Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет
Учебни профили  


Хуманитарен – “Български език и литература” – V – XII клас

   Срокът на обучение е осем години. След завършен VII клас учениците продължават обучението си в гимназията, без да полагат приемни изпити.
   Интензивното изучаване на чужд език /английски и немски/ започва в V клас, а в VIII клас обучението по чужд език е с хорариум 20 часа седмично. Задължително в V клас се въвежда и втори чужд език. След завършване на VIII клас учениците полагат изпит по първи чужд език.

    Целта на обучението и ранното профилиране е учениците да получат една целенасочена и широка по обхват литературна и езикова култура, да овладеят писмено и говоримо чужд език, което ще ги направи конкурентно способни в бъдещата им реализация.
   В V клас се поставя началото на знания и започва формирането на умения учениците да изучават български език и литература като система. Основна задача е развитието на комуникативната компетентност като обучението по български език извежда общите характеристики на комуникацията, а обучението по литература отразява специфичното в художествената комуникация.
   Надграждането на знанията и формирането на ценностни ориентации и нагласи се осъществява чрез подпомагащите профила учебни предмети – митология и фолклор, езикова култура, старобългарски език, класически езици /латински и старогръцки/, риторика и световни религии.
   Курсът на обучение завършва с полагане на Държавни зрелостни изпити по български език и
литература и втори учебен предмет, избран от ученика.  По избор учениците могат да положат и трети Държавен зрелостен изпит.
   Завършилите този профил могат да получат реализация във всички области – хуманитарни, правни, икономически, природни науки, морско дело, медицина, а високата и отлична подготовка по чужд език е възможност за покриване на всички международни сертификати за владеене на език.

 

Хуманитарен – “Български език и литература” – VIII – XII клас

   Приемът в този профил се осъществява след завършен VII клас. Учебните програми на дисциплините, които подпомагат профила, стимулират индивидуалните интереси, способностите и дарованията на учениците в областта на езикознанието и литературата. Като приоритетно обучението по български език и литература дава възможност за формиране на задълбочени знания, свързани със закономерностите на художественото изобразяване, за адекватно осмисляне и интерпретиране на литературните текстове и разбиране на процесите в българската и световната литература.
   Чрез предметите езикова култура, световни религии, риторика и изучаването на старогръцки, латински и старобългарски езици се поставя диференцирано обучение, съчетано с интензивно изучаване на чужд език /английски, немски, френски/. Хорариумът на часовете по чужд език гарантира свободно общуване и възможност за обучение в чужбина.
   Възможностите да се опознава ораторското изкуство и езикова култура повишава и спомага за усъвършенстване на индивидуален стил за говорене и писмена култура, за логичност и аргументираност при общуването.
   След завършване на VIII клас учениците полагат изпит по първи чужд език. В IX клас се въвежда изучаване на ІІ чужд език според желанията на учениците и възможностите на учебното заведение.
   Обучението завършва с полагане на Държавни зрелостни изпити по български език
и втори учебен предмет, избран от ученика.
   Завършилите този профил намират своята реализация в различни области на хуманитарни, природни, икономически, правни науки, морско дело, медицина. Успешно продължават обучението си в престижни висши учебни заведения в чужбина.

 


  Средно училище за хуманитарни науки и изкуства
“К.  Преславски” – Варна
    
УЧЕБЕН ПЛАН

             профил “Хуманитарен”  (Български език и литература) - VIII ­ XII клас

   
              Профилиращи предмети:       1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

                                                                       2.  История и цивилизация 
                                                         3.  Първи чужд език
 

 

Учебни предмети

VIII клас

IX клас

X клас

XI клас

XII клас

 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ

36

36

36

36

31

А+Б+В

Задължителна подготовка + За-дължителноизбираема подготов-ка + Свободноизбираема подготовка

 

 

 

 

 

КОО

Български език и литература

 

 

 

 

 

1.

Български език и литература

4/144

5/180

5/180

6/216

7/217

2.

Старобългарски език

1/36

2/72

1/36

 

 

КОО

Чужди езици

 

 

 

 

 

3.

I Чужд език

19/684

4/144

5/180

5/180

5/155

4.

II Чужд език

 

3/108

2/72

2/72

2/62

5.

Старогръцки език

 

 

2/72

 

 

6.

Латински език

 

 

 

2/72

2/62

КОО

Математика,Информатика и Информационни технологии

 

 

 

 

 

7.

Математика

3/108

3/108

3/108

2/72

2/62

8.

Информатика

 

1/36

1/36

 

 

9.

Информационни технологии

 

1/36

1/36

 

 

КОО

Обществени науки и гражданско образование

 

 

 

 

 

10.

История и цивилизация

 

3/108

4/144

5/180

6/186

11.

География и икономика

 

1.5/54

1.5/54

1.5/54

  1/31

12.

Философия

 

 

 

1.5/54

2/62

 

- Психология и логика

 

1.5/54

 

 

 

 

- Етика и право

 

 

1.5/54

 

 

13.

Свят и личност

 

 

 

 

2/62

14.

Световни религии

 

 

 

 

2/62

15.

Риторика

 

 

 

2/72

1/31

КОО

Природни науки и биология

 

 

 

 

 

16.

Биология и здравно образование

 

2/72

2/72

2/72

 

17.

Физика и астрономия

 

1.5/54

2/72

2/72

1/31

18.

Химия и опазване на околната среда

 

1.5/54

2/72

2/72

 

КОО

Изкуства

 

 

 

 

 

19.

Музика

1/36

1/36

 

 

 

20.

Изобразително изкуство

1/36

1/36

 

 

 

КОО

Домашен бит и технологии

 

 

 

 

 

21.

Технологии – езикова култура

1/36

1/36

1/36

1/36

1/36

   КОО

Физическа култура и спорт

 

 

 

 

 

     22.

Физическо възпитание и спорт

2/72

2/72

2/72

2/72

2/62

 

ОБЩО

32/1152

35/1260

36/1296

36/1296

36/1116