Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
  История и цивилизация 
  Философия
  Полезни линкове
 

Ф и л о с о ф с к и   к л у б

Що е философия?

 

   Въпросът, който се поставя в състояние на дискретно безпокойство – в полунощ, когато няма повече за какво да се пита.
   За нас е настъпил часът да запитаме. Не че сме преставали да го правим и преди това, вече дори разполагахме с отговора, който през цялото това време не се е променял: философията е изкуството да се формират, изобретяват и произвеждат понятия, чрез които се ориентираме в света.
   Трябва да сме в състояние да поставим въпроса под формата на поверяване или доверяване “между приятели”, или под формата на предизвикателство срещу противника и същевременно да улучим онзи миг при залез слънце, когато човек не се доверява дори и на приятеля си. Мигът, когато си казваме: “Ето това беше, но не зная дали го казах добре, нито дали бях достатъчно убедителен?!” Мигът, в който познавам самия себе си, в който се уча да мисля – да се държа така, като че ли нищо не се разбира от само себе си – да се учудвам, “да се учудвам, че биващото е…”

С ъ з д а в а н е

   За да направиш нещо трябва да имаш по малко от всичко – желание, интерес, авантюризъм, надежди и… разбира се някой, който да те провокира. Дали децата могат да провокират? Да! Какво ли ни остава, освен да изпълним или поне да се опитаме да изпълним техните очаквания.
   Така започна всичко.
   Невинен въпрос, невинно предложение, очи пълни с очакване и мъничка доза съмнение относно възможностите за реализация на проекта. Трябва да се благодари на онези будни умове, които желаят Декартовата свобода на разума, имат Платоновите идеи за нещата, търсят Ницшевата свръх-осъзнатост, демонстрират Унамуновата уникалност в усамотението; на онези ученици от Единадесети клас на нашето училище, които долавят липсата на нещо и са решени да го намерят, търсейки го във всяко ъгълче на света.

 

Национална гимназия
за хуманитарни науки и изкуства
“ Константин Преславски “ - Варна

 

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
 

С този акт оповестяваме,
че на 18.11.2005 г. в Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства
“ К. Преславски “ - Варна
бе създаден

КЛУБ
ФИЛОСОФИЯ
“Бури и идеи“

Ръководител
И. М а р к о в а

Ц е л и

   Работата на клуба е свързана с философската материя, където се борави предимно с пределно общи понятия и универсални връзки. Те се основават на определени принципи и на изследванията на други частни науки. Възникват въпросите: как да се издигне теоретичното мислене на учениците и как да се преодолеят трудностите, които те срещат при усвояване на категории, принципи и закони. Създаването на философски мироглед дава възможност за ориентиране в обществените процеси. Философската проблематика трябва да създаде такава картина за света и мястото на човека в него, която да може да се доразвива и обогатява след завършване на училище.
   Нашата цел е да се обогати мирогледната система. Обвързването на философската проблематика със съвременните общочовешки ценности – толерантност и търпимост във взаимоотношенията, зачитане правата на човека, изграждане интерес към философския стил на мислене, формиране на умения за приложение на усвоените философски знания, решаване на казуси, поставяне на проблеми и способност за решаване на конфликти. Осмислянето на миналия човешки опит и анализът на общочовешките проблеми трябва да позволява на учениците да разберат същността на общественото развитие.
   Заедно с това ние не искаме да пренебрегнем и забавния елемент, който според нас трябва да съпътства нашите сбирки. Удоволствието трябва да е задължителна част от всяко търсене и всяка дейност, само така смелостта ни ще доведе до истинското, пълноценно знание.

М о т о

ОСМЕЛЯВАЙ СЕ ДА ЗНАЕШ!
 

Л о г о

   Птицата - това крилато създание притежава мощна енергия, която помага на човек да се издигне над най-лошите житейски обстоятелства. Фигури и изображения на птици носят в себе си енергията на процъфтяване, слава и успех.
   Способността на птицата да лети задава естествената и символика като посредник, връзка между небето и земята. Тя е символ на посланието пратено от небето. Тя е знак за лекота, за освобождаване. Тя е символ на възвишените човешки състояния, на силата и живота.
   За лого избрахме птица в полет, чието тяло се състои от ято птици. Цветовете на изображението са бял, сив и черен.