Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги
 

1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

2. Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

3. Приемане на ученици в V клас на профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план-прием

4. Приемане на ученици в VIII клас в непрофилирани училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

5. Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединени училища в IX клас в непрофилирани училища - профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

6. Издаване на диплома за средно образование

7. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

8. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

9. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование удостоверения, свидетелства, дипломи

10. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

11. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионално квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

12. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 година)

13. Издаване на удостоверение за завършено задължително преучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

14. Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

15. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

16. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

17. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 година)