Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет
 
  Отпуснати
 стипендии
 
 Приложение 1
 Приложение 2
 Приложение 3
 Приложение 4
 Приложение 5
 Приложение 6
 Приложение 7

 

 

                                                            УТВЪРДИЛ:  

                                                             ЕМИЛ ГРУЕВ

                                                             Директор на СУ за ХНИ „ Константин Преславски” - Варна


 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА „КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” - ВАРНА

 

Глава първа

Общи положения

Чл. 1. (1) Стипендии се отпускат на ученици от СУ за ХНИ „Константин Преславски” – Варна обучавани в дневна, индивидуална, комбинирана форма на обучение и при обучение чрез работа (дуална система на обучение) след завършено основно образование, които са:

1. български граждани и граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. чужденци:

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;

            б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната;

в) приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет;

       г) търсещи или получили международна закрила в страната.

(2) При условията и по реда на настоящите Вътрешни правила се отпускат стипендии и на:

а) ученици по ал. 1 с трайни увреждания;

б) ученици със специални образователни потребности, които са завършили VII клас с удостоверение за завършен VII клас и са продължили обучението си в класовете от първи или втори гимназиален етап;

(3) на ученици в IX клас, които се обучават по училищен учебен план с интензивно изучаване на чужд език, утвърден при условията и по реда на отменените Закон за народната просвета и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

(4) Учениците нямат право на стипендия, когато:

1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест;

2. имат наложена санкция по предложение на педагогическия съвет – до заличаване на санкцията;

(3) Ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на училището от родителя или от ученика (ако е пълнолетен), ако е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно съдържание.

Чл. 2. (1) Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(2) Допълнителни средства за стипендии могат да се отпускат от бюджета на финансиращия орган и от бюджета на училището при наличие на възможности за това.

 

Глава втора

Видове стипендии и условия за тяхното отпускане

Чл. 3. (1) Месечните стипендии са за:

1. постигнати образователни резултати;

2. подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;

3. подпомагане на ученици с трайни увреждания;

4. ученици без родители;

5. ученици с един родител.

(2) Стипендиите по ал. 1, т. 1 и т. 2 се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.

(3) Стипендиите по ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им и се изплащат до края на учебната година, включително и периода на неучебните месеци.

(4) Стипендиите по ал. 1, т. 1 и 2 се предоставят след класиране на учениците. За всеки вид стипендия по ал. 1, т. 1 и т. 2 се извършва отделно класиране.

(5) За отпускане на стипендии по ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 не се извършва класиране.

(6) Ученикът има право да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия (включително и месечна целева), но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.

(7) Учениците с право на стипендии по ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера ѝ.

(8) Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

(9) При отпускането на стипендия от началото на VIII клас или на ученици, приети на места, определени с допълнителен държавен план-прием от началото на XI клас, се взема предвид успехът от националните външни оценявания.

(10) Стипендиите могат да се получат най-късно до 3 месеца, считано от края на месеца, за който се полагат.

Чл. 4. (1) Месечните стипендии за постигнати образователни резултати са в размер от 40 лева до 50 лева.

(2) Право да кандидатстват за стипендия по ал. 1 имат всички ученици посочени в чл. 1, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, които са постигнали общ успех/успех от националните външни оценявания не по-нисък от Отличен (5,50):

1. от предходната учебна година, когато се кандидатства за стипендия за първия учебен срок;

2. през първия учебен срок, когато се кандидатства за стипендия за втория учебен срок.

(3) Стипендията по ал. 1 се отпуска поотделно за всеки учебен срок в следните размери:

1. в размер на 50 лева получават класирани ученици със срочен/годишен общ успех/успех от националните външни оценявания от 5,90 до 6,00;

2. в размер 45 лева получават класирани ученици със срочен/годишен общ успех/успех от националните външни оценявания от 5,70 до 5,89;

3. в размер 40 лев получават класирани ученици със срочен/годишен общ успех/успех от националните външни оценявания от 5,50 до 5,69.

