Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет
 
  Отпуснати
 стипендии
 
 Приложение 1
 Приложение 2
 Приложение 3
 Приложение 4
 Приложение 4a
 Приложение 5
 Приложение 6

 

 

 

                                                            УТВЪРДИЛ:  

                                                            ЕМИЛ ГРУЕВ

                                                            Директор на СУ за ХНИ „ Константин Преславски” - Варна

 

 

ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА

ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА „КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” - ВАРНА

 

Глава първа

Общи положения

 

Чл. 1. (1) Стипендии се отпускат на ученици от СУ за ХНИ „Константин Преславски” – Варна обучавани в дневна и индивидуална форма на обучение, след завършено основно образование, които са:

            1. български граждани и граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

            2. чужденци:

            а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;

            б) приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет.

3. ученици с трайни увреждания, които по обективни причини не са усвоили държавните образователни стандарти за основно образование в съответния за това клас и са продължили обучението си в следващите класове.

(2) Учениците нямат право на стипендия, когато:

            1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест;

            2. имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет - до заличаване на наказанието;

            3. преминат във форма на обучение различна от дневна и индивидуална,  по тяхно желание и/или желание на родител/настойник, попечител.

            (3) Ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на училището от родителя или от ученика (ако е пълнолетен), ако е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно съдържание.

Чл. 2. (1) Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(2) Допълнителни средства за стипендии могат да се отпускат от бюджета на финансиращия орган и от бюджета на училището при наличие на възможности за това.

 

Глава втора

Видове стипендии и условия за тяхното отпускане

Чл. 3. (1) Месечните стипендии са:

            1. за постигнати образователни резултати;

            2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;

            3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания;

            4. за ученици без родители;

            5. (нова, в сила от 16.09.2013 г.) за ученици с един родител.

            (2) Стипендиите по ал. 1, т. 1 и т. 2 се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.

            (3) (изм. в сила от 16.09.2013 г.) Стипендиите по ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им и се изплащат за дванадесет месеца (учебни и неучебни).

            (4) Стипендиите по ал. 1, т. 1 и 2 се предоставят след класиране на учениците. За всеки вид стипендия по ал. 1, т. 1 и т. 2 се извършва отделно класиране.

            (5) (изм. в сила от 16.09.2013 г.) За отпускане на стипендии по ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 не се извършва класиране.

            (6) Ученикът има право да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия (включително и месечна целева), но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.

            (7) Стипендиите могат да се получат най-късно до 3 месеца считано от края на месеца, за който се полагат.

            Чл. 4. (1) (изм. в сила от 15.09.2015 г.) Месечните стипендии за постигнати образователни резултати са в размер от 40 лева до 50 лева.

            (2) Право да кандидатстват за стипендия по ал. 1 имат всички ученици, обучаващи се в дневна и индивидуална форма, които са постигнали общ успех не по-нисък от Отличен (5,50):

            1. от предходната учебна година, когато се кандидатства за стипендия за първия учебен срок;

            2. през първия учебен срок, когато се кандидатства за стипендия за втория учебен срок.

            (3) Стипендията по ал. 1 се отпуска поотделно за всеки учебен срок в следните размери:

1.(нова, в сила от 07.02.2017 г.) в размер на 50 лева получават класирани  ученици със срочен/годишен общ успех от 5,90 до 6,00 ;

            2. (нова, в сила от 07.02.2017 г.) в размер 45 лева получават класирани ученици със срочен/годишен общ успех от 5,70 до 5,89;

            3. (нова, в сила от 07.02.2017 г.) в размер 40 лева получават класирани ученици със срочен/годишен общ успех от 5,50 до 5,69.

            (4) Стипендиите по ал. 1 се отпускат със заповед на директора от началото на първия учебен срок или от началото на втория учебен срок и се изплащат само за учебните месеци.

            (5) Методология за определяне на средствата и броя на стипендиите по ал. 1:

1. сумата за месечните стипендии по ал. 1 е 47% от целевите средства за стипендии, отпуснати за финансовата година;

            2. сумата по т. 1 се разпределя, както следва: 5/9 от сумата - за стипендии през втория учебен срок на текущата учебна година и 4/9 от сумата - за стипендии през първи учебен срок на следващата учебна година;

            3. ако  след изплащане на стипендиите за втория учебен срок на текущата учебна година останат неразпределени средства, остатъкът се прехвърля към сумата за изплащане на стипендии за първия учебен срок на следващата учебна година;

4. броят на стипендиите се определя на базата на подадените заявления и сумата по т. 2 за съответния учебен срок.

