитета на българското образование. Националната гимназия  предлага образователен модел, в който е намерена мярата между съхраняването на българските традиции и предизвикателствата на европейските образователни тенденции. Израз на това е наличието на модерност и устойчивост на традициите, интеграцията между профилите чрез уникалното съчетание на хуманитарни и художествено-творчески дисциплини. Училището е единствено в община Варна и едно от малкото в страната, които предлагат обучение по три класически езика – старобългарски, латински и старогръцки, а отделните профили се доразвиват с учебните предмети фолклор и митология, езикова култура, етнология, етнография, естетика, археология, история на изкуството, културология, риторика, световни религии.

В училището се обучават ученици от V до ХІІ клас.  Един от акцентите в стратегията за развитие, стъпил здраво и на традицията, е съчетанието на класно-урочна с извънкласна дейност. Свидетелство за многоликия и атрактивен образ на образователно-възпитателния  процес са извънкласните дейности, осигурявани кадрово и финансово от училището. Творческите заложби  и стремежът към изява се реализират в:

o   Представителен народен хор

o   Представителен народен оркестър

o   Представителен танцов състав

o   Представителен фолклорен ансамбъл

o   Гайдарски оркестър

o   Тамбурашки оркестър

o   Народен вокално-инструментален ансамбъл – хор и оркестър

o   Детски народен хор

o   Детски вокално-инструментален ансамбъл

o   Духов оркестър

o   Китарен оркестър

o   Мажоретен състав

o   Спортни секции по волейбол, баскетбол, бадминтон и хандбал

 

2.2.         Профили

През учебната 2016-2017 година училището осигурява обучение на 1556 ученици от V до XII клас, разпределени в 61 паралелки. Профилираното обучение се реализа в следните профили:

o   Профил ,,Хуманитарен“ – Български език и литература

o   Профил ,,Хуманитарен“ – История и цивилизация

o   Профил ,,Чуждоезиков“ – Съвременни и класически езици

o   Профил ,,Изкуства“ – Изобразително изкуство

o   Профил ,,Изкуства“ – Музика

o   Профил ,,Изкуства“ – Хореография

До настоящата учебна година и в рамките на следващия 4-годишен период за профилите ,,Хуманитарен“, ,,Чуждоезиков“, ,,Изкуства“ – Изобразително изкуство и ,,Изкуства“ – Музика обучението се организира след завършен седми клас по учебни планове, утвърдени он Министъра на образованието и науката, а обучението по профил ,,Изкуства“ – Хореография и ,,Изкуства“ – Изобразително изкуство  след завършен VIII клас е по училищни учебни планове, утвърдени от Началника на РУО. През настоящата учебна година обучението в V клас започва по училищни  учебни планове, уредени нормативно с Наредба №4/30.11.2015 за учебния план.  

Чуждоезиковото обучение се реализира чрез интензивно и неинтензивно изучаване на първия чужд език и на втори чужд език.  Интензивно като първи чужд език се изучават английски език, немски език и италиански език. Като втори чужд език се изучават английски език, немски език, руски език, френски език и италиански език.

 

2.3.         Кадрово осигурявяне

През учебната 2016-2017 година в НГХНИ ,,Константин Преславски” – Варна работят 132 педагогически специалисти, от които четирима  заместник-директори и трима педагогически съветници. Непедагогическият персонал включва единадесет служители в администрацията и седемнадесет работници и чистачи.

 

2.3.1.Педагогически специалисти – възрастова характеристика

№ по ред

Възраст

Брой

От тях жени

Про-

цент

Пенси-

онери

От тях жени

Про-

цент

Трудо-

устроени

 

От тях

жени

Про-

цент

1

20 – 25

1

1

100%

0

0

0 %

0

0

0 %

2

26 – 30

8

3

38 %

0

0

0 %

0

0

0 %

3

31 – 35

7

6

86 %

0

0

0 %

0

0

0 %

4

36 – 40

11

8

73%

0

0

0 %

0

0

0 %

5

41 – 45

20

14

70 %

0

0

0 %

0

0

0 %

6

46 – 50

20

16

80 %

0

0

0 %

1

1

100%

7

51 – 55

14

10

71 %

0

0

0 %

0

0

0 %

8

56 – 60  

31

20

65 %

2

2

100%

1

0

0%

9

60 – 65

15

8

53 %

8

6

75 %

1

0

0%

10

Над 65

5

3

60 %

5

3

60 %

1

1

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 Графика №1 Педагогически специалисти – възрастова характеристика

