Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
   
     Дейности
  Толерантност

Училищни психолози:Майя Ръждева-Колева ‏

Тинка Динева

 

 

 

 

 Диана Милева

От 2009/2010 учебна година в НГХНИ „К.Преславски” стартира вътрешен проект за

 ОБЩА УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА СРЕЩУ ТОРМОЗА

Цел на програмата е да повишим знанията на ученици, учители и родители за същността и последствията от психическия тормоз, да създадем с общи усилия атмосфера на доверие и толерантност в училище, да сведем до минимум проявите на тормоз и насилие.

Макар че живеем във век на бързо развиващи се технологии, нагласите в мисленето на хората се променят най-бавно. Идеята ни бе да преосмислим на всички нива процеса на взаимно уважение, което е основна човешка добродетел.

Основни стъпки:

1.Изследване на проблема и запознаване на педагогическия съвет, родителите и децата с резултатите от проучване на тормоза в нашето училище. Изследването е под формата на анонимен въпросник, който всички деца попълват самостоятелно, като в предварителна инструкция се описват специфичните характеристики на тормоза.

2.Дефиниране на елементите на защитната мрежа.

Под защитна мрежа разбираме превенция на насилническо поведение, когато всеки поема своята част от общата отговорност; поставянето на ясни граници и изграждането на ценности, правила и процедури, които да не допускат тормоз. Изграждането на защитна мрежа предвижда дейности на няколко нива:

а/ на ниво клас – постигане на разбиране от децата какво точно е тормоз, до какво води това поведение и как се чувстват различните „участници”.

В рамките на 4 тематични урока, разработени от педагогическите съветници, се обсъждат и дискутират взаимоотношенията:

● ученици – учител→ целта ни е учениците да осъзнаят, че говоренето в час е форма на тормоз към учителя;

Акцентираме  върху съдържанието на думите ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ, как да го показват, защото  ако то съществува, няма да има форми на тормоз. Налага се по много пъти на час да отбелязваме кое поведение е тормоз, тъй като навиците да реагират импулсивно, да забравят това, което преди 5 мин. сме обсъждали, са доста трайни. За да се коригират вредните навици у децата,  е необходимо постоянство в изискванията и  търпение от страна на  всички учители.

Дискутиране на конкретни казуси на тормоз в класната стая, в коридора, по Интернет и др., договаряне какво ще се прави, ако се нарушат правилата и ценностите на класа – дискутиране и приемане на новите понятия „дисциплиниране” и „възстановяване на щета”.

● учител – ученици → важно е учителите да се отнасят с уважение към децата / да се обръщат към тях по име, да ги изслушват търпеливо, да не ги обиждат/.

Макар че трудно може да се постави разделителна линия между учебен процес /предаване и приемане на информация/ и социален процес /отношения  възрастен – дете/, ние визираме точно поведението на възрастните, на по-зрелите хора като модел, който или се харесва, или се отхвърля от децата. Заради отношението на учителя може да бъде саботиран часа или учениците да внимават, макар и да нямат особен интерес към предмета. Симптомите на психическия тормоз в отношението на възрастните към децата /родители, учители/ се проявяват като безразличие и равнодушие, враждебност, злоупотреба с власт над тях, дистанциране от тях и неразбиране, свръхконтрол. 

б/ на ниво училище – избор на Комисия по превенция на тормоза, която включва 10 класни ръководители, педагогическите съветници, пом.директор; следи за прилагането на политиката, огласяването й в медиите, инициира дискусии в училище.

в/ дейности с родители – българският родител е склонен да прехвърля голяма част от възпитанието на децата си на учителите и училището. Това не е защото е безотговорен, а защото повечето родители се чувстват неподготвени и несигурни във възпитанието на децата си. В отношенията родители – учители комуникацията е насочена към взаимна оценка на работата, с временни елементи на сътрудничество. Когато родителите дойдат на родителска среща, те се интересуват най-вече от успеха на децата си и в по-редки случаи от поведението им. Учителите често от своя страна дават напътствия как трябва да възпитават децата си, което родителите приемат като критика и упрек. Следва критикуване на работата на учителите, на начина им на оценяване и всичко се завърта в омагьосан кръг. Целта е на родителските срещи  да се обсъждат казуси, свързани с тормоза, да се научат родителите как да регистрират поведение на тормоз и насилие, как да  комуникират с децата си без скрита агресия.