(6) Критерии за класиране на учениците по чл. 4:

1. основен критерий – общ успех, определен по реда на ал. 2;

            2. (изм, в сила от 07.02.2017 г.) допълнителен критерий - допуснати до 9 2/3 отсъствия по неуважителни причини за предходния учебен срок. Допълнителният критерий се прилага съобразно ал. 5, т. 4 в случай на еднакъв  успех при определяне на последния класиран ученик.

           (7) Механизъм на класиране:

            1. всички подадени молби от ученици се подреждат по успех в низходящ ред (започва се от най-високия успех и се продължава към по-ниския);

            2. при определяне на последния класиран ученик, съгласно ал. 5, т. 4, при еднакъв общ успех, се класира този ученик, които е събрал най-голям брой точки по допълнителния критерий:

            а) (нова, в сила от 07.02.2017 г.) 0 отсъствия по неуважителни причини - 10 точки;

            б) (нова, в сила от 07.02.2017 г.) от 1/3 до 2/3 отсъствия по неуважителни причини - 9 точки;

            в) (нова, в сила от 07.02.2017 г.) от 1 до 1 2/3 отсъствия по неуважителни причини - 8 точки;

            г) (нова, в сила от 07.02.2017 г.) от 2 до 2 2/3 отсъствия по неуважителни причини - 7 точки;

            д) (нова, в сила от 07.02.2017 г.) от 3 до 3 2/3 отсъствия по неуважителни причини - 6 точки;

            е) (нова, в сила от 07.02.2017 г.) от 4 до 4 2/3 отсъствия по неуважителни причини - 5 точки;

            ж) (нова, в сила от 07.02.2017 г.) от 5 до 5 2/3 отсъствия по неуважителни причини – 4 точки;

            з) (нова, в сила от 07.02.2017 г.) от 6 до 6 2/3 отсъствия по неуважителни причини – 3 точки;

            и) (нова, в сила от 07.02.2017 г.) от 7 до 7 2/3 отсъствия по неуважителни причини – 2 точки;

            к) (нова, в сила от 07.02.2017 г.) от 8 до 8 2/3 отсъствия по неуважителни причини – 1 точки;

            л) (нова, в сила от 07.02.2017 г.) от 9 до 9 2/3 отсъствия по неуважителни причини – 0 точки.  

Чл. 5. (1) (изм. в сила от 07.02.2017 г.)  Месечните стипендии за подпомагане достъпа до образование са в размер от 30.00 лева до 40.00 лева.

            (2) Право да кандидатстват за стипендия по ал. 1 имат всички ученици, обучаващи се в дневна и индивидуална форма:

            1. със среден доход на член от семейството за предходния 6-месечен период /до м. септември включително/ по-нисък или равен на МРЗ за страната - когато се кандидатства за стипендия за първия учебен срок;

            2. със среден доход на член от семейството за предходния 6-месечен период /до м. януари включително/ по-нисък или равен на МРЗ за страната - когато се кандидатства за стипендия за втория учебен срок;

            3. с общ успех от предходната учебна година не по-нисък от Мн. добър (4,50) - когато се кандидатства за стипендия за първия учебен срок;

            4. с общ успех от първия учебен срок не по-нисък от Мн. добър (4,50) - когато се кандидатства за стипендия за втория учебен срок.

            (3) Стипендията по ал. 1 се отпуска поотделно за всеки учебен срок в следните размери:

            1. (изм., в сила от 07.02.2017 г.) в размер на 40 лева - при месечен доход на член от семейството до 60% от МРЗ за страната включително;

            2. (изм., в сила от 07.02.2017 г.) в размер на 35 лева - при месечен доход на член от семейството от 60,01 % до 80% от МРЗ за страната включително;

            3. (изм., в сила от 07.02.2017 г.) в размер на 30 лева - при месечен доход на член от семейството от 80,01% до една МРЗ за страната на член от семейството.”

            (4) Стипендиите по ал. 1 се отпускат със заповед на директора от началото на първия учебен срок или от началото на втория учебен срок и се изплащат само за учебните месеци.

