Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет
 

Учебни профили
 

Профил „Музика

Профил „Музика е разкрит в училището през 1999 г., а няколко години по-късно започва и приемът на ученици след завършен IV клас. Така се постига приемственост и натрупване на знания и умения, необходими на цялостното изграждане на съвременния музикант. Учебният план предвижда индивидуално обучение по музикален инструмент: гъдулка, гайда, кавал, тамбура, народно пеене, поп и джаз пеене, китара, пиано, акордеон и задължително пиано. Изучават се и основни музикално-теоретични дисциплини като „Солфеж и начална хармония“, „Теория на музиката“, „Музикална култура“, „Българска народна музика“, „История на музиката“, „Музикални технологии“ и „Хореография“. Учениците имат възможност да участват в редица извънкласни дейности, които подпомагат тяхното музикално развитие – представителен народен хор, представителен народен оркестър, гайдарски оркестър, духов оркестър, детски народен хор, вокални групи и камерни формации по класове. Сериозната подготовка по музикален инструмент или пеене, резултат от педагогическото майсторство на учителите от катедра „Музика”, намира своя израз в огромния брой спечелени награди и призови места (над 500) във всички национални и регионални конкурси. Художествено-творческите състави са трикратни носители на Специалната награда на Кмета на гр. Варна от Националния детски фолклорен конкурс „Диню Маринов”, на Почетна грамота на Българското национално радио, на Специалната награда на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, дипломи и грамоти за цялостно представяне на Националния младежки фолклорен конкурс „Орфеево изворче”, Награда „Варна” за ученически колектив на годината (2001) и много други. През 2013 г. народният хор на НГХНИ „К. Преславски” е удостен от Министерството на образованието, младежта и науката със званието „Представителен”. Ежегодно ученици от профила са удостоявани със стипендии от Община Варна по наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Обучението по музика в специализираните паралелки от V до XII клас развива не само индивидуалните творчески заложби на учениците, но създава колективен дух, общоучилищна емоционална и ценностна среда, възпитава в родолюбие и развива художествения вкус на всички ученици в училището.

Съгласно учебния план профилиращи предмети са музика, български език и литература и първи чужд език. Учениците завършват курса на обучение с полагане на Държавни зрелостни изпити по български език и литература и по един от останалите профилиращи предмети, избран от ученика. По избор учениците могат да положат и трети държавен зрелостен изпит.

След завършване на обучението учениците могат да продължат обучението си във ВУЗ по специалности „Музикална педагогика“, „Изпълнителско изкуство“, „Дирижиране“, „Ръководство на народни състави“, „Тонрежисура“, „Арт-мениджмънт“ и др. По силата на сключени договори между училището и ВУЗ, завършилите профил „Музика“ биват приемани без изпит в музикална специалност (или направо в трети семестър - НБУ). Добрата обща подготовка и разширеното изучаване на английски език дават възможности за реализация в туризма, развлекателния бизнес в страната и чужбина, както и за продължаване на обучението в други специалности. 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.     Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2.     Училищният учебен план е неразделна част от иновативен проект за включване на училището в системата на иновативните училища, съгласно Решение № 391 на Министерския съвет на Република България от 17.07.2017 год. за приемане на списъка на иновативните училища (обн., ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.).

3.     Часовете от Раздел Б – избираеми учебни часове и от Раздел В – факултативни учебни часове са разпределени за разширена подготовка на основание чл. 82, ал. 2 от ЗПУО за придобиване на ключови компетентности по роден език, общуване на чужди езици, социални и граждански компетентности, както и за профилирана подготовка по музика, английски език, български език и литература. Неразпределените часове за факултативна подготовка ежегодно се предлагат за организиране на дейности, отговарящи на интересите и потребностите на учениците.

4.     Училищният учебен план е разработен за двата етапа на гимназиалната степен и влиза в сила за учениците, приети в VIII клас през учебната 2018-2019 година.

5.     При разпределението на учебните часове, на основание и при спазване на чл. 15 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план и Наредба № 7/11.08.2016 г. за профилираната подготовка са направени следните промени:

-           Осми клас – в раздел Б се надгражда обучението по музика, като се въвеждат нови учебни предмети „Музика - Музикален инструмент/Пеене“ с хорариум 54 часа и „Музика - Задължително пиано“ – 36 часа, които се осигуряват съгласно чл. 3 ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план; в раздел В се въвеждат нови учебни предмети ,,Солфеж и начална хармония“ с хорариум 72 часа и „Оркестър / Хор“ със 72 часа.

-           Девети клас - в раздел Б се надгражда обучението по музика, като продължава обучението по новите учебни предмети „Музика - Музикален инструмент/Пеене“ с хорариум 54 часа и „Музика - Задължително пиано“ с 36 часа, въвеждат се нови учебни предмети – „Българска народна музика“ с хорариум 72 часа и „История на музиката“ с хорариум 72 часа,  които се осигуряват от рамковия учебен план; в раздел В продължава обучението по новите учебни предмети ,,Солфеж и начална хармония“ с хорариум 72 часа и „Оркестър / Хор“ със 72 часа.

-           Десети клас –– в раздел Б се надгражда обучението по музика, като продължава обучението по новите учебни предмети „Музика - Музикален инструмент/Пеене“ с хорариум 54 часа, „Музика - Задължително пиано“ – 36 часа, „Българска народна музика“ с хорариум 36 часа и „История на музиката“ с хорариум 72 часа, които се осигуряват от рамковия учебен план; в раздел В продължава обучението по новите учебни предмети ,,Солфеж и начална хармония“ с хорариум 72 часа и „Оркестър / Хор“ със 72 часа.

-                    Единадесети клас – в раздел Б се обезпечава профилираната подготовка по български език и литература, по английски език и по музика, като часовете се разпределят за задължителните модули: „Музикален инструмент / Пеене“ – 72 часа, „Задължително пиано“ – 36 часа, „Музикална култура“ – 72 часа и „Теория на музиката“ – 108 часа; разширява се профилираната подготовка, като се въвежда обучение по нови учебни предмети - „Музикални технологии“ с хорариум 36 часа и „Хореография“ с хорариум 72 часа. В раздел В продължава обучението по ,,Оркестър / Хор“ с хорариум 72 часа.

-                    Дванадесети клас – в раздел Б се обезпечава профилираната подготовка по български език и литература, по английски език и по музика, като часовете се разпределят за задължителните модули „Музикален инструмент / Пеене“ – 62 часа, „Задължително пиано“ – 31 часа, „Музикална култура“ – 62 часа и „Теория на музиката“ – 93 часа, разширява се профилираната подготовка, като продължава обучението по новите учебни предмети „Музикални технологии“ с хорариум 31 часа и „Хореография“ с хорариум 62 часа. В раздел В продължава обучението по ,,Оркестър / Хор“ с хорариум 62 часа.

 

6.     Съгласно Правилника за дейността на училището и иновативната организация на учебния процес изборът на учебните предмети от раздел Б и раздел В се извършва от ученика и родителите в началото на етапа на обучение.

7.     Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ЗП, включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности  - волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат във физкултурния салон или на физкултурните площадки в зависимост от сезонните промени, извън останалите учебни часове.

8.     Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното разписание на училището, провежда се един път седмично. Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическо самоуправление.

9.     Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2018/2019 година, съгласно член 16, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.

10.     Изучаването на учебните предмети, предложени в раздел В на училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или най–късно до 14.09.2018 година съгласно член 18, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.

11.     Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в СУ за ХНИ ,,К. Преславски“ - Варна, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.

12.    Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през   учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.