 

 

2.3.2.Непедагогически персонал– възрастова характеристика

№ по ред

Възраст

Брой

От тях жени

Про-

цент

Пенси-

онери

От тях жени

Про-

цент

Трудо-

устроени

 

От тях

жени

Про-

цент

1

20 – 25

0

0

0 %

0

0

0 %

0

0

0 %

2

26 – 30

0

0

0 %

0

0

0 %

0

0

0 %

3

31 – 35

1

0

0 %

0

0

0 %

0

0

0 %

4

36 – 40

1

1

100%

0

0

0 %

0

0

0 %

5

41 – 45

2

0

0 %

0

0

0 %

0

0

0 %

6

46 – 50

7

6

86 %

0

0

0 %

0

0

0 %

7

51 – 55

2

1

50%

1

0

0%

2

1

50%

8

56 – 60  

9

7

78 %

0

0

0%

0

0

0%

9

60 – 65

3

1

33 %

1

0

0%

2

0

0%

10

Над 65

1

0

0%

1

0

0%

0

0

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика №2 Непедагогически персонал – възрастова характеристика

 

2.3.3.Педагогически специалисти – образователна и квалификационна характеристика

Възраст

Висше

образование - магистър

Висше образо-вание – бакала-вър

Профе-сиона-лен ба-калавър

Средно образование

I

ПКС

II

ПКС

III

ПКС

IV

ПКС

V

ПКС

Учи-тели

Стар-ши

учители

Главни

Учите-ли

 

20 – 25

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

26 – 30

3

4

0

1

0

0

0

0

2

8

0

0

31 – 35

3

4

0

0

0

0

0

0

2

7

0

0

36 – 40

6

5

0

0

0

0

0

3

1

9

2

0

41 – 45

13

4

2

1

0

0

0

0

2

7

13

0

46 – 50

16

4

0

0

1

4

1

2

5

6

11

3

51 – 55

14

0

0

0

1

4

0

2

2

1

12

1

56 – 60  

30

1

0

0

2

8

1

0

4

2

28

1

61 – 65

15

0

0

0

4

3

0

0

3

1

13

1

Над 65

4

0

1

0

0

2

0

0

0

3

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика №3 Педагогически специалисти –образователна характеристика

 

 

Графика №4 Педагогически специалисти – квалификационна характеристика

 

 

Графика №5 Педагогически специалисти – длъжностна характеристика

 

3.      СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ

 

Предимства

 

Ø  Утвърден и системно отстояван национален статут, придобит заради иновативни подходи в организацията и съдържанието на учебния процес.

Ø  Изградена интегрирана  система от профили: хуманитарни, чуждоезиков и по изкуствата.

Ø  Административното ръководство и учителската колегия постоянно демонстрират воля и възможности за възприемане на нови педагогически подходи и практики с цел постигане на високи образователни и възпитателни резултати.

Ø  Ефективно дългосрочно и краткосрочно  планиране на дейността чрез успешно реализирана стратегия и годишни планове за всяка учебна година. Оперативното планиране, ръководство и контрол се реализира чрез седмични задачи.

Ø  Екипност в ръковеденето,  планирането и контролирането на дейностите, свързани с реализирането на образователните и възпитателни цели и задачи.

Ø  На функционално равнище дейностите се планират и организират чрез  методически обединения. Те са и основна организационна форма на вътрешноучилищната  квалификация.

Ø  Ежегодно реализиран и разширяващ се прием на ученици в условията на силна конкурентна среда, особено в областта на чуждоезиковото обучение и за профилите по изкуствата.

Ø  Устойчив прием в пети и в осми клас

Ø  Привличане на ученици от други общини и области.

Ø  Участие и висока резултатност на учениците в олимпиади, състезания и конкурси чрез завоюването на огромен брой призови места.

Ø  Отлична реализация на учениците след завършване на средно образование.

Ø  Наличие на учебни планове, предлагащи различни варианти за изучаването на чужди езици – с или без интензив, като първи или като втори чужд език.

Ø  Опит и методическа база в създаването и реализирането на учебни програми по учебни предмети, разширяващи обхвата на профилираното обучение.