            (5) Методологията за определяне на средствата и броя на стипендиите по ал. 1 е следната:

            1. сумата за месечните стипендии по ал. 1 е 20% от целевите средства за стипендии, отпуснати за финансовата година;

            2. сумата по т. 1 се разпределя, както следва: 5/9 от сумата - за стипендии през втория учебен срок на текущата учебна година и 4/9 от сумата - за стипендии през първия срок на следващата учебна година;

            3. сумата, останала след изплащане на стипендиите за втория учебен срок на текущата учебна година, се прехвърля към сумата за изплащане на стипендии за първия учебен срок на следващата учебна година.

4. броят на стипендиите се определя на базата на подадените заявления и сумата по т. 2 за съответния учебен срок.

            (6) Критерии за класиране на учениците:

            1. основен критерий - среден брутен доход на член от семейството за предходен 6-месечен период и общ успех;

            2. (изм. в сила от 07.02.2017 г.) допълнителен критерий - допуснати до 9 2/3 неизвинени отсъствия за периода, за който се доказва дохода по ал. 2, т. 1 или т. 2. Допълнителният критерий се прилага съобразно ал. 5, т. 4 в случай на еднакъв средномесечен доход при определяне на последния класиран ученик.

(7) Механизъм на класиране:

            1. всички подадени от учениците заявления-декларации се подреждат по среден брутен доход на член от семейството във възходящ ред (от най-ниския към най-високия среден брутен доход).

            2. при определяне на последния класиран ученик, при равни условия по ал. 2, т. 1 или т. 2 се класира този, който е събрал най-голям брой точки по допълнителния критерий и има най-висок общ успех:

            а) (нова, в сила от 07.02.2017 г.) 0 отсъствия по неуважителни причини - 10 точки;

            б) (нова, в сила от 07.02.2017 г.) от 1/3 до 2/3 отсъствия по неуважителни причини - 9 точки;

            в) (нова, в сила от 07.02.2017 г.) от 1 до 1 2/3 отсъствия по неуважителни причини - 8 точки;

            г) (нова, в сила от 07.02.2017 г.) от 2 до 2 2/3 отсъствия по неуважителни причини - 7 точки;

            д) (нова, в сила от 07.02.2017 г.) от 3 до 3 2/3 отсъствия по неуважителни причини - 6 точки;

            е) (нова, в сила от 07.02.2017 г.) от 4 до 4 2/3 отсъствия по неуважителни причини - 5 точки;

            ж) (нова, в сила от 07.02.2017 г.) от 5 до 5 2/3 отсъствия по неуважителни причини – 4 точки;

            з) (нова, в сила от 07.02.2017 г.) от 6 до 6 2/3 отсъствия по неуважителни причини – 3 точки;

            и) (нова, в сила от 07.02.2017 г.) от 7 до 7 2/3 отсъствия по неуважителни причини – 2 точки;

            к) (нова, в сила от 07.02.2017 г.) от 8 до 8 2/3 отсъствия по неуважителни причини – 1 точки;

            л) (нова, в сила от 07.02.2017 г.) от 9 до 9 2/3 отсъствия по неуважителни причини – 0 точки.

            Чл. 6. (1) Месечните стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания са в размер на 50.00 лева.

            (2) Право да кандидатстват за стипендии по ал. 1 имат всички ученици, обучаващи се в дневна и индивидуална форма, които имат трайни увреждания, удостоверени с решение на органите на медицинската експертиза.

            (3) Документи за отпускане на стипендия по ал. 1 се подават:

1.   когато ученик с трайни увреждания постъпи в гимназията;

            2. от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й.

            (4) За отпускане на стипендии по ал. 1 не се извършва класиране.

            (5) Комисията по чл. 12 разглежда документите за отпускане на стипендии по ал. 1 в срок до 7 работни дни от датата на уведомяването и прави предложение на директора за отпускане на стипендиите.

            (6) Стипендии по ал. 1 се отпускат със заповед на директора по предложение на комисията по чл. 12.

            (7) Срокът на изплащане на стипендии по ал. 1 е от началото на месеца, следващ месеца през който е възникнало основанието за получаването им до края на съответната учебна година включващ и периода на неучебните месеци.

            (8) Сумата за месечните стипендии по ал. 1 е 4 % от целевите средства за стипендии, отпуснати за финансовата година.

Чл. 7. (1) Месечните стипендии за ученици без родители са в размер на 50.00 лева.