(4) Стипендиите по ал. 1 се отпускат със заповед на директора от началото на първия учебен срок или от началото на втория учебен срок и се изплащат само за учебните месеци.

(5) Методология за определяне на средствата и броя на стипендиите по ал. 1:

1. сумата за месечните стипендии по ал. 1 е 47% от целевите средства за стипендии, отпуснати за финансовата година;

2. сумата по т. 1 се разпределя, както следва: 5/9 от сумата - за стипендии през втория учебен срок на текущата учебна година и 4/9 от сумата - за стипендии през първи учебен срок на следващата учебна година;

3. ако след изплащане на стипендиите за втория учебен срок на текущата учебна година останат неразпределени средства, остатъкът се прехвърля към сумата за изплащане на стипендии за първия учебен срок на следващата учебна година;

4. броят на стипендиите се определя на базата на подадените заявления и сумата по т. 2 за съответния учебен срок.

(6) Критерии за класиране на учениците по чл. 4:

1. основен критерий – общ успех/успех от националните външни оценявания, определен по реда на ал. 2;

2. допълнителен критерий - допуснати отсъствия по неуважителни причини за предходния учебен срок. Допълнителният критерий се прилага съобразно ал. 5, т. 4 в случай на еднакъв успех при определяне на последния класиран ученик.

(7) Механизъм на класиране:

1. всички подадени молби от ученици се подреждат по успех в низходящ ред (започва се от най-високия успех и се продължава към по-ниския);

2. при определяне на последния класиран ученик, съгласно ал. 5, т. 4, при еднакъв общ успех/успех от националните външни оценявания, се класира този ученик, които е събрал най-голям брой точки по допълнителния критерий:

а) 0 отсъствия по неуважителни причини – 10 точки;

б) от 1/2 до 1 отсъствие по неуважителни причини – 9 точки;

в) от 1 1/2 до 2 отсъствия по неуважителни причини – 8 точки;

г) от 2 1/2 до 3 отсъствия по неуважителни причини – 7 точки;

д) от 3 1/2 до 4 отсъствия по неуважителни причини – 6 точки;

е) от 4 1/2 до 5 отсъствия по неуважителни причини – 5 точки;

ж) от 5 1/2 до 6 отсъствия по неуважителни причини – 4 точки;

з) от 6 1/2 до 7 отсъствия по неуважителни причини – 3 точки;

и) от 7 1/2 до 8 отсъствия по неуважителни причини – 2 точки;

к) от 8 1/2 до 9 отсъствия по неуважителни причини – 1 точки;

л) над 9 отсъствия по неуважителни причини – 0 точки.

Чл. 5. (1) Месечните стипендии за подпомагане достъпа до образование са в размер от 30.00 лева до 40.00 лева.

(2) Право да кандидатстват за стипендия по ал. 1 имат всички ученици, посочени в чл. 1, ал. 1, ал. 2  ал. 3:

1. със среден доход на член от семейството за предходния 6-месечен период /до м. септември включително/ по-нисък или равен на МРЗ за страната - когато се кандидатства за стипендия за първия учебен срок;

2. със среден доход на член от семейството за предходния 6-месечен период /до м. януари включително/ по-нисък или равен на МРЗ за страната - когато се кандидатства за стипендия за втория учебен срок;

3. с общ успех от предходната учебна година/успех от националните външни оценявания не по-нисък от Мн. добър (4,50) - когато се кандидатства за стипендия за първия учебен срок;

4. с общ успех от първия учебен срок не по-нисък от Мн. добър (4,50) - когато се кандидатства за стипендия за втория учебен срок.

(3) Стипендията по ал. 1 се отпуска поотделно за всеки учебен срок в следните размери:

1. в размер на 40 лева - при месечен доход на член от семейството до 60% от МРЗ за страната включително;

2. в размер на 35 лева - при месечен доход на член от семейството от 60,01 % до 80% от МРЗ за страната включително;

3. в размер на 30 лева - при месечен доход на член от семейството от 80,01% до една МРЗ за страната на член от семейството.

(4) Стипендиите по ал. 1 се отпускат със заповед на директора от началото на първия учебен срок или от началото на втория учебен срок и се изплащат само за учебните месеци.