Ø  Високи нива на предлаганото профилирано образование и успеваемост на учениците във всички формати на външните оценявания и на  държавните зрелостни изпити.

Ø  Училището е изпитен център за получаване на международни сертификати по английски език.

Ø  Прагматично ориентирано сътрудничество с ВУЗ чрез сключени и ежегодно актуализирани договори.

Ø  Активна международна дейност чрез участие в проектите по програма ,,Еразъм+.

Ø  Училището е уникално средище за съхраняване на българската културна  идентичност и придобиване на знания и умения за нейното презентиране в слово, музика, танц и изобразително изкуство.

Ø  Създадена е традиция за формиране на гражданско и патриотично съзнание чрез системно провеждане на открити уроци по родолюбие

Ø  Многообразие от извънкласни форми на работа за развитие на творческите заложби на учениците – хорове, танцови състави, оркестри, школи, студия.

Ø  Училището  е утвърдено като културен и духовен център на общинско и национално ниво чрез поредица от ежегодни дейности и прояви – художествена галерия с календарен план и професионален статут, концертна дейност, училищна сбирка от експонати по археология и етнология с годишен експозиционен план, национална конференция по литература, история и философия, пролетен салон на изкуствата, ежегоден алманах, училищен вестник, открити творчески работилници и майсторски класове, популярните и сред гражданството открити уроци по родолюбие.

Ø  Висок образователен и квалификационен статус на преподавателския екип с опит в областта на проектните, конкурсните и творческите дейности.

Ø  Наличие на две учителски синдикални организации.

Ø  Гъвкава система за стимулиране труда на учителите, основно обвързана с резултатите и постиженията на учениците.

Ø  Създадена традиция и натрупан опит проблемни ситуации, най-вече свързани с възпитателния процес,  да се обсъждат на педагогически колегиуми.

Ø  Активно взаимодействие с родителската общност, с институциите и обществените организации при постигането на високи възпитателни резултати.

Ø  Разработена и стриктно прилагана училищна програма за превенция на тормоза и агресията.

Ø  Модерна и постоянно обогатявана материална база.

Ø   Саниране на външната дограма и поетапна смяна на подови настилки, врати и чинове в учебните кабинети.

Ø  Разнообразие от технологични възможности за използване на електронна техника в урочната дейност.

Ø  Отлично разположение на училищната сграда в архитектурния облик на града и транспортните комуникации.

Проблеми

Ø  Необходимост от вписване на гимназията в нормативните разпоредби на ЗПУО и неяснота относно  националния статут и вида училище като институция.

Ø  Липса на разработени учебни помагала по учебните предмети, разширяващи обучението по профилите.

Ø  Липса на опит и процедури за изследване динамиката в интересите и нагласите на учениците, чието кандидатстване  в различните етапи на основното и средното образование предстои.

Ø  Непоследователност и недостатъчна  разгласа в организацията на школи и курсове за ученици, чието кандидатстване в пети и осми и  клас предстои.

Ø  Непълноценно използване  възможностите на училищния сайт за презентиране на постиженията и изявите на учениците.

Ø  Недостатъчна ангажираност на колектива за популяризиране на дейностите и успехите на учениците.

Ø  Изчерпани възможности за увеличаване на паралелките, респективно – броя на учениците, поради запълване на капацитета на материалната база.

Ø  Недостатъчна закрита спортна база.

Ø  Неефективно използване на вътрешния двор за разкриване на допълнителни възможности за спорт на открито.

Ø  Предстоящи големи финансови  инвестиции със средства от делегирания бюджет в материалната база, нетърпящи отлагане: пожароизвестителна система, промени в архитектурната среда и приспособяването й за деца със СОП, газификация, саниране на северната част от фасадата на училището.

Ø  Липса на столово хранене за учениците.

Ø  Темповете на постигане на дигитални компетентности от учениците пораждат потребност от активна квалификационна дейност с учителите.

Ø  Проблеми при подбора на кадри за попълване на колектива с качествени учители по чужди езици.

 

 

 

Възможности

Ø  Запазване и активна реализация на възможностите, произтичащи от  националния статут на училището.

Ø  Преобразуване на училището по ЗПУО и придобиване на статут на иновативно училище, което ще доведе до запазване приема на ученици в прогимназиалната училищна степен, както и обучението по уникалните за отделните профили учебни предмети.