(2) Право да кандидатстват за стипендии по ал. 1 имат ученици без родители.

            (3) Документи за отпускане на стипендия по ал. 1 се подават:

1.  когато ученик без родители постъпи в гимназията;

2.     от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й.

            (4) За отпускане на стипендии по ал. 1 не се извършва класиране.

            (5) Комисията по чл. 12 разглежда документите за отпускане на стипендии по ал. 1 в срок до 7 работни дни от датата на уведомяването и прави предложение на директора за отпускане на стипендиите.

            (6) Стипендии по ал. 1 се отпускат със заповед на директора по предложение на комисията по чл. 12.

            (7) Срокът на изплащане на стипендии по ал. 1 е от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването, им до края на учебната година, включващ и периода на неучебните месеци.

            (8) Сумата за месечните стипендии по ал. 1 е 5 % от целевите средства за стипендии, отпуснати за финансовата година.

Чл. 7а. (1) (изм., в сила от 07.02.2017 г.) Месечните стипендии за ученици с един родител са в размер на 30.00 лева.

(2) Право да кандидатстват за стипендии по ал. 1 имат ученици с един родител.

            (3) Документи за отпускане на стипендия по ал. 1 се подават:

1. когато ученик с един родител постъпи в гимназията;

            2. от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й.

            (4) За отпускане на стипендии по ал. 1 не се извършва класиране.

            (5) Комисията по чл. 12 разглежда документите за отпускане на стипендии по ал. 1 в срок до 7 работни дни от датата на уведомяването и прави предложение на директора за отпускане на стипендиите.

            (6) Стипендии по ал. 1 се отпускат със заповед на директора по предложение на комисията по чл. 12.

            (7) Срокът на изплащане на стипендии по ал. 1 е от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването, им до края на учебната година, включващ и периода на неучебните месеци.

            (8) Сумата за месечните стипендии по ал. 1 е 9 % от целевите средства за стипендии, отпуснати за финансовата година.

Чл. 8. (1) Еднократните стипендии са за:

            1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование - смърт на родител; трайни увреждания на родител /при ученик с един родител/; трайни увреждания на двамата родители; продължителна безработица на двамата родители; продължително заболяване на ученика и други.

            2. (изм., в сила от 07.02.2017 г.) постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност, с които допринасят за издигане авторитета на училището.

            (2) Максималният размер на еднократната стипендия е 100 лева на ученик и се определя от комисията за всеки конкретен случай.

            (3) За един и същ ученик стипендия по ал. 1 може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.

            (4) Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

            (5) За отпускане на стипендии по ал. 1 не се извършва класиране.

            (6) Средствата за еднократни стипендии са 10 % от целевите средства за стипендии, отпуснати за финансовата година.

            (7) Комисията по чл. 12 разглежда документите за отпускане на стипендии:

            1. по ал. 1, т. 1 - в срок до 7 работни дни от датата на уведомяването й прави предложение на директора за отпускане на стипендиите;

            2. по ал. 1, т. 2 - 15 работни дни преди края на всеки учебен срок и прави предложение на директора за отпускане на стипендиите.

            (8) Стипендии по ал. 1 се отпускат със заповед на директора по предложение на комисията по чл. 12.

            Чл. 9 (1). Учениците могат да кандидатстват и за отпускане на еднократни и месечни целеви стипендии за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението им – покриване на разходи за пътуване; квартирни разходи; подпомагане на учебния процес с учебници и учебни помагала, вещи от първа необходимост и др.

            (2) Разходите, за които се отпускат стипендии­те по ал. 1, се доказват с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.

            (3) Комисията по чл. 12 разглежда документите за отпускане на еднократни целеви стипендии:

            1. по ал. 1, т. 1 - в срок до 7 работни дни от датата на уведомяването й прави предложение на директора за отпускане на стипендиите;

            2. по ал. 1, т. 2 - 15 работни дни преди края на всеки учебен срок и прави предложение на директора за отпускане на стипендиите.

            (4) Средствата за целеви стипендии (еднократни и месечни) са 5 % от целевите средства за стипендии, отпуснати за финансовата година.

            (5) Класирането за предоставяне на месечна целева стипендия се извърш­ва отделно от класирането за предоставяне на месечна стипендия по чл. 3, ал. 1, т. 2 от настоящите Вътрешни правила.

