Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет

Учебни профили

Профил „Обществени науки“ (География и икономика)

Приемът в този профил се осъществява след завършен VII клас. Идеята, заложена в учебната програма по география и икономика, е учениците да осмислят значението, мястото и ролята на географските познания като необходимо условие за разбиране на глобалните процеси в съвремеността, обучението им да допринесе за формиране и повишаване на тяхната географска култура, за постигане на компетентност за ползотворно участие в обществения живот.

Основните модули, заложени в учебната програма са природна и хуманитарна география на света, историко-географски региони, география на България, приложна география, икономика. Прфилираното обучение се допълва и разширява с учебните предмети „География и картография“, „Странознание“, „Етнография“, „Екология“ и „Латински език“. Опознаването на ораторското изкуство и езикова култура спомага за усъвършенстване на индивидуалния стил на говорене и писмено изразяване, за логичност и аргументираност при изказа. Наред с това интензивно изучаваният немски език осигурява добри възможности за обучение в чужбина, за работа в сферата на туризма и международните икономически отношения. Допълнителните часове по български език и литература подпомагат успешното представяне на първия задължителен изпит от Държавните зрелостни изпити.

В края на VIII клас учениците полагат вътрешен изпит по първи чужд език. В IX клас се въвежда изучаване на ІІ чужд език според желанията на учениците и възможностите на училището.

Обучението завършва с полагане на два Държавни зрелостни изпита - по Български език и литература и по един от профилиращите предмети (Немски език, История и цивилизации, География и икономика).

 

 

 

  

 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.  Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2.  Училищният учебен план е неразделна част от иновативен проект за включване на училището в системата на иновативните училища, съгласно Решение № 391 на Министерския съвет на Република България от 17.07.2017 год. за приемане на списъка на иновативните училища (обн., ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.).

3.  Часовете от Раздел Б – избираеми учебни часове и от Раздел В – факултативни учебни часове са разпределени за разширена подготовка на основание чл. 82, ал. 2 от ЗПУО за придобиване на ключови компетентности по роден език, общуване на чужди езици, социални и граждански компетентности, както и за профилирана подготовка по география и икономика, история и цивилизации, български език и литература, немски език. Неразпределените часове за факултативна подготовка ежегодно се предлагат за организиране на дейности, отговарящи на интересите и потребностите на учениците.

4.  Училищният учебен план е разработен за двата етапа на гимназиалната степен и влиза в сила за учениците, приети в VIII клас през учебната 2018-2019 година.

5.  При разпределението на учебните часове, на основание и при спазване на чл. 15 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план и Наредба № 7/11.08.2016 г. за профилираната подготовка са направени следните промени:

-                     Осми клас – в раздел Б се въвежда нов учебен предмет „География и картография“ с хорариум 72 часа; в раздел В се въвежда обучение по втори чужд език със 72 часа;

-                     Девети клас – в раздел А се увеличават часовете по география и икономика с 18 часа, които се осигуряват съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план, в раздел Б се увеличават часовете по география и икономика с 54 часа; в раздел В се разширява обучението по втори чужд език с 72 часа и по български език и литература с 36 часа.

-                     Десети клас – в раздел Б се разширява обучението по първи чужд език със 72 часа и по география и икономика с 90 часа; въвежда се нов учебен предмет „Странознание“ с 36 часа; в раздел В се разширява обучението по български език и литература с 36 часа и по втори чужд език със 72 часа.

-                     Единадесети клас – в раздел Б се обезпечава профилираната подготовка по география и икономика, история и цивилизации, български език и литература, немски език и се въвеждат новите учебни предмети „Етнография“ със 72 часа и „Езикова култура“ с 36 часа; в раздел В се въвежда нов учебен предмет „Латински език“ с хорариум 72 часа.

-                     Дванадесети клас – в раздел Б се обезпечава профилираната подготовка по география и икономика, история и цивилизации, български език и литература, немски език; продължава обучението по новия учебен предмет „Езикова култура“ с 31 часа, въвежда се нов учебен предмет „Екология“ с 62 часа; в раздел В продължава обучението по новия учебен предмет „Латински език“ с 62 часа.

6.    Съгласно Правилника за дейността на училището и иновативната организация на учебния процес изборът на учебните предмети от раздел Б и раздел В се извършва от ученика и родителите в началото на етапа на обучение.

7.    Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ЗП, включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат във физкултурния салон или на физкултурните площадки, в зависимост от сезонните промени, извън останалите учебни часове.

8.    Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното разписание на училището, провежда се един път седмично. Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическо самоуправление.

9.    Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2018/2019 година, съгласно член 16, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.

10.  Изучаването на учебните предмети, предложени в раздел В на училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или най – късно до 14.09.2018 година съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.

11.  Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в СУ за ХНИ „К. Преславски“ - Варна, съгласно чл. 19, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.

12.  Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно чл. 19, ал. 3 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.