Ø  Осигуряване на свободен и равен достъп на ученици до образование чрез селекция в три образователни етапа – прогимназиален, първи гимназиален и втори гимназиален.

Ø  Съхранявяне и доразвиване на традициите, определящи училището като образователен и духовен център.

Ø   Постоянна и настъпателна рекламна дейност за популяризиране на постиженията на възпитаниците на гимназията.

Ø  Изграждане на образователен център от школи и курсове за работа през неучебно време с деца в ученическа и предученическа възраст в областта на езиковата подготовка и на изкуствата.

Ø  Доизграждане на системата от информационни източници, позволяващи използването и реализацията на дигитални компетентности и в образователния, и във възпитателния процес.

Ø  Повишаване мотивацията на учениците да продължат образованието си в гимназията чрез високо качество на образователния процес и атрактивни извънкласни форми на работа.

Ø  Активизиране на родителската общност, на ученическата инициативност и обществената ангажираност към образованието за финализиране на дейностите по саниране на сградата, оформяне на вътрешните интериорни пространства и газифицирането.

Ø  Утвърждаване на училището като център за учене през целия живот с профилиране на образователните форми в областта на изкуствата, чуждоезиковото обучение, краезнанието, спорта.

Ø  Използване на финансовия ресурс на националните програми “Оптимизация на училищната мрежа”, “ИКТ в училище”, “Без свободен час”, „Твоят час“ и др.

Ø   Продължаваща реализация чрез проекти на концепция за интериорно и съдържателно преосмисляне на учебните кабинети по хуманитарните предмети като хранилища на културна и историческа памет.

Ø  Двупосочно изграждане на интеграционни модели за сътрудничество с училищата, от които се очакват ученици за реализиране на приема и с ВУЗ по хуманитарните науки, чуждоезиковото обучение и изкуствата.

 

 

 

Рискове

 

Ø   Негативни нагласи сред ученическата и родителската общност при смяна на статута и вида на училището.

Ø   Проблеми, произтичащи от нормативната среда, в която училището функционира като институция:

- Непълна подзаконова нормативна уредба, регулираща училищните дейности.

- Липсата на нормативни основания в ЗПУО за изучаването на хореографията като профил.

Ø   Възникване на проблеми с приема на ученици в прогимназиален и първи гимназиален етап поради:

- демографски причини ;

- променлив през годините интерес към профилите, предлагани от училището;

- неефективна предварителна работа по подготовка на приемните кампании;

- неефективна работа с учениците от училището, завършващи седми клас и с техните родители.

Ø  Възникване на проблеми с приема на ученици  във втори гимназиален етап поради:

- неудовлетвореност на учениците от предлаганите учебни планове и възможностите на избор на учебни предмети от профилираната и факултативната подготовка;

- несвоевременни и неефективни дейности по задържане на учениците, приети в училището и завършващи първия гимназиален етап

Ø   Ограничаване на бюджетните и на  собствените  приходи поради:

- намаляване броя на учениците, респективно и на делегираните бюджетни средства и особено тези за профилирана подготовка по изкуствата; 

- рестриктивни нормативни разпоредби, ограничаващи възможностите за финансово участие на родителите в поддържане и модернизиране на материалната база и в организацията на извънкласни дейности и изяви.

Ø    Недостатъчна ангажираност и обученост на част от учителските кадри при кандидатстване по проекти и програми, което може да доведе до неусвояване на средствата по различни програми и проекти, каквито са НП “Училището - територия на учениците”,  НП “Модернизация на материалната база в училище”, проктите към община Варна и др.

Ø    При неуспешна процедура за трансформиране на училището в иновативно следва поетапно отпадане на част от учебните предмети, разширяващи профилите, а това неизбежно ще е свързано със съкращения в преподавателския състав.

Ø  Засилване на тендециите за агресивно поведение на учениците и превръщане на училището в място за решаване на междуличностни проблеми и конфликти.

Ø    Увеличаване на относителния брой на учениците с по-слаба мотивация за учене.

Ø    Рискови кадрови решения при подбора на учители поради липса на добре подготвени и мотивирани специалисти с висше образование и педагогическа правоспособност.

Ø    Опасност от инциденти поради ограничени възможности и правомощия на охраната.