            (6) Едни и същи обстоятелства или постиже­ния не могат да са основания за получаване от ученика на еднократна стипендия по чл. 8, ал. 1 от тези Вътрешни правила и еднократна целева стипендия.

            (7) Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е представен документ по ал. 2, получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговия законен представител – ако ученикът не е пълнолетен.

            (8) Максималния размер на месечните целеви стипендии е до 50 лв., но не повече от разходите, за чието обезпечаване се отпуска.

(9) Месечните целеви стипендии се отпускат със заповед на директора от началото на първия учебен срок или от началото на втория учебен срок и се изплащат в продължение на целия срок, с изключение на случаите по чл. 1, ал. 2 и ал. 3.

 

Глава трета

Подаване на документи

            Чл. 10. (1) Учениците, кандидатстващи за стипендии по реда на тези Вътрешни правила, подават документи в стая № 221 на гимназията, които се завеждат с входящ номер в Регистър за подадените заявления - декларации за отпускане на стипендия в НГХНИ „Константин Преславски” - Варна.

(2) (изм., в сила от 07.02.2017 г.) Срокът за подаване на документи за отпускане на стипендия по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 и за месечни целеви стипендии е до 20 календарни дни след началото на всеки учебен срок. Документи, подадени след този срок, не се разглеждат и стипендия не се отпуска.

            (3) (изм., в сила от 07.02.2017 г.) В срок до 7 работни дни след изтичане на срока по ал. 2 комисията по чл. 12 разглежда подадените документи за предоставяне на стипендии по ал. 1, допуска до  класиране, извършва класирането и предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната месечна стипендия. Комисията извършва класиране отделно за всеки вид стипендия по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2.

(4) Класирането за получаване на стипендии по ал. 1 се утвърждава със заповед на директора, която съдържа: имената на ученика, входящ номер, вида и размера на стипендията и срока за получаването й. Заповедта се публикува на интернет страницата на гимназията  http://nghni-varna.com/ и на информационното табло на първи етаж, в срок до 3 работни дни от издаването й при спазване разпоредбите на Закона за защита на лични те данни.

Чл. 11. (1) Учениците, кандидатстващи за стипендия, подават следните документи:

1. по чл. 3, ал. 1, т. 1 от настоящите Вътрешни правила заявление-декларация по образец - Приложение 1;

            2. по чл. 3, ал. 1, т. 2 от настоящите Вътрешни правила

            а) заявление-декларация по образец – Приложение 2;

            б) служебни бележки за брутния доход на всеки отделен член на семейството на ученика за предходния 6-месечен период. Служебните бележки се издават от местоработата на членовете на семейството на ученика - за брутен доход по трудови правоотношения.

            в) удостоверение от НОИ при:

            - доходи от пенсии (без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност);

            - доходи от обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване (детски надбавки и болнични) без еднократните помощи.

      г) документ от Бюрото по труда за удостоверяване на регистрацията през периода, за който се доказва дохода.

            д) удостоверение от Социално подпомагане при доходи от месечни помощи и добавки по Закона за семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.

            е) служебни бележки за получени стипендии на учащите се братя, сестри и деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него (с изключение на получаваните стипендии по Постановление № 33 на Министерски съвет от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование). В случай, че не получават стипендия, представят служебна бележка от учебното заведение, удостоверяващо това.

            ж) служебни бележки или уверения, че пълнолетните братя, сестри и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него, ненавършили 20 години, продължават да учат за придобиване на средно образование.

            з) документи за доказване на доходи от наем, хонорари и други доходи, декларирани в заявлението - декларация.

            и) копие от съдебно решение за прекратяване на брака и присъдена издръжка и нотариално заверена декларация за липсата на последващ брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на Постановление № 33 от 15 февруари 2013 година за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

к) копие от смъртен акт - при починал родител.

л) при липса на доходи и регистрация в съответните институции – нотариално заверена декларация, удостоверяваща тези обстоятелства.

3. по чл. 3, ал. 1, т. 3 от настоящите Вътрешни правила:

            а) заявление по образец – Приложение 3;

            б) решение на органите на медицинската експертиза (ТЕЛК/НЕЛК).

            4. по чл. 3, ал. 1, т. 4 от настоящите Вътрешни правила

            а) заявление по образец – Приложение 4;

            б) копие на удостоверение за раждане на ученика;

            б) документи, удостоверяващи, че ученикът е без родители:

            - копие от смъртен акт;

            - копие от съдебно решение за лишаване от родителски права или поставяне под пълно запрещение.

