РЕГЛАМЕНТ

ЗА УЧАСТИЕ В

XXVII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ 

НА ТЕМА:

„Спечелени битки“

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 19 април 2019 година

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

 Средно училище за хуманитарни науки и изкуства

“Константин Преславски” – Варна

 

1.      В конференцията могат да участват ученици от V до XII клас и учители по съответните предмети.

2.      За участие се допускат доклади, есета, както и електронни или визуализирани презентации, позволяващи диалогична
форма на изява.

3.      Обем на предлагания материал - 4 стандартни страници (Times New Roman - 12; 80 символа на ред; 30-33 реда), или
участие в рамките на 10 минути.

4.      Резюме на доклада или участието да се представи в талона за участие.

5.      Срок за изпращане на готовите материали - до 12.04.2019 година

- в електронен вид (заедно с талона за участие) - на адрес nghni_varna@abv.bg,

- на хартиен носител – на адрес:

Средно училище за хуманитарни науки и изкуства

“Константин Преславски”

За Националната конференция

Ул. “Атанас Георгиев” 20

9000 гр. Варна

Телефон за връзка: 052/622-334

6.      Разходите за път и престой са за сметка на участниците.

7.      Организаторите си запазват правото да създадат видео и аудио архив от конференцията, както и да използват материали за публикации.

При настъпили промени в регламента ще бъдете уведомени предварително.

Допълнителна информация може да получите от заместник-директор Бончо Ангелов на телефон: 0894490102
 


 

ТАЛОН ЗА УЧАСТИЕ

(попълва се от всеки участник)