(5) Методологията за определяне на средствата и броя на стипендиите по ал. 1 е следната:

1. сумата за месечните стипендии по ал. 1 е 20% от целевите средства за стипендии, отпуснати за финансовата година;

2. сумата по т. 1 се разпределя, както следва: 5/9 от сумата - за стипендии през втория учебен срок на текущата учебна година и 4/9 от сумата - за стипендии през първия срок на следващата учебна година;

3. сумата, останала след изплащане на стипендиите за втория учебен срок на текущата учебна година, се прехвърля към сумата за изплащане на стипендии за първия учебен срок на следващата учебна година.

4. броят на стипендиите се определя на базата на подадените заявления и сумата по т. 2 за съответния учебен срок.

(6) Критерии за класиране на учениците:

1. основен критерий - среден брутен доход на член от семейството за предходен 6-месечен период и общ успех/успех от националните външни оценявания;

2. допуснати отсъствия по неуважителни причини за предходния учебен срок - допълнителният критерий се прилага съобразно ал. 5, т. 4 в случай на еднакъв средномесечен доход при определяне на последния класиран ученик;

3. общ успех на ученика. Допълнителният критерий се прилага съобразно ал. 5, т. 4 в случай на еднакъв средномесечен доход и брой точки за отсъствия по неуважителни причини, при определяне на последния класиран ученик.

(7) Механизъм на класиране:

1. всички подадени от учениците заявления-декларации се подреждат по среден брутен доход на член от семейството във възходящ ред (от най-ниския към най-високия среден брутен доход).

2. при определяне на последния класиран ученик, при равни други условия се класира този, който е събрал най-голям брой точки по допълнителния критерий и има най-висок общ успех/успех от националните външни оценявания:

а) 0 отсъствия по неуважителни причини – 10 точки;

б) от 1/2 до 1 отсъствие по неуважителни причини – 9 точки;

в) от 1 1/2 до 2 отсъствия по неуважителни причини – 8 точки;

г) от 2 1/2 до 3 отсъствия по неуважителни причини – 7 точки;

д) от 3 1/2 до 4 отсъствия по неуважителни причини – 6 точки;

е) от 4 1/2 до 5 отсъствия по неуважителни причини – 5 точки;

ж) от 5 1/2 до 6 отсъствия по неуважителни причини – 4 точки;

з) от 6 1/2 до 7 отсъствия по неуважителни причини – 3 точки;

и) от 7 1/2 до 8 отсъствия по неуважителни причини – 2 точки;

к) от 8 1/2 до 9 отсъствия по неуважителни причини – 1 точки;

л) над 9 отсъствия по неуважителни причини – 0 точки.

Чл. 6. (1) Месечните стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания са в размер на 50.00 лева.

(2) Право да кандидатстват за стипендии по ал. 1 имат всички ученици, обучаващи се в дневна, индивидуална, комбинирана форма на обучение и при обучение чрез работа (дуална система на обучение), които имат трайни увреждания, удостоверени с решение на органите на медицинската експертиза.

(3) Документи за отпускане на стипендия по ал. 1 се подават:

1. когато ученик с трайни увреждания постъпи в училището;

2. от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването ѝ.

(4) За отпускане на стипендии по ал. 1 не се извършва класиране.

(5) Комисията по чл. 13 разглежда документите за отпускане на стипендии по ал. 1 в срок до 7 работни дни от датата на уведомяването и прави предложение на директора за отпускане на стипендиите.

(6) Стипендии по ал. 1 се отпускат със заповед на директора по предложение на комисията по чл. 13.

(7) Срокът на изплащане на стипендии по ал. 1 е от началото на месеца, следващ месеца през който е възникнало основанието за получаването им до края на съответната учебна година, включително и периода на неучебните месеци.

(8) Сумата за месечните стипендии по ал. 1 е 4% от целевите средства за стипендии, отпуснати за финансовата година.

Чл. 7. (1) Месечните стипендии за ученици без родители са в размер на 50.00 лева.

