Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет

Учебни профили
 

Профил „Обществени науки“ (История и цивилизации)

Приемът в този профил се осъществява след завършен VII клас. Обучението по история и цивилизация е подчинено на разбирането за изучаване на света и неговата цялост в развитие, на идеята, че националната история е част от световната. Учебните предмети световни религии, археология, фолклор и митология, етнография, културология, езикова култура и история на изкуството подпомагат задълбочено овладяване на оптимален обем от знания и развитие на качества за историческо мислене.

Изучаването на класически езици (старогръцки, латински и старобългарски) дава възможност за по-задълбочено вникване в историята на древните цивилизации. Хорариумът на часовете по чужд език (интензивно изучаван английски език) гарантира свободно общуване и възможност за продължаване на образованието в чужбина. Опознаването на ораторското изкуство и езикова култура спомага за усъвършенстване на индивидуалния стил на говорене и писмено изразяване, за логичност и аргументираност при изказа.

В края на VIII клас учениците полагат вътрешен изпит по първи чужд език. В IX клас се въвежда изучаване на ІІ чужд език според желанията на учениците и възможностите на училището.

Обучението завършва с полагане на два Държавни зрелостни изпита - по Български език и литература и по един от профилиращите предмети (Английски език, История и цивилизации, География и икономика).

Овладяването на чужд език и задълбоченото профилирано обучение по история дава възможност на завършилите този профил да бъдат конкурентноспособни за реализацията им както в областите на хуманитарните и правните науки, така и в много други области.

 


 

 

  


 

 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.    Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2.    Училищният учебен план е неразделна част от иновативен проект за включване на училището в системата на иновативните училища, съгласно Решение № 391 на Министерския съвет на Република България от 17.07.2017 год. за приемане на списъка на иновативните училища (обн. - ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.).

3.    Часовете от Раздел Б – избираеми учебни часове и от Раздел В – факултативни учебни часове са разпределени за разширена подготовка на основание чл. 82, ал. 2 от ЗПУО за придобиване на ключови компетентности по роден език, общуване на чужди езици, социални и граждански компетентности, както и за профилирана подготовка по история и цивилизации, география и икономика, български език и литература, английски език. Неразпределените часове за факултативна подготовка ежегодно се предлагат за организиране на дейности, отговарящи на интересите и потребностите на учениците.

4.    Училищният учебен план е разработен за двата етапа на гимназиалната степен и влиза в сила за учениците, приети в VIII клас през учебната 2018-2019 година.

5.    При разпределението на учебните часове, на основание и при спазване на чл. 15 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план и Наредба № 7/11.08.2016 г. за профилираната подготовка са направени следните промени:

-                     Осми клас – в раздел Б се въвеждат два нови учебни предмета ,,Старобългарски език“ с хорариум 36 часа и ,,Фолклор и митология“ с хорариум 36 часа; в раздел В се въвежда нов учебен предмет ,,Езикова култура“ с хорариум 36 часа;

-                     Девети клас – в раздел А се увеличават часовете по български език и литература с 36 часа, които се осигуряват съгласно чл. 3 ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план; в раздел Б се разширява обучението по история и цивилизации с 18 часа и продължава обучението по новия учебен предмет „Старобългарски език“ с хорариум 36 часа; в раздел В продължава обучението по новия учебен предмет ,,Езикова култура“ с хорариум 36 часа и се въвежда нов учебен предмет ,,Археология“ с хорариум 36 часа.

-                     Десети клас – в раздел Б се разширява обучението по български език и литература с 36 часа, по първи чужд език с 72 часа, по история и цивилизация с 54 часа и продължава обучението по новия учебен предмет „Старобългарски език“ с 36 часа; в раздел В продължава обучението по новите учебни предмети ,,Езикова култура“ с 36 часа и „Археология“ с 36 часа, въвежда се нов учебен предмет ,,Старогръцки език“ с хорариум 36 часа.

-                     Единадесети клас – в раздел Б се обезпечава профилираната подготовка по история и цивилизации, география и икономика, български език и литература, английски език. Въвеждат се нови учебни предмети - ,,Културология“ с хорариум 36 часа, ,,Археология“ с 36 часа, ,,Етнография“ с 36 часа и ,,Световни религии“ с 36 часа; в раздел В се въвеждат новите учебни предмети ,,Латински език“ с 72 часа и „История на изкуството“ с 36 часа; продължава обучението по старогръцки език с хорариум 36 часа.

-                     Дванадесети клас – в раздел Б се обезпечава профилираната подготовка по история и цивилизации, география и икономика, български език и литература, английски език. Продължава обучението по втори чужд език с 31 часа и по новите предмети „Археология“ с 31 часа, „Културология“ с 31 часа, „Етнография“ с 31 часа и „Световни религии“ с 31 часа; в раздел В продължава обучението по новите учебни предмети ,,Латински език“ с 62 часа и „История на изкуството“ с 31 часа.

6.    Съгласно Правилника за дейността на училището и иновативната организация на учебния процес изборът на учебните предмети от раздел Б и раздел В се извършва от ученика и родителите в началото на етапа на обучение.

7.    Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ЗП, включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат във физкултурния салон или на физкултурните площадки в зависимост от сезонните промени, извън останалите учебни часове.

8.    Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното разписание на училището, провежда се един път седмично. Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическо самоуправление.

9.    Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2018/2019 година, съгласно член 16, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.

10.  Изучаването на учебните предмети, предложени в раздел В на училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или най – късно до 14.09.2018 година съгласно член 18, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.

11.  Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в СУ за ХНИ  ,,К. Преславски“ - Варна, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.

12.  Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.