Български език и литература
      Съвременни чужди езици
      Древни езици
   
      Обществени науки
      Природни науки
      Изобразително изкуство
      Музика
     Хореография 
    Физическо възпитание и спорт