(2) Право да кандидатстват за стипендии по ал. 1 имат ученици без родители.

(3) Документи за отпускане на стипендия по ал. 1 се подават:

1. когато ученик без родители постъпи в училището;

2. от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването ѝ.

(4) За отпускане на стипендии по ал. 1 не се извършва класиране.

(5) Комисията по чл. 13 разглежда документите за отпускане на стипендии по ал. 1 в срок до 7 работни дни от датата на уведомяването и прави предложение на директора за отпускане на стипендиите.

(6) Стипендии по ал. 1 се отпускат със заповед на директора по предложение на комисията по чл. 13.

(7) Срокът на изплащане на стипендии по ал. 1 е от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им до края на съответната учебна година, включително и периода на неучебните месеци.

 (8) Сумата за месечните стипендии по ал. 1 е 5% от целевите средства за стипендии, отпуснати за финансовата година.

Чл. 8. (1) Месечните стипендии за ученици с един родител са в размер на 30.00 лева.

(2) Право да кандидатстват за стипендии по ал. 1 имат ученици с един родител.

(3) Документи за отпускане на стипендия по ал. 1 се подават:

1. когато ученик с един родител постъпи в училището;

2. от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването ѝ.

(4) За отпускане на стипендии по ал. 1 не се извършва класиране.

(5) Комисията по чл. 13 разглежда документите за отпускане на стипендии по ал. 1 в срок до 7 работни дни от датата на уведомяването и прави предложение на директора за отпускане на стипендиите.

(6) Стипендии по ал. 1 се отпускат със заповед на директора по предложение на комисията по чл. 13.

(7) Срокът на изплащане на стипендии по ал. 1 е от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им до края на съответната учебна година, включително и периода на неучебните месеци.

 (8) Сумата за месечните стипендии по ал. 1 е 9% от целевите средства за стипендии, отпуснати за финансовата година.

Чл. 9. (1) Еднократните стипендии са за:

1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование - смърт на родител; трайни увреждания на родител /при ученик с един родител/; трайни увреждания на двамата родители; продължителна безработица на двамата родители; продължително заболяване на ученика и други.

2. постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

(2) Максималният размер на еднократната стипендия е 100 лева на ученик и се определя от комисията за всеки конкретен случай.

(3) За един и същ ученик стипендия по ал. 1 може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.

(4) Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

(5) За отпускане на стипендии по ал. 1 не се извършва класиране.

(6) Средствата за еднократни стипендии са 10 % от целевите средства за стипендии, отпуснати за финансовата година.

(7) Комисията по чл. 13 разглежда документите за отпускане на стипендии:

1. по ал. 1, т. 1 - в срок до 7 работни дни от датата на уведомяването ѝ прави предложение на директора за отпускане на стипендиите;

2. по ал. 1, т. 2 - 15 работни дни преди края на всеки учебен срок и прави предложение на директора за отпускане на стипендиите.

(8) Стипендии по ал. 1 се отпускат със заповед на директора по предложение на комисията по чл. 13.

Чл. 10 (1). Учениците могат да кандидатстват и за отпускане на еднократни и месечни целеви стипендии за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението им – покриване на разходи за пътуване; квартирни разходи; подпомагане на учебния процес с учебници и учебни помагала, вещи от първа необходимост и др.

(2) Разходите, за които се отпускат стипендии­те по ал. 1, се доказват с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.

(3) Комисията по чл. 13 разглежда документите за отпускане на еднократни и месечни целеви стипендии:

1. по ал. 1, т. 1 - в срок до 7 работни дни от датата на уведомяването й прави предложение на директора за отпускане на стипендиите;

2. по ал. 1, т. 2 - 15 работни дни преди края на всеки учебен срок и прави предложение на директора за отпускане на стипендиите.

(4) Средствата за целеви стипендии (еднократни и месечни) са 5% от целевите средства за стипендии, отпуснати за финансовата година.

(5) Класирането за предоставяне на месечна целева стипендия се извърш­ва отделно от класирането за предоставяне на месечна стипендия по чл. 3, ал. 1, т. 2 от настоящите Вътрешни правила.