            4а. по чл. 3, ал. 1, т. 5 от настоящите Вътрешни правила:

            а) заявление по образец – Приложение 4а;

            б) копие на удостоверение за раждане на ученика;

            б) документи, удостоверяващи, че ученикът е с един родител:

            - копие от смъртен акт;

            - копие от съдебно решение за лишаване от родителски права или поставяне под пълно запрещение.

            5. по чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 2 от настоящите Вътрешни правила:

            а) заявление-декларация по образец – Приложение 5;

            б) мотивирано становище от класния ръководител до комисията с предложение за отпускане на стипендия.

            в) документи, удостоверяващи основанието.

            6. по чл. 9 от настоящите Вътрешни правила:

            а) заявление-декларация по образец – Приложение 6.

            б) мотивирано становище от класния ръководител до комисията с предложение за отпускане на стипендия.

            (2) В процедурата по разглеждане на подадените заявления за отпускане на стипендии, комисията може да поиска представяне на допълнителни документи от учениците.

 

Глава четвърта

Комисия за стипендиите

            Чл. 12. (1) Комисията за стипендии, назначена със заповед на директора, е постоянно действаща и извършва своята работа през цялата календарна година.

            (2) Заседанията се свикват от председателя на комисията за стипендиите. За всяко заседание се съставя протокол, подписан от председателя и всички членове на комисията.

            (3) Всяка година в срок до 15 януари комисията извършва анализ на критериите за отпускане на стипендии в гимназията и изплатените суми по видове стипендии и прави предложение за изменение и допълнение на настоящите Вътрешни правила.      

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на настоящите Вътрешни правила и съгласно Постановление № 33 от 15 февруари 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование:

            1. "Чужденец" е всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на страна - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и лице, което не се разглежда като гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство.

            2. "Човек с трайно увреждане" е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

            3. "Ученик без родители" е ученик, чиито родители са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение

            4. Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.

5. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца въз основа на заявлението - декларация. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца.

6. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението. Заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи.

§ 2.Общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от годишните/срочни оценки по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка, задължителноизбираемата подготовка и профилираната подготовка.

§ 3. При подаване на копия на документите се представят и оригиналите за сверка.

§ 4. При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успехът от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срок - успехът от първи учебен срок.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 5. Стипендиите, отпуснати преди влизането в сила на Постановление № 33 на Министерски съвет от 15.02.2013 г., със срок на изплащане, по – дълъг от един учебен срок, продължават да се изплащат при условията и по реда на отмененото Постановление № 207 на Министерски съвет от 03.10.1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование.

§ 6. След мотивирано предложение на комисията по чл. 12, неизразходваните средствата за стипендии за втория учебен срок на текущата учебна година, могат да бъдат преразпределени по видове стипендии за първия срок на следващата учебна година със заповед на директора.

§7. Настоящите Вътрешни правила за отпускане на стипендии на учениците в НГХНИ „Константин Преславски” - Варна, са утвърдени със заповед № РД-05-34/06.10.2016 г. на директора на гимназията и влизат в сила от 07.02.2017 г. - началото на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година.

§8. Настоящите Вътрешни правила могат да бъдат изменяни и допълвани по реда на тяхното утвърждаване.

§9. (доп., в сила от 16.09.2013 г.) Настоящите Вътрешни правила за отпускане на стипендии на учениците в НГХНИ „Константин Преславски” - Варна, са изменени и допълнени със заповед № 1974/12.09.2013 г. на директора на гимназията и влизат в сила от 16.09.2013 г.

§10. (доп., в сила от 15.09.2015 г.) Настоящите Вътрешни правила за отпускане на стипендии на учениците в НГХНИ „Константин Преславски” - Варна, са изменени и допълнени със заповед № РД 05-2517/12.09.2015 г. на директора на гимназията и влизат в сила от 15.09.2015 г.

§11. (доп., в сила от 07.02.2017 г.) Настоящите Вътрешни правила за отпускане на стипендии на учениците в НГХНИ „Константин Преславски” - Варна, са изменени и допълнени със заповед № РД-05-34/06.10.2016 г. на директора на гимназията и влизат в сила от 07.02.2017 г.