 

4.      СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

4.1.                    Учебната и възпитателна работа с учениците да бъде планирана, ръководена и контролирана за реализацията на:

·          Учене за придобиване на знания и компентенции (да се учат да учат и да могат);

·          Формиране на умения за решаване на проблеми (да се учат да могат и да бъдат успешни и респектиращи);

·          Откриване, развитие и реализация на творчески заложби (да искат, да обичат  и да могат да творят);

·          Учене, насочено към формиране на социални умения (да постигат максимална лична реализация и да работят в екип, да бъдат лидери и да приемат правото на другите да са лидери);

·          Учене, насочено към успешна комуникация в реалностите на глобализиращия се свят (да притежават и да реализират висок поведенчески и речеви етикет; да имат и на комуникативно ниво да реализират езикови компетенции, дигитални компетенции, културна и историческа национална памет, национално самосъзнание и самочувствие, социална и мултикултурна толерантност);

·          Формиране на знания и умения за адаптивност към променящия се свят (да са с изградена нагласа за учене през целия живот; да знаят и да могат да оцеляват  в ситуации на промени, конфликти и кризи; да имат стремеж и да реализират възможностите си за успех).

4.2.         Приоритет в кадровата политика на училището да е:

·          Съхраняване и поддържане на високия образователен, квалификационен и мотивационен облик на педагогическия състав (професионализъм, инициативност, иновативност, креативност);

·          Изпреварваща, поддържаща и коригираща квалификация на учителите (базисна и функциална педагогическа подготовка, дигитална компетентност, висока нормативна информираност, иновативни нагласи и и реализация на възможности).

·       Постоянно повишаващ се социален и ценностен статус на учителите в училището (растеж на работната заплата и финансово стимулиране в съответствие с постигнатите резултати, постоянно подобряване на условията за полагане на труд, уважение и респект към личностния статус на учителя, социални дейности за изграждане на екипи от единомишленици).

4.3.                    Разширяването, обновяването и поддържането  на материалната база да съответства на стремежа на ръководството и колектива на училището за реализиране на ефективен образователен и възпитателен процес

 

 

5.      ДОКУМЕНТИ

·         Доклад на европейската комисия по образование „Образование и обучение 2020“ 

·         Национална програма за развите на България 2020

·         Закон да предучилищното и училищно образование (ЗПУО)

·         Стандарти за прилагане на ЗПУО

·         Национална програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“

·         Национална стратегия за младежта (2012-2020)

 

 

6.      ПРИОРИТЕТНИ   НАПРАВЛЕНИЯ

Приоритетно  направление I

Ефективно управление на училището

Приоритетно направление II

Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание  чрез продължаващо прилагане на иновативни образователни подходи.

Приоритетно направление III

Запазване и утвърждаване  авторитета на гимназията чрез отстояване и разширяване присъствието на училището като научно, културно и духовно средище на общинско, областно и национално ниво чрез осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество.

Приоритетно направление IV

Взискателност към поведението на учениците чрез категорична позиция срещу агресията, липсата на толерантност и незачитането на правилата.

Приоритетно направление V

Активизиране на взаимодействието с родителската общност, с институциите и организациите за присъствието им като активен участник във възпитателния и образователния процес.

Приоритетно направление VI

Утвърждаване на училището като фактор за укрепване на физическото и психическото здраве на учениците; изграждане на екологична култура, формиране на убеждения и навици за здравословен начин на живот и активно спортуване.

 

7.      РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 

Приоритетно направление I

Ефективно управление на училището

 

ЦЕЛИ

1.                  Оптимизиране, обогатяване и поддържане на учебна среда за осъществяване на държавната политика в областта на образованието чрез постигане на компетентностите, заложени в учебните програми.

2.                  Утвърждаване на училището като иновативно и запазване на националния му статут.

3.                  Запазване на многообразието от профили и ежегодно реализиране на приема.

ДЕЙНОСТИ

1.       Издигане равнището на общообразователната и профилираната подготовка за постигане на високи резултати при външните оценявания и ДЗИ.

2.       Активно управление на учебния процес и извънкласната работа с учениците чрез кадровата политика и контролно-квалификационните дейности.

3.                Планиране и реализиране на балансиран и прагматично планиран прием на ученици в прогимназиален и гимназиален етап на средна образователна степен с цел висока мотивация за продължаване и завършване на средно образованието в училището.