През 2010/2011 учебна година разширихме програмата като проведохме съвместни тренинги по толерантност с Фондация „Образователно сътрудничество”, гр.София. Целевите групи бяха 6, 7 и 8-те класове на гимназията. Работехме основно в тренинг група, което е много различно от училищния формат в класната стая – емоционално наситената психодинамика води до формиране на нещо като „групов ум”, което позволява на групата да действа като единен, цялостен организъм. Акцентът бе върху усвояване на умения за толерантност: себеприемане и приемане на другите; себеизразяване и разбиране чувствата на другите; стимулиране на позитивна нагласа.
 


 


 

 

През тази учебна година създадохме Етичен кодекс на нашите отношения, който поставихме във всяка класна стая.

 Успоредно с основната училищна програма за превенция на тормоза, по която работим, в гимназията се провеждат и редица дейности, с които целим усвояването на различни социални умения от учениците и развиване на съпричастност към другите.

Участваме в различни общински програми:

● превенция употреба на наркотици в училищата на Дирекция „Превенции” – 8 и 9 клас;

● програма на Дирекция „Превенции” и Местната комисия за трафик на хора, с цел повишаване информираността и развиване на умения за разпознаване на рисковите ситуации – 8 и 9 клас, м. април – м. юни 2011 г.;

● Ежегодно наши ученици се включват в Младежките доброволчески служби. През лятото на 2010 год. доброволци бяха:

-         Веселина Константинова Василева – Ха клас

-         Елеонора Росенова Димова – Ха клас

-         Анита Руменова Манева – ХІд клас

-         Веселина Миткова Митева – ХІІв клас

-         Даниел Светлинов Василев – ХІІв клас

-         Жасмина Горгиева Христова – ХІІд клас

В момента тече кампания дза набиране на доброволци за лято 2011 г.

● Доброволец към Български младежки червен кръст от гимназията е Албена Йорданова Иванова – Хе клас

● Ученическият ни екип по Първа долекарска помощ в състав:

1.     Калин Василев Николов – VІб клас

2.     Преслав Тодоров Дишев– VІб клас

3.     Георги Георгиев Костадинов – VІб клас

4.     Радина Ивайлова Петрова – VІа клас

5.     Боряна Иванова Бонина – VІа клас

се представи много добре на общинското състезание през м. април 2011 г. и зае второ място.

 

                                   

Благотворителност, реализирана с активното участие на ученическите съвети:

-         През м. февруари 2010 г. по инициатива на ученици от VІа клас бе организирана и проведена кампания за набиране на средства за бедстващите деца след опустушителното земетресение в Хаити. От кампанията бяха събрани 540 лв., които се внесоха на откритата сметка на БЧК.

-         През м. ноември 2010 г. за кратко време бе събрана сумата от 1000 лв. за лечението на Иван Ганчев, ученик от ХІІб клас на ПГС „Кольо Фичето” – Варна.


-         През м. декември 2010 г. бяха събрани топли дрехи за момчетата от Социално-педагогическия интернат в с. Варненци.

-         Ученици от VІІІж клас посетиха Карин дом през м. декември 2010 г. и др.

 


●През м. май и юни 2010 г. се проведоха обучения по метода „Връстници обучават връстници”: 

-         Доброволци от ІХб клас запознаха учениците от петите класове с вредата от употребата на цигари;

-         Доброволци от Хг клас работиха с учениците от шестите класове по проблемите свързани с тютюнопушенето и употребата на алкохол;

Доброволци от БМЧК коментираха с учениците от ХІ клас употребата на наркотици.