(6) Едни и същи обстоятелства или постиже­ния не могат да са основания за получаване от ученика на еднократна стипендия по чл. 9, ал. 1 от тези Вътрешни правила и еднократна целева стипендия.

(7) Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е представен документ по ал. 2, получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговия законен представител – ако ученикът не е пълнолетен.

(8) Максималният размер на месечните целеви стипендии е до 50 лева, но не повече от разходите, за чието обезпечаване се отпуска.

(9) Максималният размер на еднократните целеви стипендии е до 100 лева, но не повече от разходите, за чието обезпечаване се отпуска.

 

Глава трета

Подаване на документи

 

Чл. 11. (1) Учениците, кандидатстващи за стипендии по реда на тези Вътрешни правила, подават документи в стая № 221 в училището, които се завеждат с входящ номер в Регистър за подадените заявления за отпускане на стипендия в СУ за ХНИ „Константин Преславски” - Варна.

(2) Срокът за подаване на документи за отпускане на стипендия по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 и за месечни целеви стипендии е до 25 (двадесет и пет) календарни дни след началото на всеки учебен срок. Документи, подадени след този срок, не се разглеждат и стипендия не се отпуска.

(3) Учениците по чл. 1, ал. 3 от Вътрешните правила имат право в срок до 25 (двадесет и пет) календарни дни от началото на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година, да подадат:

- заявление за получаване на стипендия за първи учебен срок на учебната 2017/2018 година;

- заявление за получаване на стипендия за втори учебен срок на учебната 2017/2018 година.

(4) В срок до 7 работни дни след изтичане на срока по ал. 2 комисията по чл. 13 разглежда подадените документи за предоставяне на стипендии по ал. 1, допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната месечна стипендия. Комисията извършва класиране отделно за всеки вид стипендия по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2.

(5) Класирането за получаване на стипендии по ал. 1 се утвърждава със заповед на директора, която съдържа: имената на ученика, входящ номер, вида и размера на стипендията и срока за получаването ѝ. Заповедта се публикува на интернет страницата на училището http://nghni-varna.com и се поставя на информационното табло на първи етаж, в срок до 3 работни дни от издаването ѝ при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Чл. 12. (1) Учениците, кандидатстващи за стипендия, подават следните документи:

1. по чл. 3, ал. 1, т. 1 от настоящите Вътрешни правила заявление-декларация по образец - Приложение 1;

2. по чл. 3, ал. 1, т. 2 от настоящите Вътрешни правила

а) заявление-декларация по образец – Приложение 2;

б) служебни бележки за брутния доход на всеки отделен член на семейството на ученика за предходния 6-месечен период. Служебните бележки се издават от местоработата на членовете на семейството на ученика - за брутен доход по трудови правоотношения.

в) удостоверение от НОИ при:

- доходи от пенсии (без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност);

- доходи от обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване (детски надбавки и болнични) без еднократните помощи.

г) документ от Бюрото по труда за удостоверяване на регистрацията през периода, за който се доказва дохода.

д) удостоверение от Социално подпомагане при доходи от месечни помощи и добавки по Закона за семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.

е) служебни бележки за получени стипендии на учащите се братя, сестри и деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него (с изключение на получаваните стипендии по Постановление № 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование). В случай, че не получават стипендия, представят служебна бележка от учебното заведение, удостоверяваща това.

ж) служебни бележки или уверения, че пълнолетните братя, сестри и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него, ненавършили 20 години, продължават да учат за придобиване на средно образование.

з) документи за доказване на доходи от наем, хонорари и други доходи, декларирани в заявлението - декларация.

и) копие от съдебно решение за прекратяване на брака и присъдена издръжка и нотариално заверена декларация за липсата на последващ брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на Постановление № 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

к) копие от смъртен акт - при починал родител.

л) при липса на доходи и регистрация в съответните институции – нотариално заверена декларация, удостоверяваща тези обстоятелства.

