Организация на дейностите    
     
  График    
     
  Заявление за преместване

  Консултации

  Профили/професии

   Списък на класираните ученици


УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

на СУ за ХНИ „Константин Преславски” - Варна

в V клас за учебната 2021/2022 година

 

- една паралелка с разширена подготовка по български език и литература (26 ученици) в една група;

- една паралелка с разширена подготовка по изобразително изкуство и по музика (26 ученици) в две групи – група за разширена подготовка по изобразително изкуство (13 ученици) и група за разширена подготовка по музика (с изучаване на гайда, гъдулка, кавал, тамбура, китара, акордеон, пиано, народно пеене или поп и джаз пеене - 13 ученици);

- една паралелка с разширена подготовка по хореография (26 ученици) в две групи – подготовка по български народни танци и подготовка по модерни танци (по 13 ученици във всяка група).

 Училищният план-прием за учебната 2021/2022 година е утвърден със заповед № РД 05-1386/16.03.2021 г. на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), чл. 44, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (Наредба 10), във връзка с чл. 41, ал. 1 от Наредба 10, решение на Педагогическия съвет (протокол № 7 от 26.02.2021 г.) и становище на Обществения съвет към СУ за ХНИ „Константин Преславски” - Варна (протокол № 28 от 11.03.2021 г.).