4.                Разширяване на материалната база чрез диалог с институциите за постигане на по-висока ефективност при осигуряването и организацията на учебния процес по физическо възпитание и спорт, по учебните предмети от профилите по изкуствата и за развитие на дигиталните компетентности на учениците.

5.                Постоянно и съобразено с технологичните иновации модернизиране и обогатяване на материалната база и учебно-техническите средства.

6.                Разширяване на интеграцията с културни институти и ВУЗ за  повишаване привлекателността и ефективността на образователния процес, за реализация на иновативни форми на обучение и презентиране на постигнати  в процеса на това обучение резултати.

7.                Разработване на училищна програма за реализиране на Национална стратегия за „Учене през целия живот“ чрез планиране и реализация на изпреварващи квалификационни дейности, обвързани с постигане на високи нива в професионалния статус на учителите.

8.                Активизиране на участието в национални и международни програми и проекти, както и в проектите на община Варна чрез създаване на проектен екип от учители.

9.                Активно включване на училището в Проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ („Твоят час“).

10.           Прилагане на системен подход при материалното стимулиране на учители и ученици за постигнати резултати, издигащи авторитета на училището.

11.           Създаване на организационни и нормативни условия за по-активно използване от гражданството на възможностите на училището за културни и спортни дейности.

12.           Реализиране на целенасочена рекламна стратегия за системно и атрактивно информиране на обществеността за инициативите на училището и постиженията на учениците с цел привличане и задържане на мотивирани ученици.

 

Приоритетно направление II

Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание  чрез продължаващо прилагане на иновативни образователни подходи.

ЦЕЛИ 

1.                  Постигане на висока функционална ефективност на образователния процес чрез съхраняването на добрите педагогически практики и активното използване на иновативни образователни модели за организация и съдържание на обучението.

2.                   Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати по придобиването на функционална грамотност.

3.                   Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед по-висока мотивация за постигане на високи образователни резултати.

ДЕЙНОСТИ

1.                 Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.

2.                 Диференциация и интеграция на обучението в хуманитарните профили и профилите по изкуствата чрез системно създаване на условия за участие на учениците в учебната работа, извънкласните дейности, сценичните и публичните изяви.

3.                 Системна дейност по реализирането на кадрова политика, ориентирана към подбор, ефективен контрол и повишаване на образованието и квалификация на учителите.

4.                 Издигане равнището на родноезиковата подготовка с акцент върху:

4.1.         функционалната грамотност, свързана със създаването на различни видове текстове;

4.2.         постигане на високи нива на базисната грамотност.

5.                 Разнообразяване на подходите за повишаване на мотивацията при обучението по природни науки и по математика чрез по-активно ангажиране на учениците в извънкласни дейности и изяви с научно-популярен, игрови, творчески или конкурсен характер.

6.                 Развиване на творческия потенциал на учениците чрез включването им в различни форми на дейности и изяви, свързани със съхранение и развиване на българските културни традиции в областта на словото, музиката, изобразителното изкуство и танца.

7.                 Оптимизиране на обучението по хуманитарните науки с оглед съхраняване на българския национален дух във всичките му материални и духовни измерения в условията на един динамично глобализиращ се свят.

8.                 Повишаване на възможностите на училището за развитие на дигиталните компетентности на учениците.

9.                 Обвързване на чуждоезиковото обучение със системата от сертификати по европейската езикова рамка. Утвърждаване на училището като изпитен център за получаване на сертификати.

10.            Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.

11.            Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците.  Прилагане на подходи, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението чрез:

11.1. поставяне на ученика в активна позиция по отношение на усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал;

11.2. използване на иновативни педагогически методи и форми за  преподаване и научаване на учебни знания;

11.3. активно подпомагане и прилагане на индивидуален подход в работата с ученици, стремящи се към постигане на върхови резултати в различните области на знанието и изкуството;

11.4. извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост;

11.5. разработване на учебни програми и помагала по учебните предмети, допълващи  обучението по профилите.

12.            Създаване на условия за творческа изява на учениците. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал.

13.            Изнасяне на уроци в културни институти и институции, свързани с културно-историческото наследство.

14.            Осъществяване на широк спектър от възпитателни въздействия чрез естетизиране  на учебната среда. Тематичното профилиране на учебните кабинети като средища за съхраняване на културна памет.