3. по чл. 3, ал. 1, т. 3 от настоящите Вътрешни правила:

а) заявление по образец – Приложение 3;

б) решение на органите на медицинската експертиза (ТЕЛК/НЕЛК).

4. по чл. 3, ал. 1, т. 4 от настоящите Вътрешни правила

а) заявление по образец – Приложение 4;

б) копие на удостоверение за раждане на ученика;

в) документи, удостоверяващи, че ученикът е без родители:

- копие от смъртен акт;

- копие от съдебно решение за лишаване от родителски права или поставяне под пълно запрещение.

5. по чл. 3, ал. 1, т. 5 от настоящите Вътрешни правила:

а) заявление по образец – Приложение 5;

б) копие на удостоверение за раждане на ученика;

в) документи, удостоверяващи, че ученикът е с един родител:

- копие от смъртен акт;

- копие от съдебно решение за лишаване от родителски права или поставяне под пълно запрещение.

6. по чл. 9, ал. 1, т. 1 и т. 2 от настоящите Вътрешни правила:

а) заявление-декларация по образец – Приложение 6;

б) мотивирано становище от класния ръководител до комисията с предложение за отпускане на стипендия.

в) документи, удостоверяващи основанието.

7. по чл. 10 от настоящите Вътрешни правила:

а) заявление-декларация по образец – Приложение 7.

б) мотивирано становище от класния ръководител до комисията с предложение за отпускане на стипендия.

(2) В процедурата по разглеждане на подадените заявления за отпускане на стипендии, комисията може да поиска представяне на допълнителни документи от учениците.

 

Глава четвърта

Комисия за стипендиите

 

Чл. 13. (1) Комисията за стипендии, назначена със заповед на директора, е постоянно действаща и извършва своята работа през цялата календарна година.

(2) Заседанията се свикват от председателя на комисията за стипендиите. За всяко заседание се съставя протокол, подписан от председателя и всички членове на комисията.

(3) Всяка година в срок до 15 януари комисията извършва анализ на критериите за отпускане на стипендии в училището и изплатените суми по видове стипендии и прави предложение за изменение и допълнение на настоящите Вътрешни правила.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на настоящите Вътрешни правила и съгласно Постановление № 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование:

1. „Чужденец“ е всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на страна – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и лице, което не се разглежда като гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство.

2. „Лице с трайно увреждане“ е лице, определено в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания.

3. „Ученик без родители“ е ученик, чиито родители са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение.

4. Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособните братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Когато продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.

5. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца въз основа на заявление-декларация съгласно приложението. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца.

6. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 – 4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване без еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии без получаваните по силата на Постановление № 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. Заявлението-декларация за дохода на семейството трябва да се подпише и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи.

§ 2. „Общият успех” се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от годишните/срочни оценки по учебните предмети, изучавани в общообразователната подготовка, разширената подготовка, профилираната/професионалната подготовка.

§ 3. „Учебни месеци” – са месеците включващи учебни седмици и учебни дни, съгласно Раздел II, Глава втора от Наредба № 10

§ 4. При подаване на копия на документите се представят и оригиналите за сверка.

§ 5. (1) При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успехът от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срок - успехът от предходния срок.

(2) При отпускането на стипендия от началото на VIII клас или на ученици, приети на места, определени с допълнителен държавен план-прием от началото на XI клас, се взема предвид успехът от националните външни оценявания.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 6. След мотивирано предложение на комисията по чл. 13, неизразходваните средствата за стипендии за втория учебен срок на текущата учебна година, могат да бъдат преразпределени по видове стипендии за първия срок на следващата учебна година със заповед на директора.

§ 7. Настоящите Вътрешни правила за отпускане на стипендии на учениците в СУ за ХНИ „Константин Преславски” - Варна, са утвърдени със заповед № РД 05-1724/07.02.2018 г. на директора на училището и влизат в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година, с изключение на чл. 1, ал. 3, който влиза в сила от 15.09.2017 г.

§ 8. Настоящите Вътрешни правила могат да бъдат изменяни и допълвани по реда на тяхното утвърждаване.