Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет

Учебни профили
 

Профил „Изкуства” – Музика

(разширено изучаване на музика от V до VII клас и профилирано обучение от VIII до XII клас)

         Профил „Изкуства” – Музика е разкрит в гимназията през 1999 г., а няколко години по-късно започва и приемът на ученици след завършен IV клас. Така се постига приемственост и натрупване на знания и умения, необходими на цялостното изграждане на съвременния музикант. Учебният план предвижда индивидуално обучение по музикален инструмент: гъдулка, гайда, кавал, тамбура, народно пеене, поп и джаз пеене, китара и задължително пиано. Изучават се и основни музикално-теоретични дисциплини като солфеж и начална хармония, анализ на музиката, хорова практика. Учениците имат възможност да участват в редица извънкласни дейности, които подпомагат тяхното музикално развитие – представителен народен хор, представителен народен оркестър, гайдарски оркестър, духов оркестър, детски народен хор, вокални групи и камерни формации по класове. Сериозната подготовка по музикален инструмент или пеене, резултат от педагогическото майсторство на учителите от катедра „Музика”, намира своя израз в огромния брой спечелени награди и призови места (над 500) във всички национални и регионални конкурси. Художествено-творческите състави са трикратни носители на Специалната награда на Кмета на гр. Варна от Националния детски фолклорен конкурс „Диню Маринов”, на Почетна грамота на Българското национално радио, на Специалната награда на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, дипломи и грамоти за цялостно представяне на Националния младежки фолклорен конкурс „Орфеево изворче”, Награда „Варна” за ученически колектив на годината (2001) и много други. През 2013 г. народният хор на НГХНИ „К. Преславски” е удостен от Министерството на образованието, младежта и науката със званието „Представителен”.

         Обучението по музика в специализираните паралелки от V до XII клас развива не само индивидуалните творчески заложби на учениците, но създава колективен дух, общоучилищна емоционална и ценностна среда, възпитава в родолюбие и развива художествения вкус на всички ученици в гимназията.  

Съгласно учебния план профилиращи предмети са музика, български език и литература и първи чужд език. Учениците завършват курса на обучение с полагане на Държавни зрелостни изпити по български език и литература и втори учебен предмет, избран от ученика.  По избор учениците могат да положат и трети Държавен зрелостен изпит.

 


  Средно училище за хуманитарни науки и изкуства
“К.  Преславски” – Варна
    


УЧЕБЕН ПЛАН

профил “Изкуства” (Музика) - VIII ­ XII клас

 Профилиращи предмети   1. Музика
                                                        2. Български език и литература
                                                        3. Първи чужд език

 

 

Учебни предмети

VIII клас

IX клас

X клас

XI клас

XII клас

 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ

36

36

36

36

31

А+Б+В

Задължителна подготовка + Задължителноизбираема подготовка + Свободноизбираема подготовка

 

 

 

 

 

КОО

Български език и литература

 

 

 

 

 

1.

Български език и литература

5/180

3/108

5/180

6/216

6/186

КОО

Чужди езици

 

 

 

 

 

2.

I Чужд език

4/144

4/144

4/144

4/144

4/124

3.

II Чужд език

2/72

2/72

2/72

2/72

2/62

КОО

Математика,Информатика и Информационни технологии

 

 

 

 

 

4.

Математика

4/144

2/72

2/72

2/72

 

5.

Информатика

 

2/72

 

 

 

6.

Информационни технологии

 

1/36

1/36

1/36

1/31

КОО

Обществени науки и гражданско образование

 

 

 

 

 

7.

История и цивилизация

1.5/54

2/72

2/72

2/72

2/62

8.

География и икономика

1.5/54

1.5/54

1.5/54

 

 

9.

Философия

 

 

 

1/36

 

 

- Психология и логика

 

1.5/54

 

 

 

 

- Етика и право

 

 

1.5/54

 

 

10.

Свят и личност

 

 

 

 

2/62

11.

Етнография

 

 

 

2/72

2/62

КОО

Природни науки и биология

 

 

 

 

 

12.

Биология и здравно образование

2/72

2/72

1/36

 

 

13.

Физика и астрономия

1.5/54

2/72

1/36

 

 

14.

Химия и опазване на околната среда

1.5/54

2/72

1/36

 

 

КОО

Изкуства

 

 

 

 

 

15.

Музика

1.5/54

1/36

 

 

 

 

 - Музикален инструмент /пеене/

2/72

2/72

2/72

2/72

2/62

 

 - Солфеж и начална хармония

2/72

3/108

4/144

4/144

4/124

 

 - Анализ на музиката и музикална литература

 

1/36

2/72

2/72

2/62

 

 - Хорова практика

 

 

2/72

3/108

3/93

 

 - Задължително пиано

1/36

1/36

1/36

1/36

1/31

16.

Изобразително изкуство

1.5/54

1/36

 

 

 

17.

Хореография

 

 

1/36

2/72

2/62

КОО

Домашен бит и технологии

 

 

 

 

 

18.

Технологии

1/36

 

 

 

 

КОО

Физическа култура и спорт

 

 

 

 

 

19.

Физическо възпитание и спорт

2/72

2/72

2/72

2/72

2/62