15.            Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на родолюбие и патриотизъм,  здравно и екологично възпитание, физическа активност и спорт.

    

Приоритетно направление III

Запазване и утвърждаване  авторитета на гимназията чрез отстояване и разширяване присъствито на училището като научно, културно и духовно средище на общинско, областно и национално ниво чрез осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество.

ЦЕЛИ

1.    Обвързване на учебната дейност с формирането на траен интерес към извънкласните дейности (ИКД).

2.    Системно реализиране и разширяване на традиционните за училището извънкласни творчески изяви и интегрирането им в културния календар на община Варна.

3.    Предоставяне на  възможности за свободен избор на извънкласни дейности чрез съобразяване на образователната и възпитателната среда с многообразните личностни потребности на учениците.

ДЕЙНОСТИ

1.    Промени в статута и организацията на Националната конференция за активно привличане на участници от общинско и национално ниво.

2.    Създаване на регламент за организацията на Салона на изкуствата, включващ и дейности, целящи по-широка разгласа и обвързването му с културния афиш на гр. Варна.

3.    Разширяване и институционално регламентиране на дейността по организирането на ученически експедиции и учебни практики. 

4.    Популяризиране на уроците по родолюбие чрез включването им в общинския календар за културна дейност.

5.    Интеграция между профилите чрез ежегодно организиране на тематични дейности и изяви в рамките на училищния клуб „Сътворение“.

6.    Формиране на умения за изява на творческите възможности на учениците чрез публични и сценични дейности в рамките на „Вечери на науките“.

7.     Издигане ролята на училищния вестник като информационен източник за училищния живот и поле на изява на учениците в медийната сфера.

8.     Ежегодно издаване на алманаха на гимназията.

9.    Съхраняване на традицията за училищните изложби в арт-салон „Ракурси“ и активизиране на дейностите по привличане интереса на обществеността към дейността на галерията.

10.    Обвързване на експозиционния календар на Училищна сбирка по история и етнология с учебния процес.

11.         Реализиране на творческия потенциал на учениците и популяризирането на гимназията чрез индивидуални и колективни участия в общински, национални и международни конкурси, фестивали, събори, изложби, концерти и конференции на учениците от всички профили.

12.                       Активно и изпреварващо информиране на училищната общност и гражданството за системата от дейности, свързана с годишните продукции, творческите четения, майсторските работилници и откритите уроци по отделните профили.

 

Приоритетно направление IV

Взискателност към поведението на учениците чрез категорична позиция срещу агресията, липсата на толерантност и незачитането на правилата

ЦЕЛИ

1. Повишаване  знанията на ученици, учители и родители за същността и последствията от физическия и психически тормоз.

2. Ограничаване на проявите на тормоз и насилие в училище.

     3. Създаване на условия за  работа в среда на взаимно уважение като възможност за превенция на агресията.

ДЕЙНОСТИ

1. Актуализиране на политиката за превенция на тормоза, съобразно ЗПУО.

2. Активна дейност на Координационния съвет за превенция на насилието, който да подпомага ученици, учители и родители в разрешаване на конфликтни ситуации.

3. Изследване на проблема за тормоза и насилието периодично чрез провеждане на стандартизирано анкетно проучване.   

4. Ежегодно популяризиране на Етичния кодекс „Учител – ученик“ с цел поставяне на ясни граници и изисквания за поведение на взаимна толерантност в училищна среда.

5. Системно обсъждане в паралелките чрез интерактивни форми на ценностите и правилата за недопускане на тормоз и спазване на процедурите за превенция.

6. Провеждане на групови тренинги с учениците с цел да придобият практически умения за социално общуване в посока на взаимно уважение.

7. Дискутиране  на проблема за тормоза и насилието с родителите чрез  индивидуални и тематични родителски срещи, групова работа с родители.

8. Развиване на училищната система за стимулиране на толерантно поведение чрез разширяване на дейностите за определяне на най–толерантен клас.

9. Популяризиране и стимулиране на прояви на толерантност и добротворство чрез благотворителни инициативи.

10. Развиване на сайта „Мрежата плюс“ с цел популяризиране на доброто като алтернатива на агресията.

 

Приоритетно направление V

Активизиране на взаимодействието с родителската общност, с институциите и НПО за присъствието им като активен участник във възпитателния и образователния процес.

