Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет


Учебни профили

Профил „Хуманитарни науки“

Приемът в този профил се осъществява след завършен VII клас. Учебните програми на предметите, които подпомагат профила, стимулират индивидуалните интереси, способности и дарования на учениците в областта на езикознанието и литературата. Като приоритетно, обучението по български език и литература дава възможност за формиране на задълбочени знания, свързани със закономерностите на художественото изобразяване, за адекватно осмисляне и интерпретиране на литературните текстове и разбиране на процесите в българската и световната литература.

Предметите Езикова култура, Културология, Риторика, История на изкуството и изучаването на старогръцки, латински и старобългарски езици дооформят спецификата на обучението. Хорариумът на часовете по чужд език (интензивно изучаван английски или немски) гарантира свободно общуване и възможност за продължаване на образованието в чужбина. 

Опознаването на ораторското изкуство и езикова култура спомага за усъвършенстване на индивидуалния стил на говорене и писмено изразяване, за логичност и аргументираност при изказа.

В края на VIII клас учениците полагат вътрешен изпит по първи чужд език. В IX клас се въвежда изучаване на ІІ чужд език според желанията на учениците и възможностите на училището.

Обучението завършва с полагане на два Държавни зрелостни изпита - по Български език и литература и по един от профилиращите предмети (Английски език, История и цивилизации, Философия).

Възпитаниците на профила са носители на много престижни награди в областта на хуманитаристиката – от националните конкурси „Петя Дубарова“, „Живеем в земята на Ботев“, „Моята България“ и др. Имат възможност да се изявяват в ежегодната Национална литературна конференция, организирана от училището, да се включват с авторски текстове или преводи в ежегодния Алманах на училището или в училищния вестник „Профили“; да участват в ежегодния конкурс за публична реч на катедра „Философия“; да изпробват перото си в Националната олимпиада по български език и литература.

Завършилите този профил намират своята реализация в различни области на хуманитарни, природни, икономически или правни науки, морско дело, медицина. Успешно продължават обучението си в престижни висши учебни заведения в страната и чужбина.


 
 

 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
 

2. Училищният учебен план е неразделна част от иновативен проект за включване на училището в системата на иновативните училища, съгласно Решение № 391 на Министерския съвет на Република България от 17.07.2017 год. за приемане на списъка на иновативните училища (обн. - ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.).
 

3.    Часовете от Раздел Б – избираеми учебни часове и от Раздел В – факултативни учебни часове са разпределени за разширена подготовка на основание чл. 82, ал. 2 от ЗПУО за придобиване на ключови компетентности по роден език, общуване на чужди езици, социални и граждански компетентности, както и за профилирана подготовка по български език и литература, история и цивилизация, английски език и философия. Неразпределените часове за факултативна подготовка ежегодно се предлагат за организиране на дейности, отговарящи на интересите и потребностите на учениците.
 

4.    Училищният учебен план е разработен за двата етапа на гимназиалната степен и влиза в сила за учениците, приети в VIII клас през учебната 2018-2019 година.
 

5.     При разпределението на учебните часове, на основание и при спазване на чл. 15 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план и Наредба № 7/11.08.2016 г. за профилираната подготовка са направени следните промени:

-         Осми клас – в раздел Б се въвежда нов учебен предмет „Старобългарски език“ с хорариум 36 часа, за разширена подготовка по български език и литература се разпределят 36 часа; в раздел В се въвежда нов учебен предмет „Езикова култура“ с хорариум 36 часа.

-         Девети клас – в раздел А са увеличени часовете по български език и литература с 36 часа, които се осигуряват съгласно чл. 3 ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план; в раздел Б продължава обучението по новия учебен предмет „Старобългарски език“ с хорариум 54 часа; в раздел В продължава обучението по новия учебен предмет „Езикова култура“ с годишен хорариум 36 часа и се въвежда нов учебен предмет „Риторика“ с годишен хорариум 36 часа, както и се разширява подготовката по български език и литература и втори чужд език с по 36 часа.

-         Десети клас – в раздел Б продължава обучението по новия учебен предмет „Старобългарски език“ с хорариум 36 часа; разширява се подготовката по български език и литература с 90 часа, а по първия чужд език със 72 часа; в раздел В продължава обучението по новите учебни предмети „Езикова култура“ и „Риторика“ с годишен хорариум 36 часа и се въвежда нов учебен предмет „Старогръцки език“ с хорариум 36 часа.

-         Единадесети клас – в раздел Б се обезпечава профилираната подготовка по български език и литература, история и цивилизация, първи чужд език и философия. Останалите часове се разпределят както следва: „Езикова култура“ - 36 часа и „Риторика“ - 72 часа, в раздел В – „Латински език“ - 72 часа, „Старогръцки език“ - 36 часа и „История на изкуството“ - 36 часа.

-         Дванадесети клас – в раздел Б се обезпечава профилираната подготовка по български език и литература, история и цивилизация, първи чужд език, философия. Въвежда се нов учебен предмет „Културология“ с хорариум 62 часа и продължава обучението по новия учебен предмет „Езикова култура“ с 31 часа, а в раздел В – „Латински език“ с 62 часа и „История на изкуството“ с 31 часа.

 

6.    Съгласно Правилника за дейността на училището и иновативната организация на учебния процес изборът на учебните предмети от раздел Б и раздел В се извършва от ученика и родителите в началото на етапа на обучение.

7.    Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ЗП, включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортна дейност по време на учебната година. Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат във физкултурния салон или на физкултурните площадки, в зависимост от сезонните промени, извън останалите учебни часове.

8.    Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното разписание на училището, провежда се един път седмично. Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическо самоуправление.
 

9.    Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2018/2019 година, съгласно член 16, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.
 

10. Изучаването на учебните предмети, предложени в раздел В на училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или най–късно до 14.09.2018 година съгласно член 18, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.
 

11. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в СУ за ХНИ „К. Преславски“ - Варна, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.
 

12. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план.