Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет

Учебни профили
Хуманитарен – “История и цивилизация” – VIII – XII клас

   Срокът на обучение е пет години. Приемът се осъществява след завършен VII клас. След завършване на VIII клас се полага изпит по чужд език /английски език/. В IX клас се въвежда изучаване на ІІ чужд език в зависимост от желанието на учениците и възможностите на училището.

    Изучаването на класически езици /старогръцки, латински и старобългарски/ дава възможност за по-задълбочено вникване в историята на древните цивилизации.
   Обучението по история и цивилизация е подчинено на разбирането за изучаване на света и неговата цялост и развитие, на идеята, че националната история е част от световната. Учебните предмети световни религии, археология, етнология и история на изкуството подпомагат задълбочено овладяване на оптимален обем от знания и развитие на качества за историческо мислене.
   Учениците завършват курса на обучение с полагане на Държавни зрелостни изпити по български език и литература
и втори учебен предмет, избран от ученика.  По избор учениците могат да положат и трети Държавен зрелостен изпит.
   Отличното овладяване на чужд език и профилираното обучение по български език и литература, история и цивилизация и останалите общообразователни предмети дава възможност на завършилите този профил да бъдат конкурентно способни за реализацията им в областите на хуманитарните и правните науки, а така също и в други области, различни от приоритетите на гимназията.

 


Средно училище за хуманитарни науки и изкуства
“К.  Преславски” – Варна
    
  
УЧЕБЕН ПЛАН

                          профил   “Хуманитарен” (История и цивилизация) - VIII ­ XII клас


                          Профилиращи предмети:    1. История и цивилизация
                                                                      2. Български език и литература
                                                                                        3. Първи чужд език

 

Учебни предмети

VIII клас

IX клас

X клас

XI клас

XII клас

 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ

36

36

36

36

31

А+Б+В

Задължителна подготовка + За-дължителноизбираема подготов-ка + Свободноизбираема подготовка

 

 

 

 

 

КОО

Български език и литература

 

 

 

 

 

1.

Български език и литература

4/144

5/180

5/180

5/180

6/186

2.

Старобългарски език

1/36

1/36

1/36

 

 

КОО

Чужди езици

 

 

 

 

 

3.

I Чужд език

19/68

4/144

4/144

4/144

4/124

4.

II Чужд език

 

2/72

2/72

2/72

2/62

5.

Старогръцки език

 

 

 

2/72

  

6.

Латински език

 

 

 

 

2/62 

КОО

Математика, Информатика и Информационни технологии

 

 

 

 

 

7.

Математика

3/108

3/108

3/108

2/72

2/62

8.

Информатика

 

1/36

1/36

 

 

9.

Информационни технологии

 

1/36

1/36

 

 

КОО

Обществени науки и гражданско образование

 

 

 

 

 

10.

История и цивилизация

 

4/144

5/180

6/216

7/217

11.

География и икономика

 

1.5/54

1.5/54

1.5/54

1/31

12.

Философия

 

 

 

1.5/54

2/62

 

- Психология и логика

 

1.5/54

 

 

 

 

- Етика и право

 

 

1.5/54

 

 

13.

Свят и личност

 

 

 

 

2/62

14.

Световни религии

 

 

 

 

2/62

15.

Археология

 

1/36

1/36

1/36

1/31

16.

Етнология

 

 

1/36

2/72

 

КОО

Природни науки и биология

 

 

 

 

 

17.

Биология и здравно образование

 

2/72

2/72

2/72

 

18.

Физика и астрономия

 

1.5/54

2/72

2/72

1/31

19.

Химия и опазване на околната среда

 

1.5/54

2/72

2/72

 

КОО

Изкуства

 

 

 

 

 

20.

Музика

1/36

1/36

 

 

 

21.

Изобразително изкуство

1/36

1/36

 

 

 

22. 

История на изкуството

 

1/36

1/36

1/36

1/31

КОО

Домашен бит и технологии

 

 

 

 

 

23.

Технологии – езикова култура

1/36

 

 

 

1/31

КОО

Физическа култура и спорт

 

 

 

 

 

24.

Физическо възпитание и спорт

2/72

2/72

2/72

2/72

2/62

 

ОБЩО

32/11

35/1260

36/1296

36/1296

36/1116