ЦЕЛИ

1.                Активно участие на родителската общност в дейностите, включени в стратегията за развитие на училището.

2.         Успешно приобщаване  на родителите към училищната среда.

3.                Поддържане и разширяване на връзките с институциите и организациите за повишаване нивото на възпитателния и образователния процес.

ДЕЙНОСТИ

1.  Създаване на обществен съвет съгласно ЗПУО, подпомагащ училището в прилагането на различни политики и програми.

2.  Активизиране на училищното настоятелство за осигуряване на финансови средства за подобряване на училищната среда и решаване на социално-битови проблеми.

3.  Иницииране и финансиране на проекти и творчески изяви на учениците от училищното настоятелство.

4.  Активизиране присъствието на родителите и на обществеността във всички дейности от общоучилищния живот.

5.  Изграждане и утвърждаване  на нова активна форма на сътрудничество между родители и училище – ,,Родителско  доброволчество“.

6.  Активизиране присъствието на родителите в работата на класните ръководители по формиране на паралелковите колективи.

7.  Ежегодно планиране на съвместни дейности с Дирекция „Превенции“ към община Варна.

8.  Устойчиво популяризиране на добри практики, свързани с връстниковия подход чрез провеждане на уроци по превенция на трафик на хора, психоактивни вещества, ХИВ-СПИН и интернет-тормоз.

9.       Подобряване на взаимодействието между училището, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Дирекция за социално подпомагане чрез повишаване на ефективността при подпомагане на уязвимите групи.

10.  Своевременно информиране на институциите при работа с деца и родители, влизаши в уязвимите групи, както и всички случаи, свързани с нарушаване правата на детето.

11.  Ежегодно провеждане на срещи с представители на Варненски районен съд и КАТ с цел повишаване на информираността на учениците за последиците от нарушаване на закона.

12.  Установяване на контакт с Центрове за личностно развитие с цел осигуряване на подкрепа за развиване на способностите и уменията на учениците.

13.  Изработване и ежегодно актуализиране на списък от НПО, които предлагат програми и проекти, реално и ефективно подобряващи образователния и възпитателен процес.

 

 

Приоритетно направление VI

 Утвърждаване на училището като фактор за укрепване на физическото и психическото здраве на учениците; изграждане на екологична култура, формиране на убеждения и навици за здравословен начин на живот и активно спортуване.

 

ЦЕЛИ

1.                Формиране на убеждения у учениците за необходимостта от  здравословен начин на живот.

2.                Активизиране на ангажираността на учениците  с екологични дейности.

3.                Създаване на материални и организационни условия за активно спортуване.

 

ДЕЙНОСТИ

1.                Идентифициране и превенция на факторите, създаващи риск за физическото и психическото здраве на младите хора.

2.                Разработване и разпространение на здравна информация по проблеми, съобразени с възрастовите особености на учениците

3.                Иницииране и подпомагане създаването на мрежа от здравни клубове по класове, организирани от Ученическия съвет

4.                Масовизиране на прилагането на подхода ,,Връстници обучават връстници“ с цел придобиване на знания, нагласи и умения за здравословен начин на живот, безопасно поведение и избягване на рискови за здравето на младия човек практики.

5.                Създаване на договорни отношения с БЧК, с неправителствени организации и сдружения за реализиране на информационни кампании и системни дейности, свързани със здравословния начин на живот.

6.                Създаване на съвместна програма с Училищното настоятелство за активизиране на ученическия масов спорт и туризъм с участието на родителите.

7.                Реновиране на откритата спортна база в училищния двор чрез използване на възможностите за създаване на площадки за фитнес на открито.

8.                Увеличаване на закритата спортна база на училището чрез преобразуване на помещения в зали за спортна и фитнес дейност.

9.                Проучване и реализация на възможностите за провеждане на спортните игри от третия час по физическо възпитание и спорт в откритата и закрита спортна база, стопанисвана от община Варна.

10.           Активизиране на работата по екологични проекти и популяризирането им чрез училищния вестник,  училищния сайт, Ученическия съвет.

11.            Подпомагане на дейността на Ученическия съвет при създаването и координацията на дейностите в рамките на училищния клуб ,,Милост за българската природа“.

12.            Създаване и реализация на съвместна програма с Училищното настоятелство, насочена към екологизиране на цялостната учебна среда в училището под надслов ,,Ние и нашето училище“.