Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет


Учебни профили

Профил „Изобразително изкуство“ 

 

Приемът се извършва след завършен VII клас по реда на Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование и въз основа на резултата от изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство. Срокът на обучение е 5 години. Приетите ученици изучават интензивно английски език. В края на VIII клас полагат вътрешен изпит по чуждия език.

В IX клас се въвежда изучаване на ІІ чужд език, в зависимост от желанието на учениците и възможностите на училището.

Обучението в този профил дава възможност на учениците във втори гимназиален етап да работят в студия по скулптура, живопис, графика, приложни изкуства и дизайн. Така придобиват знания и специализирани практически умения по съответния вид изкуство. Предметите Моделиране и конструиране, История на изкуството, Дизайн и Кураторство подготвят учениците за придобиване на допълнителни практически умения и за теоретично осмисляне на изкуството, формират вкус и разширяват знанията за историческото наследство и култура.

Арт-салон „Ракурси” (действащата галерия в училището) предлага място за срещи на различни в гледните си точки авторски търсения. Възможността за постоянно участие в изложби стимулира идеите и творческо себеизразяване на учениците. Ежегодно най-добрите работи се публикуват в Алманаха на училището. Учениците в този профил са носители на многобройни награди от различни международни, национални и регионални конкурси.

За всеки клас задължително се организира учебно-творческа практика (пленер) в рамките на една учебна седмица (30 часа).

Курсът на обучение завършва с полагане на Държавни зрелостни изпити по български език и литература и по един от профилиращите предмети (Английски език или Изобразително изкуство). По желание учениците могат да положат и трети Държавен зрелостен изпит.

След завършване на средното си образование учениците могат да продължат образованието си в страната или чужбина, а също и да работят като самостоятелни творци или като дизайнери-изпълнители. Компютърната подготовка позволява работа в сферата на рекламата, полиграфията и дизайна. Учениците могат да се реализират и като изпълнители в сценографията и костюма, куклен театър, грим и перуки, дизайнерски бюра и др.

 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.    Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2.    Училищният учебен план е неразделна част от иновативен проект за включване на училището в системата на иновативните училища, съгласно Решение № 391 на Министерския съвет на Република България от 17.07.2017 год. за приемане на списъка на иновативните училища (обн., ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.).

3.    Часовете от Раздел Б – избираеми учебни часове и от Раздел В – факултативни учебни часове са разпределени за разширена подготовка на основание чл. 82, ал. 2 от ЗПУО за придобиване на ключови компетентности по културна осъзнатост и творчески изяви, роден език, общуване на чужди езици, дигитални компетентности, както и за профилирана подготовка по изобразително изкуство, български език и литература, английски език. Неразпределените часове за факултативна подготовка ежегодно се предлагат за организиране на дейности, отговарящи на интересите и потребностите на учениците.

4.    Училищният учебен план е разработен за двата етапа на гимназиалната степен и влиза в сила за учениците, приети в VIII клас през учебната 2018-2019 година.

5.    При разпределението на учебните часове, на основание и при спазване на чл. 15 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план и Наредба № 7/11.08.2016 г. за профилираната подготовка са направени следните промени:

-                     Осми клас – в раздел А се увеличават часовете по изобразително изкуство с 36 часа, които се осигуряват съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план; в раздел В се въвежда нов учебен предмет „Моделиране и конструиране“ с хорариум 72 часа.

-                     Девети клас – в раздел А се увеличават часовете по изобразително изкуство с 36 часа, които се осигуряват съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план; в раздел В продължава обучението по новия учебен предмет „Моделиране и конструиране“ с хорариум 72 часа.

-                     Десети клас – в раздел А се увеличават часовете по изобразително изкуство с 36 часа, които се осигуряват съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план, в раздел Б се разпределят 36 часа за български език и литература, 72 часа за първия чужд език и 90 часа за обучението по изобразително изкуство. В раздел В продължава обучението по новия учебен предмет „Моделиране и конструиране“ със 72 часа.

-                     Единадесети клас – в раздел Б се обезпечава профилираната подготовка по изобразително изкуство, български език и литература, английски език и се разширява профилираното обучение чрез въвеждане на обучение по два нови учебни предмета: „История на изкуството“ със 72 часа и „Дизайн“ с 36 часа; в раздел В въвеждаме нов учебен предмет „Кураторство“ с хорариум 72 часа.

-                     Дванадесети клас – в раздел Б се обезпечава профилираната подготовка по изобразително изкуство, български език и литература и английски език; продължава обучението по новите учебни предмети: „История на изкуството“ с 62 часа и „Дизайн“ с 31 часа; в раздел В продължава обучението по новия учебен предмет „Кураторство“ с хорариум 62 часа.

 

6.    Обучението по модул „Изобразително студио“ се организира по групи, съобразно заявените интереси на учениците и възможностите на училището.

7.    За всяка учебна година се предвиждат 30 часа извънучилищна дейност – пленер за учениците от VIII до XII клас.

8.    Съгласно Правилника за дейността на училището и иновативната организация на учебния процес изборът на учебните предмети от раздел Б и раздел В се извършва от ученика и родителите в началото на етапа на обучение.

9.    Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ЗП, включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат във физкултурния салон или на физкултурните площадки в зависимост от сезонните промени, извън останалите учебни часове.

10.  Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното разписание на училището, провежда се един път седмично. Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическо самоуправление.

11.  Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2018/2019 година, съгласно член 16, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.

12.  Изучаването на учебните предмети, предложени в раздел В на училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или най – късно до 14.09.2018 година съгласно член 18, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.

13.  Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в СУ за ХНИ „К. Преславски“ - Варна, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.

14.  Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.